Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2018

18/05/2020 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pla 2017Pla 2016Pla 2015

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació
  6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 11/04/2018)

Correcció d'errades de la proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 12/04/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i desistides de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 21/05/2018)

RESOLUCIÓ 10 de desembre de 2018, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen les ajudes a projectes d’investigació científica i desenvolupament tecnològic, convocades per acord del Consell de Govern, en la reunió núm. 1/2018 de 31 de gener de 2018, per al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I (Data de publicació TAO 11/12/2018)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S’inicia el 31 de gener de 2018 i finalitza el 31 de gener de 2019
 


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)
Barem i criteris de selecció (data de publicació: 26/04/2018)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (data de publicació TAO 23/05/2018)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (data de publicació TAO 26/06/2018)
Resolució del 26 de juny de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen vint-i-nou beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (data de publicació TAO 26/06/2018)
Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen vint-i-nou beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (data de publicació TAO 04/07/2018)

Termini:  S'inicia el 3 d'abril de 2018 i finalitza el 27 d'abril de 2018


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

 

Notes mitjanes per a la correcció de la qualificació mitjana de l’expedient en aplicació del punt 8.2 de la Convocatòria

Barem

Termini: S'inicia el 17/09/2018 i finalitza el 28/09/2018 ***Ampliació del termini fins al dia 2/10/2018 a les 14 h.***

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018 del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds (publicació TAO 28/09/2018)

RESOLUCIÓ provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO 22/11/2018) - Termini de subsanació: S'inicia el 23/11/2018 i finalitza el 07/12/2018

RESOLUCIÓ provisional de sol·licituds admeses i excloses - correcció d'errades -  (publicació TAO 23/11/2018) - Termini de subsanació: S'inicia el 23/11/2018 i finalitza el 07/12/2018

RESOLUCIÓ de 16 gener de 2019 del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es fa pública la resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses de les ajudes FPI-UJI (publicació TAO: 17/01/2019)

Proposta de la puntuació provisional de les sol·licituds d'ajudes FPI-UJI  (publicació TAO: 17/01/2019).

Proposta de la puntuació provisional de les sol·licituds d'ajudes FPI-UJI - correcció d'errades -  (publicació TAO: 17/01/2019) ***Termini d'al·legacions del 18/01/2019 fins al 31/01/2019 pel Registre General adreçat a l'OCIT***

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019 del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual s'exclou una sol·licitud (publicació TAO: 08/02/2019)

RESOLUCIO de 13 de febrer de 2019, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual se publica la puntuació definitiva i s’adjudiquen 15 ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador (publicació TAO: 13/02/2019)

RESOLUCIÓ del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen tres ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO: 30/05/2019)

RESOLUCIÓ del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen dues ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO: 14/06/2019)

RESOLUCIÓ del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quatre ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO: 29/07/2019)

RESOLUCIÓ del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen dues ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO: 17/09/2019)

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 16/03/2018)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 24/04/2018)
Publicació de la puntuació provisional atorgada per l’ANEP als candidats admesos (Data de publicació TAO 12/07/2018)
Resolució de 6 de novembre de 2018 del vicerectorat d'Investigació i Transferència, per la qual s’adjudiquen dotze ajudes per a la contractació laboral de doctors per un període de 2 anys per a la incorporació a grups d’investigació de la Universitat Jaume I (Data de publicació TAO 07/11/2018)
Resolució del vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló per la qual s’adjudiquen dues ajudes postdoctorals per a la incorporació a grups d’investigació atès que s'han produït vacants per renúncies (Data de publicació TAO 26/11/2018)
Resolució del vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló per la qual s’adjudica una ajuda postdoctoral per a la incorporació a grups d’investigació atès que s'han produït vacants per renúncies (Data de publicació TAO 15/01/2019)

 

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018

 

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 07/11/2018)

Termini: S’inicia l'1 d'octubre de 2018 i finalitza el 26 d'octubre de 2018

 

  • Acció 3.5: Cofinançament de contractes del Programa "Juan de la Cierva" i projectes d'I+D+i per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal.

4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació

Convocatòria

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S'inicia l'1 de juny de 2018 i finalitza el 28 de juny de 2018

 


5. Programa de suport als grups d'investigació

Documentació Criteri A: Escala de valoració dels resultats d'investigació

Imprès de sol·licitud de verificació de mèrits (Presentar en Registre General adreçat a OCIT fins al 2 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta-cinc assignacions econòmiques als grups d’investigació d’alt rendiment (Data publicació TAO: 5-4-2018)

 

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 28/03/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 16/04/2018)

Resolució de concessió dels ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació TAO: 09/05/2018)

Termini: S'inicia l'1 de març de 2018 i finalitza el 16 de març de 2018

 


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 26-04-2018)

Resolució de concessió d'ajudes (Data de publicació TAO: 02-05-2018

Termini: S'inicia el 12 de març de 2018 i finalitza el 23 de març de 2018

Imprès de sol·licitud: Imprès 1