Sistema de Dades d'Investigació SDI

28/06/2024 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 1. Què és l'SDI i en quins processos s'utilitza?
 2. Procediment de gestió
 3. Llistat d’aportacions que poden introduir-se en el sistema per a ser validades per l’OCIT i documentació acreditativa
 4. Llistat d’aportacions que poden introduir-se en el sistema per a ser mostrades en mèrits personals i documentació acreditativa
 5. Llistat d’aportacions que no es recullen actualment en l’SDI

Què és l'SDI i en quins processos s'utilitza?

A través del Sistema de Dades d’Investigació (SDI), la Universitat Jaume I recull la informació relativa a la producció científica i la creació artística del seu personal investigador.

L’SDI es gestiona a través de l’aplicació Gestió Curricular-PCI, que també utilitza l’UFIE per a recopilar les aportacions de caràcter docent.

Les dades introduïdes s’utilitzen en els següents processos:

 • Elaboració de memòries i informes sobre l’activitat investigadora de la Universitat Jaume I i dels seus departaments, segons estableix l’article 137 d) dels Estatuts. Consulta d'activitats per departament i any (disponible per a direcció/administració dels departaments).
 • Aplicació dels criteris de distribució del pressupost ordinari entre departaments, unitats predepartamentals, instituts d’investigació i centres. El criteri per a investigació relacionat amb la producció científica és el nombre de punts per aportacions de les categories A+/A/B/C de la unitat, calculats per l’OCIT d’acord amb el barem aprovat per la Comissió d'Investigació i Doctorat de 12 de juliol de 2021. 
 • Aplicació del barem per al càlcul d’incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la tasca del PDI a temps complet de la Universitat Jaume I. Barem de 2023.
 • Barem per als Premis extraordinaris de doctorat.
 • Avaluació anual dels grups de recerca registrats d’acord amb el Reglament de grups.
 • Establiment de polítiques d’R+D i presa de decisions pels òrgans de govern de la Universitat Jaume I.
 • Currículum normalitzat (CVN).
 • Es mostren les publicacions i l’activitat en la pàgina personal i en la pàgina de grups d’investigació (sempre que la dedicació siga superior al 50 %).

Procediment de gestió

Atès que alguns dels tipus d’aportacions que es recullen en l’SDI no s’utilitzen per als diferents processos d’avaluació sinó que es recullen amb la finalitat de mostrar l’activitat del personal investigador, no tots els tipus són validats per l’OCIT.

En aquest enllaç es pot accedir al procediment complet aprovat en la reunió 08/2021, de 22 de novembre de 2021, de la Comissió d’Investigació i Doctorat. Se n’indica ací el resum:

 1. La persona interlocutora lliura la documentació acreditativa de l’aportació a l’administració del departament o institut i indica la branca de coneixement d’adscripció, el caràcter científic i, en el cas dels llibres, l’àrea d’avaluació de l’SDI.
 2. L’administració del departament o institut introdueix les dades en el sistema PCI i inclou la documentació acreditativa en la pestanya «Fitxers» (Manual d’ús aplicació PCI). Llavors, la producció passa a l’estat «pendent».
 3. L’OCIT valida la informació dels tipus 01, 02, 03, 04 publicada amb ISSN/ISBN, 05, 06, 07, 13, 14 i 17, l’assigna als processos d’indicadors i incentius i hi assigna una categoria, si és necessari, d’acord amb l’escala de valoració dels resultats d’investigació i la creació artística. La producció passa a l’estat «justificat».
 4. L’investigador o investigadora rep una notificació per correu electrònic una vegada que l’ítem ha sigut acceptat. En el cas de no ser acceptat (estat «no acceptat»), la notificació la rep l’administració del departament i la persona designada com a interlocutora. A aquest correu electrònic no es pot respondre, però es pot contactar amb l’OCIT: bustia_sdi@uji.es.
 5. La persona interlocutora disposa d’un termini de tres mesos, comptadors des de l’endemà de la notificació, per a presentar una reclamació a través del Registre General de la Universitat Jaume I, davant del Vicerectorat d’Investigació. Aquesta reclamació l’han de signar tots els autors i autores que, en el moment de formular-la, formen part de la plantilla de l’UJI o tinguen la vinculació d’estudiantat de doctorat.
 6. En qualsevol moment es pot accedir a la producció i el seu estat i categoria en aquest enllaç.

