UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Programa de doctorat en Informàtica

Programa de doctorat en Informàtica

Última modificació: 18/05/2022 | Font: InfoCampus

El programa de doctorat en Informàtica està integrat per sis línies de recerca que possibiliten la realització de la tesi doctoral dins d'un ampli ventall de camps, tant de recerca bàsica com d'aplicada, amb l'objectiu d'expandir els límits del coneixement en alguna de les seues línies: (i) Arquitectures, xarxes i computació d'altes prestacions, (ii) Enginyeria visual, (iii) Bases de coneixement temporal, integració i reenginyeria de sistemes, (iv) Visualització interactiva i tecnologies geoespacials, (v) Percepció i aprenentatge, i (vi) Robòtica. El disseny d'aquest programa permet al doctorand o doctoranda una àmplia flexibilitat i autonomia, però al mateix temps els facilita aconseguir alts nivells de qualitat, internacionalització, innovació i reconeixement acadèmic.

El programa de doctorat en Informàtica és un programa de la Universitat Jaume I.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Rafael Monfort Andrés
Coordinació acadèmica: Dr. José Salvador Sánchez Garreta

Aquest pla d'estudis está en extinció. Consultar pla actual

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat al programa de doctorat és el de graduat o graduada en Informàtica, Física, Matemàtiques, o Enginyeria Telemàtica, que ha cursat amb posterioritat algun dels següents màsters associats a aquest programa de doctorat:

 • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents de l'UJI
 • Master of Science in Geospatial Technologies (Erasmus Mundus - UJI, UNL, WWU)

Si no s'ha cursat cap d'aquests, que ha cursat el màster en IInformàtica del Ministeri d'Educació, o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement.

En el cas d'estar en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el  RD 185/85, l'haurà d'haver obtingut en programes de doctorat afins.

Així mateix, l'estudiantat ha d'acreditar un nivell mínim de coneixement d'anglés B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

 

Complements formatius

Aquests complements de formació consisteixen en un mòdul d'introducció a les tècniques de recerca i documentació científica, ofert en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents de la UJI (codi *SIE044) que es descriu a continuació:
Metodologia i Documentació Científica 2 crèdits *ECTS (50 hores)


Objectius: l'objectiu del mòdul és introduir a l'alumnat en la recerca científica i tecnològica actual. Per a això, s'abordaran els conceptes fonamentals i la metodologia en la recerca cientificotècnica, tals com els estudis bibliogràfics (estat de l'art) i la difusió dels resultats de recerca (tècniques i mètodes per a elaboració d'informe tècnics, articles cientificotècnics, presentacions). Finalment s'estudiarà l'elaboració d'una tesi doctoral (fonaments, estructura, defensa).


Coneixements previs recomanables: una part de la bibliografia bàsica i del material addicional del mòdul estan en anglès, per la qual cosa es recomana tenir uns coneixements de lectura mitjans en aquest idioma.

 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA)

 

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic. Durant la resta de curs no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació a l’estudi.

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial. També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. 

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 123/2022, de 23 de setembre del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2022/2023

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 139,70 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 270.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 24.61€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.28€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 270,00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 129,36 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 202,68 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general, aquestes competències inclouen:

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement a través dels mitjans i en les llengües d'ús habituals en la seua comunitat científica internacional.

 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

 

Capacitats i destreses personals

 • Situar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

 • Treballar, tant en equip com de manera autònoma, en un context internacional o multidisciplinari.

 • Integrar coneixements, enfrontar-se amb la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Convenis

Tipus de conveni: Joint Doctorate
Data: 1/7/2015
Institució/Empresa: University of Münster, Universidade Nova de Lisboa​​

 

Criteris d'admissió al programa i places

Com a requisit específic del programa de doctorat en Informàtica s'ha d'haver cursat algun dels següents màsters associats a aquest programa de doctorat:

 • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents de l'UJI
 • Master of Science in Geospatial Technologies (Erasmus Mundus - UJI, UNL, WWU)

Si no s'ha estudiat cap d'aquests, s'haurà d'haver cursat el màster en Informàtica del Ministeri d'Educació, o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement.

En el cas d'estar en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el RD 185/85, s'haurà d'haver cursat en programes de doctorat afins.

