Pla de promoció de la investigació 2021

16/04/2021 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Pla de Promoció de la Investigació de la Universitat Jaume I, amb una dotació anual propera als 4.000.000 euros, constitueix una de les eines més potent per a incentivar la realització d’activitats d’investigació i transferència del coneixement entre el personal docent i investigador. Amb aquest instrument, es preten donar resposta als següents objectius estratègics recollits en el Pla d’Acció de Govern de la Universitat Jaume I 2019-2022, aprovat el 21 de juny i el 19 de juliol de 2019 pel Consell de Govern i el Consell Social:

  • Potenciar la investigació de qualitat (OE6),
  • Enfortir els recursos humans dedicats a la investigació (OE7),
  • Facilitar l’activitat del personal investigador (OE8),
  • Promocionar l’emprenedoria, la transferència de coneixement i la innovació entre el personal investigador (OE9),
  • Acostar el coneixement generat en la Universitat a la societat (OE10).

En 2021, el Pla continua amb la seva trajectòria prèvia, encara que incideix en diferents aspectes recollits en el Pla d’Acció de l’acreditació «HR Excellence in Research (hrs4r)» que la Comissió Europea va concedir a la Universitat Jaume I el 12 d’agost de 2020.

 
 
ACTUALITZACIONS
 
S’autoritza, quan hi haja motius justificats, la pròrroga per un període de tres mesos de la vigència dels contractes laborals subscrits a l’empara de la Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador i de la Convocatòria d’ajudes postdoctorals per a la incorporació a grups d’investigació. A tal efecte, els contractes han de tenir prevista la seua finalització entre el dia 2 d'abril de 2021 i el dia 1 d'abril de 2023 i no haver gaudit prèviament de la pròrroga de la seua vigència d'acord amb el que assenyalava la Disposició addicional tretzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

 

 

Pla de promoció de la investigació 2021