Llistat d’aportacions que poden introduir-se en el sistema per a ser validades per l’OCIT i documentació acreditativa

Ítems que es validen per l’OCIT i que es mostren en la pàgina personal i el CVN si l’estat de la producció és «justificat».

01. Publicacions periòdiques amb comitè de selecció

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Articles i revisions en revistes de caràcter científic amb revisió d’experts i expertes.
 2. També s’admet material editorial, notes crítiques, recensions, ressenyes, cartes, comentaris, corrigendum, o altres aportacions, encara que en aquests casos no s’assigna una de les categories previstes en l’escala de valoració de resultats d’investigació i creació artística.

No han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Monogràfics de revistes que recullen aportacions a congressos. Aquestes aportacions han d’introduir-se en l’epígraf 04.
 2. Articles en altres publicacions de caràcter periòdic: revistes generalistes, revistes de divulgació, premsa, etc.

Documentació justificativa:

 1. Document electrònic amb l’article complet. Cal assegurar-se que es consignen les següents dades: autoria, filiació a la Universitat Jaume I, si escau, títol del treball, títol de la revista, ISSN, data d’acceptació i data de publicació.
 2. En el cas de publicació electrònica accessible a través del web no és necessari adjuntar el document electrònic si s’ompli el camp «URL» amb l’adreça web.
 3. En el cas de no haver-hi Digital Object Identifier (DOI) i subscripció UJI en la revista que permeta la descàrrega, no és necessari adjuntar el document electrònic si s’ompli el camp «DOI».

02. Llibres

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Llibres de caràcter científic dels quals us corresponga l’autoria, l’edició o la traducció amb aparell crític.
 2. Catàlegs d’exposicions (exclusivament per als qui editen quan simultàniament comissarien l’exposició).
 3. Actes de congressos (només si es participa com a editor o editora).

No han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Altres llibres: creació literària, divulgació, tesis doctorals que figuren en repositoris institucionals i d’altres que no suposen una aportació a la generació de coneixement, dirigits al públic professional o general.
 2. Llibres autoeditats.
 3. Les traduccions sense aparell crític.

Documentació justificativa:

 1. Document electrònic que continga portada, contraportada i les pàgines de la publicació en què consten les següents dades: autoria / edició / traducció / comissariat d’exposició, la filiació a la Universitat Jaume I, si escau, el títol del llibre, l’editorial, el lloc d’edició, l’ISBN/NIPO i la data de publicació. Índex complet i totes les pàgines que incloguen informació necessària o complementària per a valorar l’aportació.
 2. Si és un catàleg d’exposició, en el document electrònic ha de figurar l’espai expositiu.

03. Capítols de llibre

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Capítols de llibre de caràcter científic dels quals sigueu autor o autora.
 2. També s’admeten les introduccions resultat d’un treball d’edició del llibre, els pròlegs o epílegs, les entrades de diccionaris i les semblances o notes biogràfiques, encara que en aquests casos no s’assigna una de les categories previstes en l’escala de valoració de resultats d’investigació i creació artística.

No han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Aportacions a congressos publicades en llibres. Aquestes aportacions han d’introduir-se en l’epígraf 04.
 2. Altres capítols de llibre: creació literària, divulgació i d’altres que no suposen una aportació en la generació de coneixement, dirigits al públic professional o general.
 3. Capítols de llibres autoeditats.

Documentació justificativa:

 1. Document electrònic que continga la referència al capítol en l’índex del llibre i tot el capítol complet. Cal assegurar-se que es consignen les següents dades: els autors, la filiació a la Universitat Jaume I, si escau, i totes les dades del llibre necessàries per a la catalogació, indicades en l’epígraf 02 (títol, editorial, lloc d’edició, l’ISBN/NIPO, data de publicació i totes les pàgines que incloguen informació necessària o complementària per a valorar l’aportació).

04. Ponència en congressos publicada en format de llibre o revista

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Aportacions a congressos d’investigació amb actes publicades en format de llibre o revista d’investigació (ISBN/ISSN), que s’hagen presentat en sessions programades. A les aportacions amb extensió menor de mil paraules no se’ls assigna cap de les categories previstes en l’escala de valoració de resultats d’investigació i creació artística.
 2. El congrés ha de comptar amb comitè científic. L’aportació ha d’haver passat un procés de revisió d’experts o expertes o ha haver-se produït per invitació (sessió plenària, keynote).
 3. Quan una ponència ja introduïda en l’SDI siga publicada, l’administració sol·licita a l’OCIT a través de bustia_sdi@uji.es que es canvie l’estat de la producció a «revisió», per a poder introduir les dades de la publicació en la referència ja creada i aportar-hi la documentació justificativa.

