Sistema de Dades d'Investigació SDI

04/10/2021 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A través del Sistema de Dades d'Investigació la Universitat Jaume I recull la informació sobre producció científica dels seus investigadors

 1. Procediment de gestió
 2. Relació d'ítems que poden ser introduïts al sistema i documentació acreditativa
 3. Processos que en fan ús

Procediment de gestió

 1. L'investigador lliura la documentació acreditativa de cada ítem a l'administració del departament/institut.
 2. L'administració del departament introdueix les dades al sistema http://ujiapps.uji.es/pci/ i inclou la documentació acreditativa a la pestanya fitxers (Manual d'ús aplicació PCI)
 3. L'OCIT valida la informació, l'assigna als processos d'indicadors i incentius i li assigna una categoria, si escau, d'acord amb l'escala de valoració dels resultats d'investigació
 4. L'investigador/a rep notificació per mail una vegada l'ítem ha sigut acceptat. En cas de no ser acceptat la notificació la rep l'administració del departament. Aquest mail no es pot contestar però es pot contactar amb l'OCIT en bustia_sdi@uji.es
 5. En qualsevol moment es pot accedir a la producció i al seu estat i categoria des de http://ujiapps.uji.es/pci/

Relació d'ítems que poden ser introduïts al sistema i documentació acreditativa

01 Publicacions periòdiques amb comitè de selecció
 • Fitxer amb l’article complet. Cal assegurar-se que hi consten les següents dades:  els autors, la filiació dels autors a la Universitat Jaume I, si escau, el títol del treball, el títol de la revista i l’ISSN i l'any de publicació.
  • En el cas de publicació electrònica accessible via web, no cal adjuntar el fitxer si s’emplena el camp  URL amb l’adreça web.
  • En cas d’existir Digital Object Identifier (DOI) i subscripció UJI a la revista que en permeta la descàrrega, no cal adjuntar el fitxer si s’emplena el camp DOI.

        (No s’admeten en aquest apartat monogràfics de revistes que recullen aportacions a congressos, que s’han d’introduir en l’apartat 04)

02 Llibres
 • Fitxer que continga portada, contraportada i les pàgines de la publicació on consten les següents dades: els autors/editors/traductors, la filiació a la Universitat Jaume I si escau, el títol del llibre, l’editorial, el lloc d’edició, l’ISBN i l'any de publicació.

03 Capítols de llibre
 • Si el llibre no està encara creat, prèviament cal introduir el llibre i per tant adjuntar tota la documentació necessària per a un llibre (02).
 • Fitxer que continga la referència al capítol en l’índex del llibre i tot el capítol complet. Cal assegurar-se que hi consten les següents dades: els autors, la filiació a la Universitat Jaume I si escau, el títol del llibre i el títol del capítol.

      (No s’admeten en aquest apartat llibres que recullen aportacions a congressos, que s’han d’introduir en l’apartat 04)

04 Ponència a congressos
 • En cas de ponències i comunicacions publicades en llibre amb ISBN:
  • Si el llibre no està encara creat, prèviament cal introduir el llibre, per tant cal adjuntar tota la documentació necessària per a un llibre (02)
  • Fitxer que continga la referència a l’aportació en l’índex del llibre i tota l’aportació (ponència, comunicació, pòster, abstract...) completa. Cal assegurar-se que hi consten les següents dades: el nom del congrés, els autors, la filiació a la Universitat Jaume I si escau, el títol del llibre i el títol de l’aportació.
 • En cas de ponències i comunicacions publicades en revistes amb ISSN:
  • La mateixa documentació sol·licitada en 01.
 • En cas de ponències i comunicacions no publicades en llibre amb ISBN o revista amb ISSN:
  • Certificat de participació on consten les següents dades: els autors, el nom del congrés, el títol de l’aportació (ponència, comunicació, pòster, abstract...)
 • Quan una ponència ja introduïda al SDI siga publicada, cal sol·licitar a l’OCIT permís per a poder introduir aquestes noves dades en la referència ja creada, i aportar la documentació justificativa.
 • En cas de ponències invitades còpia de la carta d'invitació.
05 Patents externes
 • Fitxer que continga còpia del títol de patent.
 • Si la patent està en explotació, fitxer que continga còpia del títol de patent i certificat de l'empresa explotadora on es farà constar la data de posada en marxa de l'explotació.
 • Si la patent està llicenciada, fitxer que continga còpia del títol de patent i certificat de l'empresa titular on es farà constar la signatura d'un acord de llicència amb referència a la data de signatura.
06 Accions d'investigació externes
 • Certificat de l'entitat finançadora o executora on es faça constar: el títol del projecte, la institució beneficiària, l'entitat finançadora, l'investigador principal o investigadors principals, el programa al qual s'adscriu (si escau), la referència, l'import de l'acció, la data d'inici i la data de finalització.
07 Direcció tesis en altres institucions acadèmiques
 • Certificat de la institució acadèmica on s'ha llegit la tesi amb indicació de: el nom de l'autor, el nom del director o codirectors, la data de lectura i la qualificació obtinguda i, si escau, el caràcter internacional de la tesi.

