UJI

Sistema de Dades d'Investigació

SDI
Última modificació: 18/10/2018 | Font: OCIT

A través del Sistema de Dades d'Investigació la Universitat Jaume I recull la informació sobre producció científica dels seus investigadors

 1. Procediment de gestió
 2. Relació d'ítems que poden ser introduïts al sistema i documentació acreditativa
 3. Processos que en fan ús

Procediment de gestió

 1. L'investigador lliura la documentació acreditativa de cada ítem a l'administració del departament/institut.
 2. L'administració del departament introdueix les dades al sistema http://ujiapps.uji.es/pci/ i inclou la documentació acreditativa a la pestanya fitxers (Manual d'ús aplicació PCI)
 3. L'OCIT valida la informació, l'assigna als processos d'indicadors i incentius i li assigna una categoria, si escau, d'acord amb l'escala de valoració dels resultats d'investigació

Relació d'ítems que poden ser introduïts al sistema i documentació acreditativa

01 Publicacions periòdiques amb comitè de selecció
 • Fitxer amb l’article complet. Cal assegurar-se que hi consten les següents dades:  els autors, la filiació dels autors a la Universitat Jaume I, si escau, el títol del treball, el títol de la revista i l’ISSN i l'any de publicació.
  • En el cas de publicació electrònica accessible via web, no cal adjuntar el fitxer si s’emplena el camp  URL amb l’adreça web.
  • En cas d’existir Digital Object Identifier (DOI) i subscripció UJI a la revista que en permeta la descàrrega, no cal adjuntar el fitxer si s’emplena el camp DOI.

        (No s’admeten en aquest apartat monogràfics de revistes que recullen aportacions a congressos, que s’han d’introduir en l’apartat 04)

02 Llibres
 • Fitxer que continga portada, contraportada i les pàgines de la publicació on consten les següents dades: els autors/editors/traductors, la filiació a la Universitat Jaume I, si escau, el títol del llibre, l’editorial, el lloc d’edició, l’ISBN i l'any de publicació.

03 Capítols de llibre
 • Si el llibre no està encara creat, prèviament cal introduir el llibre i per tant adjuntar tota la documentació necessària per a un llibre (02).
 • Fitxer que continga la referència al capítol en l’índex del llibre i tot el capítol complet. Cal assegurar-se que hi consten les següents dades: els autors, la filiació a la Universitat Jaume I si escau, el títol del llibre i el títol del capítol.

      (No s’admeten en aquest apartat llibres que recullen aportacions a congressos, que s’han d’introduir en l’apartat 04)

04 Ponència a congressos
 • En cas de ponències i comunicacions publicades en llibre amb ISBN:
  • Si el llibre no està encara creat, prèviament cal introduir el llibre, per tant cal adjuntar tota la documentació necessària per a un llibre (02)
  • Fitxer que continga la referència a l’aportació en l’índex del llibre i tota l’aportació (ponència, comunicació, pòster, abstract...) completa. Cal assegurar-se que hi consten les següents dades: el nom del congrés, els autors, la filiació a la Universitat Jaume I si escau, el títol del llibre i el títol de l’aportació.
 • En cas de ponències i comunicacions publicades en revistes amb ISSN:
  • La mateixa documentació sol·licitada en 01.
 • En cas de ponències i comunicacions no publicades en llibre amb ISBN o revista amb ISSN:
  • Certificat de participació on consten les següents dades: els autors, el nom del congrés, el títol de l’aportació (ponència, comunicació, pòster, abstract...)
 • Quan una ponència ja introduïda al SDI siga publicada, cal sol·licitar a l’OCIT permís per a poder introduir aquestes noves dades en la referència ja creada, i aportar la documentació justificativa.
 • En cas de ponències invitades còpia de la carta d'invitació.
05 Patents externes
 • Fitxer que continga còpia del títol de patent.
 • Si la patent està en explotació, fitxer que continga còpia del títol de patent i certificat de l'empresa explotadora on es farà constar la data de posada en marxa de l'explotació.
 • Si la patent està llicenciada, fitxer que continga còpia del títol de patent i certificat de l'empresa titular on es farà constar la signatura d'un acord de llicència amb referència a la data de signatura.
06 Accions d'investigació externes
 • Certificat de l'entitat finançadora o executora on es faça constar: el títol del projecte, la institució beneficiària, l'entitat finançadora, l'investigador principal o investigadors principals, el programa al qual s'adscriu (si escau), la referència, l'import de l'acció, la data d'inici i la data de finalització.
07 Direcció tesis en altres institucions acadèmiques
 • Certificat de la institució acadèmica on s'ha llegit la tesi amb indicació de: el nom de l'autor, el nom del director o codirectors, la data de lectura i la qualificació obtinguda i, si escau, el caràcter internacional de la tesi.