Documentació justificativa:

 1. En el cas de ponències i comunicacions publicades en llibre amb ISBN/NIPO:
  1. Document electrònic que continga la referència a l’aportació en l’índex del llibre i tota l’aportació completa (ponència, comunicació, pòster, resum...). Cal assegurar-se que es consignen les següents dades: el nom del congrés, entitat organitzadora, comitè científic, autoria, la filiació a la Universitat Jaume I, si escau, i el títol de l’aportació. Cal adjuntar tota la documentació necessària per a un llibre (02) (títol, editorial, el lloc d’edició, l’ISBN/NIPO, data de publicació i totes les pàgines que incloguen informació necessària o complementària per a valorar l’aportació).
 2. En el cas de ponències i comunicacions publicades en revistes amb ISSN:
  1. La mateixa documentació que la que se sol·licita en l’epígraf 01.
 3. En el cas de ponències convidades, còpia de la carta d’invitació.

05. Patents externes

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Patents que no siguen de titularitat de l’UJI o en què l’autor o autora no tenia filiació amb l’UJI en el moment del registre. Les patents de titularitat de l’UJI ja estan recollides en la base de dades corporativa. Únicament cal introduir-hi les patents concedides i les que estan en explotació o llicenciades.

Documentació justificativa:

 1. Document electrònic que continga còpia del títol de patent.
 2. Si la patent està en explotació, document electrònic que continga còpia del títol de patent i certificat de l’empresa explotadora on es farà constar la data de posada en marxa de l’explotació.
 3. Si la patent està llicenciada, document electrònic que continga còpia del títol de patent i certificat de l’empresa titular en què s’ha de fer constar la signatura d’un acord de llicència amb referència a la data de signatura.

06. Accions d’investigació externes

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Projectes d’investigació en què participe o haja participat personal investigador de l’equip de recerca que actualment preste servei a l’UJI i que hagen sigut executats per una altra entitat. Els projectes executats a l’UJI ja estan recollits en la base de dades corporativa.
 2. Convenis d’investigació i contractes en virtut de l’article 60 de la LOSU en què participe o haja participat personal investigador de l’equip de recerca que actualment preste servei a l’UJI i que no hagen sigut tramitats per l’OCIT. Els convenis d’investigació i els contractes en virtut de l’article 60 de la LOSU tramitats per l’OCIT ja estan recollits en la base de dades corporativa.

No han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Altres accions d’investigació diferents de projectes d’investigació, convenis d’investigació o contractes en virtut de l’article 60 de la LOSU.
 2. Projectes d’investigació en què s’haja participat com a membre de l’equip de treball.

Documentació justificativa:

 1. Per a projectes d’investigació, certificat de l’entitat finançadora o executora en què es faça constar la pertinença a l’equip de recerca i les següents dades: el títol del projecte, la institució beneficiària, l’entitat finançadora, personal investigador principal, el programa a què s’adscriu, si escau, la referència, l’import, la data d’inici i la data d’acabament. No són vàlids els certificats de l’IP del projecte. Si la participació requeria l’autorització del Vicerectorat, aquesta haurà de constar en l’expedient intern de l’OCIT i es revisarà d’ofici.
 2. Per a convenis d’investigació i contractes en virtut de l’article 60 de la LOSU, conveni o contracte, certificat de l’entitat executora on es faça constar la participació i les següents dades: el títol, l’entitat contractant, personal investigador principal, l’import, la data d’inici i la data d’acabament. No són vàlids els certificats de l’IP del conveni o contracte. Si la participació requeria l’autorització del Vicerectorat, aquesta ha de constar en l’expedient intern de l’OCIT i es revisarà d’ofici.

07. Direcció de tesi en altres institucions acadèmiques

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Direcció de tesi en altres institucions. Les tesis llegides a l’UJI ja consten en la base de dades corporativa.

Documentació justificativa:

 1. Certificat de la institució acadèmica en què s’ha llegit la tesi, amb indicació de l’autoria i la direcció o codirecció, la data de lectura i la qualificació obtinguda i, si escau, les mencions de la tesi. No són vàlids els certificats d’una altra direcció o codirecció.
 2. En el cas de tesis llegides a Espanya, si consten en la base de dades TESEO, serà suficient amb la referència a aquest registre.

