panoramica UJI

Escala de valoració dels resultats d'investigació

05/02/2019 | OCIT

- Amb informe favorable de la Comissió d'Investigació i Doctorat en la seua reunió núm. 63 de 10 de juny de 2015

- Aprovada per Consell de Govern en la seua reunió núm. 7/2015 de 24 de juny

1. Objectiu

2. Processos que en fan ús

3. Seguiment

4. Categories

4.1 Categoria A

4.2 Categoria B

4.3 Categoria C

4.4 Categoria D

5. Llista d'editorials

6. FAQ


Objectiu

L’objectiu de l’escala és la classificació per nivell de qualitat de la producció científica: publicacions científiques i drets i títols de propietat industrial i intel·lectual en explotació.

S’estableixen 4 categories de classificació (A-B-C-D). No s’estableix un barem numèric general per a la mesura de les aportacions incloses en les categories A, B i C. L’assignació dels valors numèrics correspondrà als diferents processos que empren l’escala, mitjançant la construcció dels barems ad hoc, tot respectant l’ordre de prelació: Valor de A > Valor B > Valor C.

En qualsevol barem, la puntuació atorgada a les aportacions de la categoria D mai podrà superar el 10% de la puntuació atorgada a la categoria C.


Processos que en fan ús


Seguiment

La subcomissió per al seguiment de l’aplicació de l’escala i l’impuls al seu ús té següents funcions:

 • Proposar a la Comissió d’Investigació i Doctorat modificacions de l’Escala
 • Categorització d’editorials a criteri propi o a sol·licitud de les persones interessades
 • Revisió anual de la llista d’editorials
 • Elaboració i manteniment d’una llista de bases de dades orientativa per a la classificació de revistes científiques en la categoria C.
 • Resolució de dubtes en l’aplicació de l’Escala
 • Decisió sobre caràcter científic o docent d’aportacions

Les funcions de la subcomissió de seguiment s’atorguen inicialment a la comissió de seguiment del Registre de Grups d’Investigació, fins que no s'establisca una comissió específica per part de la Comissió d'Investigació i Doctorat.


Categories


Categoria A

 1. Articles en Revistes de caràcter científic
 • Q1 i Q2 de Science Citation Index  (SCI) i Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science (JCR)
 • Q1 i Q2 de Scimago (SJR) - SCOPUS
 • Categoria A de CARHUS+
 1. Llibres (autor) de la llista d’editorials A
 2. Capítols de llibre (autor) de la llista d’editorials A
 3. Autor de patent, software o altra modalitat de propietat industrial en explotació

En el cas que un article destaque per un nombre de cites extraordinari per a la seua àrea de coneixement i estiga classificat en les categories B o C, es podrà reconsiderar el pas a la categoria A.


Categoria B

 1. Articles en Revistes de caràcter científic
 • Q3 i Q4 de Science Citation Index  (SCI) i Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science (JCR)
 • Q3 i Q4 de Scimago (SJR) - SCOPUS
 • Categoria B de CARHUS+
 1. Llibres (autor) de la llista d’editorials B
 2. Capítols de llibre (autor) de la llista d’editorials B
 3. Congressos
 • Aportacions a congressos indexats en Web of Science
 • Aportacions a congressos indexats en SCOPUS
 • Aportacions a congressos publicades per editorials i revistes de les categories A i B (amb ISBN o ISSN)

Categoria C

 1. Articles en Revistes de caràcter científic
 • En revistes de caràcter científic indexades en almenys una base de dades reconeguda de revistes científiques i que disposen de procés d’acceptació d’articles mitjançant revisió per parells.
 • Categories C i D de CARHUS+
 1. Llibres (autor) de la llista d’editorials C
 2. Capítols de llibre (autor) de la llista d’editorials C
 3. Aportacions a congressos publicades en revistes de la categoria C o en Actes amb ISBN

Categoria D

 1. Resta de revistes de caràcter científic
 2. Resta de llibres (autor) de caràcter científic
 3. Resta de capítols (autor) en llibres de caràcter científic
 4. Resta d'aportacions a congressos

Llista d'editorials

Any 2015 i anteriors - Any 2016 - Any 2017 - Any 2018 - Any 2019


FAQ

 1. ¿Què fer si una editorial no apareix reflectida en les categories A, B o C i considere que hi hauria d'aparèixer? Cal adreçar un e-mail a bustia_sdi@uji.es amb la sol·licitud d'inclusió en una categoria concreta i amb justificació argumental que es crega convenient. Aquesta sol·licitud serà elevada a la comissió de seguiment. S'ha de tenir en compte el criteri general de classificació:
  • Presència a ranking general de SPI 2018 (combinant editorials espanyoles i estrangeres). La categoria s'otorga segons quartil:
   • Q1 = Categoria A
   • Q2 = Categoria B
   • Q3 i Q4 = Categoria C
   • Editorials no presents = Categoria D
  • També es poden tenir en compte altres classificacions, com Book Citation Index, la Norwegian o la Finnish
  • Es consideraran com a Autoedició (amb categoria D) els llibres amb ISBN registrat per Autor/Editor o impremptes.
    
 2. ¿En quin moment es fan efectius els canvis al llistat d'editorials? Els llistats d'editorials de cada any són tancats. Els acords de reclassificació o categorització de noves editorials tenen efecte en el llistat de l'any següent.
 3. ¿On puc comprovar la categoria atorgada a una publicació? En el IGLU buscar l’aplicació “Gestió curricular”, buscar la publicació i en detall producció es mostra la categoria atorgada i la justificació. Altra opció es buscar en IGLU l’aplicació “indicadors d’investigació, per tipus” , localitzar la publicació i en la columna categoria es mostra la categoria atorgada. En cas de discrepància amb la categoría otorgada per l'OCIT es pot escriure un mail a bustia_sdi@uji.es indicant els motius per a reclassificar l'ítem. En cas de dubte, l'OCIT elevarà la questió a la Comissió de seguimient del registre dels grups d'investigació, qui en la següent reunió acordarà el criteri a aplicar.

 4. ¿Com puc saber on està indexada una revista i el seu quartil?

  En la adreça http://miar.ub.edu/ es pot veure en quines bases de dades està indexada una revista.

  En http://www.scimagojr.com/journalrank.php es pot comprovar el quartil de una revista indexada en scopus.

  En https://www.recursoscientificos.fecyt.es/factor/ es pot comprovar el quartil de una revista indexada en WoS.

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16