Gestió de la propietat industrial i intel·lectual Gestió Administrativa

24/03/2023 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Comunicació d’invenció o resultats d’investigació potencialment explotables

Tant l’execució de projectes d’investigació com de contractes R+D+i poden generar drets morals i patrimonials. D’acord amb la Normativa aplicable, les invencions o resultats d’investigació potencialment explotables realitzades pel personal investigador de les Universitats Públiques en l’exercici de les funcions que els són pròpies, siga quina siga la naturalesa de la relació jurídica per la qual hi estiguen vinculats, pertanyen a la Universitat.

Les invencions hauran de ser comunicades per escrit a l’OCIT en el termini de tres mesos des de la conclusió de la invenció. La falta de comunicació per part del personal investigador comportarà la pèrdua dels drets que se li reconeixen en la Normativa aplicable.

Procediment de comunicació d'invenció o resultats d'investigació potencialment explotables

Protecció

Per a facilitar la transferència i els interessos de la Universitat i del seu personal investigador, cal protegir els resultats d’investigació potencialment explotables a través d’alguna de les diverses modalitats de protecció existents:

  • Patent
  • Model d’utilitat
  • Secret empresarial / Know-How
  • Enregistrament de programari, desenvolupaments informàtics o bases de dades (software)
  • Disseny Industrial
  • Topografia de productes semiconductors
  • Obtenció vegetal
  • Altres

La protecció dels resultats de la investigació: informació bàsica per a l'investigador (PDF).

Explotació i transferència

Les sol·licituds de patents, les patents, el Know-How, el software i altres drets de propietat industrial i intel·lectual (IP) poden ser objecte de transmissió o llicència per al seu ús i explotació. L’OCIT gestiona l’oferta, negociació i transferència de la IP de l’UJI.

Els autors i autores participaran en una tercera part dels beneficis de l'explotació, una vegada deduïdes les despeses necessàries per a la protecció d'aquesta, participació que es distribuirà, si en són més d'un/a, en proporció a la participació de cadascun/a declarada en la comunicació de la invenció. 

A més, s'assignarà al pressupost dels departaments o instituts dels autors i autores una tercera part dels beneficis de l'explotació, distribució que es farà, si en són diverses persones, en proporció a la participació declarada d'aquestes.

Serveis oferts per l’OEPM

Normativa aplicable:

Reglament sobre la titularitat, gestió i protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació a la Universitat Jaume I

 

Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (art. 54)

Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents (art. 21)

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual

Contacte:

Si voleu ampliar la informació o plantejar un cas concret, contacteu amb l’OCIT:

Cèsar Viúdez
viudez@uji.es
Tel. 964387669 (ext. 7669)