Escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística

23/11/2021 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Objecte

2. Normativa

3. Procediment de gestió

4. Processos que en fan ús

5. Comissió tècnica de seguiment

6. Espais expositius

7. FAQ


Objecte

L’objectiu de l’escala és la classificació de la producció científica i les activitats de creació artística del personal investigador de la Universitat Jaume I atenent el nivell de qualitat del canal emprat per a la seua difusió així com el seu impacte.

S’estableixen 5 categories de classificació: A+, A, B, C i D.


Normativa

Reglament vigent

Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística (PDF)

Aprovat per Consell de Govern en la sessió número 7/2015 (24 de juny de 2015)

Modificat per Consell de Govern en la sessió número 4/2021 (23 d’abril de 2021)

Document resum

Guia d'aplicació (PDF)

Acords de la Comissió tècnica de seguiment

 • Acord 2021-1-1: Proposta de Procediment de gestió
 • Acord 2021-1-2: Llistat d'espais expositius
 • Acord 2021-1-3: S'acorda categoritzar els capítols en catàleg d'exposició, sempre que aporten novetats rellevants d’investigació amb una reflexió sobre estètica o teoria de l’art documentada en el mateix catàleg, tenint en compte l'espai expositiu. D'aquesta manera es dota de coherència a la valoració d'aquestes aportacions amb allò indicat per al comissariat d'exposicions, tal com recull l'article 8.3 del Reglament.

Normativa anterior

Escala 2015 Aplicable a les produccions amb data de publicació anterior a 25/04/2021


Procediment de gestió

Aprovat en la reunió 08/2021, de 22 de novembre de 2021, de la Comissió d'Investigació i Doctorat

 1. Els departaments i instituts cataloguen les seues aportacions a través de l’aplicació Gestió Curricular-PCI. Les aportacions interdepartamentals les cataloga la unitat a què pertanga la persona designada com a interlocutora pels autors i autores de l’UJI.
 2. La persona interlocutora lliura la documentació acreditativa de l’aportació a l’administració del departament/institut, i indica l’àmbit de coneixement d’adscripció, el caràcter científic i en el cas dels llibres, l’àrea d’avaluació de l’SPI.
 3. L’administració del departament introdueix les dades en el sistema i inclou la documentació acreditativa.
 4. En cas de ser aplicable alguna de les excepcions previstes en l’escala respecte dels criteris generals indicats en els articles 9 a 13, la persona interlocutora ha sol·licitar-les expressament i n’ha d’aportar la documentació acreditativa.
 5. L’OCIT revisa la informació:
  1. Comprova el caràcter científic i, si escau, modifica el caràcter a «docent». En cas de dubtes, pot consultar amb les persones de la comissió que siguen especialistes d’aquell àmbit.
  2. Comprova que la informació siga completa. En el cas que no ho siga, sol·licita informació complementària.
  3. Comprova que l’aportació no està duplicada.
  4. Reassigna l’aportació a un altre epígraf, si escau.
  5. Assigna, si escau, una de les categories previstes en l’escala de valoració dels resultats d’investigació i creació artística. En cas de dubte, pot consultar amb les persones de la comissió especialistes en l’àmbit.
  6. Assigna els processos que fan ús de l’SDI: «Indicadors d’investigació per al càlcul del pressupost anual dels departaments i instituts» i «Programa d’incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la labor del PDI a temps complet»;
  7. Valida l’aportació. Les autores reben notificació per correu electrònic una vegada l’aportació ha sigut validada.
 6. En el cas que l’aportació no siga validada per qualsevol motiu, la persona interlocutora i l’administració del departament o institut reben una comunicació mitjançant correu electrònic.
 7. La persona interlocutora disposa d’un termini de tres mesos comptadors des de l’endemà de la notificació per a presentar una reclamació a través del Registre General de la Universitat Jaume I, davant del Vicerectorat d’Investigació i Transferència. Aquesta reclamació l’han de signar totes les autores que, en el moment de fer-la, formen part de la plantilla de l’UJI o hi estiguen vinculades com a estudiantat de doctorat.
 8. S’estableix un període transitori de reclamació per a les aportacions introduïdes des de 2017. Aquest període conclourà el 21 de gener de 2022.
 9. La Comissió Tècnica de Seguiment acorda l’informe de resolució de la reclamació.
 10. El vicerector resol, basant-se en l’informe de la comissió. El contingut de la resolució es notifica a totes les persones autores que formen part de la plantilla de l’UJI o hi estiguen vinculades com a estudiantat de doctorat, i inclou el peu de recurs d’alçada.