09 Participació en programes de doctorat externs
 • Certificat del director del programa de doctorat o de la universitat organitzadora on es faça constar: el títol del programa de doctorat, la data d'inici i de finalització de la col·laboració i el nombre de crèdits impartits.

       (La participació com a professorat de màster només s’accepta si es justifica que el màster forma part indissoluble del doctorat)

10 Conferències invitades en altres centres d'investigació
 • Certificat del centre d'investigació on conste el títol de la conferència i la data d'impartició.
11 Comitès de congressos
 • Còpia del nomenament com a membre del comitè científic o organitzador del congrés on conste el nom del congrés, el caràcter nacional o internacional d'aquest, data d’inici i lloc de celebració.

12 Referee de publicacions periòdiques de caràcter científic
 • Document acreditatiu de l’actuació com a referee on conste: el nom de la revista, any d’avaluació i els treballs avaluats.

      (Només cal aportar una actuació per revista i any)

13 Exposicions d'art
 • Certificat de l'entitat organitzadora on conste: el lloc de realització, la data d'inici i el caràcter individual o col·lectiu.
 • En el cas d'exposicions comissariades, el certificat l'ha d'emetre el comissari fent esment a les obres seleccionades de l'autor.
14 Obres musicals registrades amb estrena pública
 • Documentació acreditativa del registre i documentació justificativa de l'estrena, on conste la data i el lloc.
16 Estades d'investigadors invitats per a les quals l'UJI no ha obtingut finançament

       (No es registraran estades inferiors a 1 mes)

 • Certificat de la seua activitat investigadora a l’UJI per part del director o la directora de la unitat responsable de la investigació desenvolupada (vegeu Programa del Personal Acadèmic Visitant)
17 Edició de monogràfic
 • Fitxer que continga la portada del número monogràfic, el títol de la revista i l’ISSN i l'any de publicació, la menció als editors del número especial, la filiació a la Universitat Jaume I si escau, i la introducció o preàmbul al monogràfic.


19 Comité de revistes científiques
 

 • Certificat expedit per la direcció de la revista, en el qual conste la participació en el comitè, el tipus de comitè (editorial o científic), càrrec si escau i el període en què ha participat, o fitxer amb les pàgines d’un número de la revista on consten aquestes dades.
 • (Només cal aportar una participació per revista i any)

 


Processos que en fan ús

 • Elaboració de memòries i informes sobre l'activitat investigadora de la Universitat Jaume I i dels seus Departaments, segons estableix l'article 137 punt d) dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
 • Aplicació dels criteris de distribució del pressupost ordinari entre departaments, unitats predepartamentals, instituts d'investigació i centres. El criteri per a investigació relacionat amb la producció científica és Número de punts per aportacions de les categories A+/A/B/C de la unitat calculats per l'OCIT acord al barem aprovat per la Comissió d'Investigació i Doctorat de 12 de juliol de 2021. 
 • Aplicació del barem per al càlcul d'incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la tasca del PDI a temps complet de la Universitat Jaume I. Barem 2020
 • Avaluació anual dels grups d’investigació registrats conforme a la normativa de grups.
 • Establiment de polítiques d'I+D i presa de decisions pels òrgans de govern de la Universitat Jaume I.
 • Curriculum Vitae Normalitzat (CVN)