Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2020

05/04/2023 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pla 2019 |Pla 2018Pla 2017Pla 2016

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa de transferència de resultats d'investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació
  6. Programa de suport a la difusió de resultats d'investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

           Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo

Resolució de concessió (publicació TAO: 14/12/2020)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 18/06/2020)

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 01/06/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 6 de març de 2020
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2020)

Persona de contacte: Cristina Villarroya Berges

Resolució 1-2020 per la que es concedeixen dos ajuts per a la preparació de propostes de projectes i xarxes del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea (publicació TAO: 23/06/2020)

Resolució 2-2020 per la que es concedeix un ajut per a la preparació de propostes de projectes i xarxes del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea (publicació TAO: 18/12/2020)

Resolució 3-2020 per la que es concedeixen tres ajuts per a la preparació de propostes de projectes i xarxes del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea (publicació TAO: 29/01/2021)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 31 de gener de 2021

 

Persona de contacte: Cristina Villarroya Berges

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 11/02/2020)

Resolució definitiva de concessió (publicació TAO: 04/03/2020)

Termini: del 7 de gener de 2020 al 31 de gener de 2020


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2020)

Persona de contacte: Almudena Robert Flors

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 01/10/2020)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 20/11/2020)

Resolució del rectorat de la Universitat Jaume I per la qual s’adjudiquen vint-i-nou beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació per al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I (publicació TAO: 20/11/2020)

"S’estableix nou periode de gaudí de l’ajuda entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de desembre de 2021".

Termini: del 1  de juny de 2020 al 30 de juny de 2020


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES D'AJUDES PREDOCTORALS DEL PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I DELS EXERCICIS 2019, 2020, 2021 I 2022

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 06/11/2020) 

            Persona de contacte: Maribel Gil Ruiz

Termini: del 04 de juny de 2020 fins al 03 de juliol de 2020

 

PRIMERA FASE DE SELECCIÓ

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO 24/09/2020) - Termini d'esmena: Inici el 25/09/2020 i fi el 08/10/2020

RESOLUCIÓ DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO 17/11/2020)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de la puntuació atorgada al candidats admesos en la primera fase de la convocatòria  (publicació TAO 17/11/2020)  - Termini d'alegacions: Inici el 18/11/2020 i fi l'1/12/2020

RESOLUCIÓ DEFINITIVA de persones selecionades i no seleccionades en la primera fase de la convocatòria (publicació TAO 23/12/2020) - Termini de presentació documentació requerida per a la segona fase: Inici el 04/01/2021 i fi el 18/01/2021

 

SEGONA FASE DE SELECCIÓ (ÚNICAMENT PER A PERSONES SELECCIONADES 2ªFASE)

 

TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PERSONES SELECCIONADES PER A LA SEGONA FASE DEL 04/01/2021 al 18/01/2021 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de sol·licituds admeses, excloses i desistides en la segona fase del procediment de selecció de la convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador 2020 (publicació TAO 01/02/2021) - Termini de presentació de la documentació necessària per esmenar les deficiències detectades o omissions de la segona fase: INICI EL 02/02/2021 I FI EL 15/02/2021

RESOLUCIÓ definitiva de sol·licituds admeses, excloses i desistides de la convocatòria d'ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador 2020 (Publicació TAO 11/03/2021)

RESOLUCIÓ puntuació provisional atorgada als candidats admesos (Publicació TAO 11/03/2021) - TERMINI D'AL·LEGACIONS: INICI EL 12/03/2021 I FI EL 26/03/2021

RESOLUCIÓ per la qual se publica la puntuació definitiva i s’adjudiquen 15 ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador (Publicació TAO 16/04/2021)

RESOLUCIÓ per la qual s'adjudiquen dues ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (Publicació TAO 02/06/2021)

RESOLUCIÓ per la qual s'adjudiquen dues ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (Publicació TAO 06/10/2021)

RESOLUCIÓ per la qual s'adjudica una ajuda predoctoral per a la formació de personal investigador atès que ha hagut renúncia (Publicació TAO 19/10/2021)

 

 

Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 18/06/2020)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 20/07/2020)

Puntuació provisional atorgada per l’AEI a les candidatures admeses, d’acord amb els criteris establerts en el punt 7.1 de la convocatòria (publicació TAO: 23/09/2020)

Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada per l’AEI als candidats admesos (publicació TAO: 29/09/2020)

Resolució per la qual s’adjudiquen nou ajudes per a la contractació laboral de doctors/es (publicació TAO: 14/12/2020)

Resolució per la qual s’adjudica una ajuda per a la contractació laboral de doctors/es, atès que s'han produït vacants per renúncies (publicació TAO: 07/01/2021)

Resolució per la qual s’adjudica una ajuda per a la contractació laboral de doctors/es, atès que s'han produït vacants per renúncies (publicació TAO: 23/03/2021)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 13 de març de 2020

 

            Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 09/06/2020)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 29 de maig de 2020

 

  • Acció 3.4: Cofinançament de contractes de personal investigador. (publicació TAO: 28/01/2020)

4. Programa de Transferència de Resultats d'Investigació

            Persona de contacte: César Viúdez Beltrán

RESOLUCIÓ provisional de concessió de la convocatòria d'ajudes per a accions preparatòries de suport a l’exploració i formulació de futurs projectes d’investigació i d’innovació coordinades entre investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I i professionals de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, Acció 4.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO 27/11/2020) Termini d'alegacions: Inici l'01/12/2020 i fi el 15/12/2020

RESOLUCIÓ definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria d'ajudes per a accions preparatòries de suport a l’exploració i formulació de futurs projectes d’investigació i d’innovació coordinades entre investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I i professionals de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, Acció 4.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO 27/11/2020)


5. Programa de suport als grups d'investigació

Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

            Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2020 (Sessió número 01/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+I, Acció 5.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO: 24/02/2020)

Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es declara deserta la Convocatòria d’ajudes a Grups d’Investigació amb projectes precompetitius i l’establiment de sinergies entre Grups amb projectes precompetitius, Acció 5.2 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO: 09/07/2020)

Termini:  del 30 de gener de 2020 al 27 de febrer de 2020


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

            Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 13/03/2020)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 26/03/2020)

RESOLUCIÓ del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a la publicació de revistes científiques en els àmbits de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques a la Universitat Jaume I, Acció 6.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO: 27/04/2020)

Termini: del 10 de febrer de 2020 al 21 de febrer de 2020

 

  • Acció 6.2: Premi de divulgació científica (publicació TAO: pendent de publicació)

 

  • Acció 6.3: Premi "Personal investigador jove" (publicació TAO: pendent de publicació)