Processos que en fan ús


Comissió tècnica de seguiment

Composició

Composició (aprovada per la Comissió d’Investigació i Doctorat, en la seua reunió 05/2021, de 12 de juliol de 2021)

President: Jesús Lancis

Vocals:

Juan Manuel Marín i Josep Marco (Arts i Humanitats)

Amelia Simó, Rosa Llusar i Aurelio Gómez (Ciències)

Mercè Correa (Ciències de la Salut)

Andreu Casero, Odet Moliner i Aurora García (Ciències Socials i de l’Educació)

Arantzazu Vicente (Ciències Jurídiques)

Margarita Vergara i José S. Sánchez (Enginyeria i Arquitectura)

Funcionament intern

 1. Es reuneix, com a mínim, cada tres mesos.
 2. Els acords de propòsit general de la comissió són públics, per tal de fixar criteris permanents i objectius.
 3. La comissió tècnica de seguiment pot sol·licitar l’assessorament de persones expertes de la Universitat Jaume I o d’entitats externes, així com tenir en compte les valoracions realitzades per altres institucions de prestigi.

Espais expositius

Llistat d'espais expositius (Versió 1.0. Aprovada per la Comissió Tècnica de l'Escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística el 21/10/2021)


FAQ

 1. On puc comprovar la categoria atorgada a una publicació? 

  En el IGLU buscar l’aplicació “Gestió curricular”, buscar la publicació i en detall producció es mostra la categoria atorgada i la justificació. Altra opció es buscar en IGLU l’aplicació “indicadors d’investigació, per tipus” , localitzar la publicació i en la columna categoria es mostra la categoria atorgada. 

 2. Com puc saber on està indexada una revista i el seu quartil?

  En http://miar.ub.edu/ es pot veure en quines bases de dades està indexada una revista.

  En http://www.scimagojr.com/journalrank.php es pot comprovar el quartil de una revista indexada en scopus.

  En https://jcr.clarivate.com/ es pot comprovar el quartil de una revista indexada en WoS.

  En http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/ es pot comprovar la categoria de CARHUS

  En https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-sello-fecyt es pot comprovar si una revista té segell de qualitat i en quina edició

 3. On puc comprovar la categoria que li correspon a una publicació conforme a l'editorial?

  A les publicacions posteriors a 24 d'abril de 2021 els aplica el nou reglament i per tant s'utilitza el llistat d'editorials SPI per disciplines.

  A les publicacions de 2015 a 24 d'abril de 2021 els aplica el llistat d'editorials aprovat per a l'any corresponent.

  A les publicacions anteriors a 2015 els aplica el llistat d'editorials de 2015.

 4. On puc comprovar la categoria que li correspon a una exposició en un espai de prestigi?

  A les exposicions posteriors a 31 de desembre de 2016 els correspon una categoria depenent del caràcter de l'espai expositiu. Si són de caràcter internacional, nacional o altres. 

 5. Pot canviar la categoria assignada a la meua publicació?

  En el moment de validar una publicació s’assigna la categoria que correspon a l’últim índex de qualitat publicat. Excepcions:

  - Per a llibres anteriors a 2015 s’utilitza la llista d’editorials UJI de 2015

  - Per a articles anteriors a 2015 i fins a 2018 s’utilitza la llista CARHUS+ 2014

  Casos en els quals pot canviar:

  - Es va validar la publicació amb la data de publicació de la versió “Epub ahead of print”. Quan la publicació s’actualitza amb la data de publicació final s’utilitzen els índex de qualitat d’eixa data.

  - Es va validar la publicació abans que estigueren disponibles els índex de qualitat d’aquell any. Els índex de Scopus i de Web of Science no estan disponibles fins a mitjans d’any, fins a eixe moment s’utilitzen els de l’any anterior, una vegada estan disponibles s’actualitzen als corresponents al seu any.

 6. Què significa que el meu article no ha sigut acceptat perquè està publicat a una revista “depredadora”?

  Us recomanem la lectura de la nota de la AEI de setembre de 2018 sobre la problemàtica de les Revistes depredadores en les publicacions en accés obert. En aquesta nota s'alerta sobre aquest sistema de difusió del coneixement que contribueix de forma perversa a la ciència de mala qualitat, ja que furta elements essencials del procediment d'avaluació per parells, avaluació dels protocols experimentals, d'anàlisi de dades,…

  Es per aquest motiu que les revistes que es troben incloses en el llistat de revistes depredadores no seran acceptades i els seus articles tampoc.