13. Exposicions d’art

Ha d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Autoria d’una obra d’art presentada en una exposició.

No han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Les exposicions que heu comissariat. En aquest cas, s’ha d’introduir en el catàleg de l’exposició, llibre o capítol de llibre, en el tipus 02 o en el tipus 03 respectivament. Cal indicar-hi l’espai expositiu.

Documentació justificativa:

 1. Catàleg de l’exposició o, si no n’hi ha, certificat de l’entitat organitzadora o del comissariat de l’exposició en què conste el lloc de realització, la data d’inici i fi, itinerància, si escau, caràcter individual o col·lectiu i obres seleccionades de l’autor o autora.

14. Obres musicals registrades amb estrena pública

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Obres musicals registrades i estrenades públicament.

Documentació justificativa:

 1. Documentació acreditativa del registre i documentació justificativa de l’estrena, on conste la data i el lloc.

17. Edició de monogràfic

Ha d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. El número especial de la revista en què s’ha actuat com a editor o editora convidat.

Documentació justificativa:

 1. Document electrònic que continga la portada del número monogràfic, el títol de la revista i l’ISSN i l’any de publicació, l’esment a l’edició del número especial, la filiació a la Universitat Jaume I, si escau, i la introducció o preàmbul al monogràfic.

Llistat d’aportacions que poden introduir-se en el sistema per a ser mostrades en mèrits personals i documentació acreditativa

Aquesta mena d’aportacions es visualitzen sempre que l’estat de la producció siga «pendent» o «justificat». És responsabilitat dels autors i autores comprovar la informació mostrada i comunicar els possibles duplicats a bustia_sdi@uji.es.

04. Ponència / pòster en congressos

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Aportacions a congressos d’investigació que s’hagen presentat en sessions programades.
 2. Ha de constar-hi l’existència d’un comitè científic del congrés. L’aportació ha d’haver passat un procés de revisió d’experts o expertes o ha d’haver-se produït per invitació (sessió plenària, keynote).

No han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. La participació al congrés sense haver-hi presentat un treball.
 2. Una comunicació en el marc d’unes jornades que no tenen procés de presentació de treballs amb una selecció, han d’introduir-se com a conferències impartides (tipus 10).

Documentació justificativa:

 1. Certificat de participació on consten les següents dades: autoria, nom del congrés, títol de l’aportació (ponència, comunicació o pòster), entitat organitzadora.
 2. En el cas de ponències convidades, còpia de la carta d’invitació.
 3. Programa del congrès on conste el comitè científic.

10. Conferències impartides

Han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Les conferències impartides en el marc de jornades o altres esdeveniments de caràcter científic.

No han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. Conferències en l’àmbit de cursos de formació.

Documentació justificativa:

 1. Certificat del centre organitzador de l’esdeveniment on conste el títol de la conferència i la data d’impartició.

11. Comitès de congressos

Ha d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. La participació en el comitè científic de congressos o en el comitè organitzador de congressos.

No han d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. La participació en tasques d’organització del congrés.
 2. La participació com a avaluador o avaluadora de treballs presentats en el congrés.
 3. L’organització de jornades.
 4. Presentació o moderació de taules redones.

Documentació justificativa:

 1. Còpia del nomenament com a membre del comitè científic o del comitè d’organització del congrés en què es faça constar el nom del congrés, si és nacional o internacional, la data d’inici i el lloc de celebració.

19. Comitè de revistes científiques

Ha d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. La participació en el comitè editorial o científic d’una revista científica.

No ha d’introduir-se en aquest epígraf:

 1. La participació en l’avaluació de treballs presentats en la revista. Aquesta labor d’avaluació és recomanable fer-la constar al perfil d'investigador/a de Web of Science.

Documentació justificativa:

 1. Certificat expedit per la direcció de la revista en què es faça constar la participació en el comitè, el tipus de comitè (editorial o científic), càrrec, si escau, i el període en què ha participat, o fitxer amb les pàgines d’un número de la revista en què consten aquestes dades.

Llistat d’aportacions que no es recullen actualment en l’SDI

08. Lectura de tesi en altres institucions
09. Participació en programes de doctorat externs
12. Referee de publicacions periòdiques de caràcter científic
15. Estades en altres centres d’investigació per als quals l’UJI no ha rebut finançament
16. Estades de personal investigador convidat per als quals l’UJI no ha obtingut finançament