09 Participació en programes de doctorat externs
 • Certificat del director del programa de doctorat o de la universitat organitzadora on es faça constar: el títol del programa de doctorat, la data d'inici i de finalització de la col·laboració i el nombre de crèdits impartits.

       (La participació com a professorat de màster només s’accepta si es justifica que el màster forma part indissoluble del doctorat)

10 Conferències invitades en altres centres d'investigació
 • Certificat del centre d'investigació on conste el títol de la conferència i la data d'impartició.
11 Comitès de congressos
 • Còpia del nomenament com a membre del comitè científic o organitzador del congrés on conste el nom del congrés, el caràcter nacional o internacional d'aquest, data d’inici i lloc de celebració.

12 Referee de publicacions periòdiques de caràcter científic
 • Document acreditatiu de l’actuació com a referee on conste: el nom de la revista, any d’avaluació i els treballs avaluats.

      (Només cal aportar una actuació per revista i any)

13 Exposicions d'art
 • Certificat de l'entitat organitzadora on conste: el lloc de realització, la data d'inici i el caràcter individual o col·lectiu.
 • En el cas d'exposicions comissariades, el certificat l'ha d'emetre el comissari fent esment a les obres seleccionades de l'autor.
14 Obres musicals registrades amb estrena pública
 • Documentació acreditativa del registre i documentació justificativa de l'estrena, on conste la data i el lloc.
16 Estades d'investigadors invitats per a les quals l'UJI no ha obtingut finançament

       (No es registraran estades inferiors a 1 mes)

 • Certificat de la seua activitat investigadora a l’UJI per part del director o la directora de la unitat responsable de la investigació desenvolupada (vegeu Programa del Personal Acadèmic Visitant)
17 Edició de monogràfic
 • Fitxer que continga la portada del número monogràfic, el títol de la revista i l’ISSN i l'any de publicació, la menció als editors del número especial, la filiació a la Universitat Jaume I si escau, i la introducció o preàmbul al monogràfic.

19 Comité de revistes científiques
 
 • Certificat expedit per la direcció de la revista, en el qual conste la participació en el comitè, el tipus de comitè (editorial o científic), càrrec si escau i el període en què ha participat, o fitxer amb les pàgines d’un número de la revista on consten aquestes dades.
 • (Només cal aportar una participació per revista i any)

 


Processos que en fan ús

 • Elaboració de memòries i informes sobre l'activitat investigadora de la Universitat Jaume I i dels seus Departaments, segons estableix l'article 137 punt d) dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
 • Aplicació del barem vigent per al repartiment entre els departaments i instituts dels pressupostos d'investigació de la Universitat Jaume I.
 • Aplicació del barem per al càlcul d'incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la tasca del PDI a temps complet de la Universitat Jaume I. Barem 2018
 • Avaluació anual dels grups d’investigació registrats conforme a la normativa de grups.
 • Establiment de polítiques d'I+D i presa de decisions pels òrgans de govern de la Universitat Jaume I.
 • Curriculum Vitae Normalitzat (CVN)