Així mateix, l'estudiantat ha d'acreditar un nivell mínim de coneixement d'anglés B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Barem. Per aprioritzar les sol·licituds d'accés, la comissió acadèmica analitzarà els mèrits aportats, tenint en compte proporcionalment la següent distribució:

 • Expedient acadèmic (50%)
 • Publicacions científiques (25%)
 • Experiència en R+D+I (15%)
 • Experiència professional prèvia (5%)
 • Cartes de recomanació 5%

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Estudiants amb dedicació a temps parcial. Segons l'article 13 de la Normativa de doctorat de l'UJI, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és la responsable d'autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial. Sense perjudici de l'estipulat en altres normes de rang superior, es consideraran com a supòsits que donen dret a sol·licitar el reconeixement de la condició d'estudiant a temps parcial els següents:

 • Estar treballant i acreditar que durant el curs acadèmic es té una relació laboral la durada de la qual és com a mínim de 180 dies. Aquesta circumstància ha de ser acreditada mitjançant l'aportació del contracte de treball o nomenament administratiu, si escau, i la documentació justificativa de la situació d'alta en la Seguretat Social o règim equiparable.
 • Estar afectat per una discapacitat física, psíquica o sensorial, en un grau igual o superior al 33%, que s'ha d'acreditar mitjançant certificació emesa per l'organisme competent per al reconeixement d'aquesta discapacitat.
 • Tenir la consideració de cuidador o cuidadora principal de persones dependents. S'ha d'acreditar  mitjançant la presentació de documentació justificativa i certificació expedida per l'organisme competent per al reconeixement de la situació de dependència.
 • Tenir la consideració de víctima de violència de gènere. S'ha d'acreditar  mitjançant l'aportació de la documentació que justifique el reconeixement d'aquesta situació.
 • Tenir fills menors de tres anys al seu càrrec. S'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de la documentació justificativa d'aquesta situació.
 • Estar inclòs en l'àmbit i aplicació d'un conveni subscrit amb altres universitats que contemplen aquesta situació, per a garantir la mobilitat dels estudiants.

Estudiants amb necessitats educatives especials. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat vetlarà perquè l'estudiantat amb necessitats educatives específiques, derivades de discapacitat, compten amb els serveis de suport i assessorament adequats. A més la Comissió Acadèmica avaluarà la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

 

Oferta de places

 • 12 places

 

Professorat del programa

A l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN ARQUITECTURES, XARXES I COMPUTACIÓ D'ALTES PRESTACIONS

Dr. José Ignacio Aliaga Estellés (aliaga@uji.es)

Dr. Rafael Mayo Gual (mayo@uji.es)

Dr. Enrique Salvador Quintana Ortí (quintana@uji.es)

Dr. Gregorio Quintana Ortí (gquintan@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN BASES DE CONEIXEMENT TEMPORAL, INTEGRACIÓ I REENGINYERIA DE SISTEMES

Dr. Rafael Berlanga Llavorí (berlanga@uji.es)

Dra. María José Aramburu Cabo (aramburu@icc.uji.es)

Dr. Ricardo Chalmeta Rosaleñ (rchalmet@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN ENGINYERIA VISUAL

Dr. Filiberto Pla Bañón (filiberto.pla@uji.es)

Dr. Pedro García Sevilla (pgarcia@uji.es)

Dr. José Martínez Sotoca (sotoca@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN PERCEPCIÓ I APRENENTATGE

Dr. José Salvador Sánchez Garreta (salvador.sanchez@lsi.uji.es)

Dr. Ramón A. Mollineda Cárdenas (ramon.mollineda@uji.es)

Dr. Andrés Marzal Varó (amarzal@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN ROBÒTICA

Dr. Ángel P. del Pobil i Ferré (pobil@uji.es)

Dr. Enric Cervera Mateu (ecervera@uji.es)

Dr. Raúl Marín Prades (rmarin@uji.es)

Dr. Pedro José Sanz Valero (sanzp@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN VISUALITZACIÓ INTERACTIVA I TECNOLOGIES GEOESPACIALS

Dr. Miguel Chover Selles (chover@uji.es)

Dr. Michael Gould Carlson (gould@uji.es)

Dr. Joaquín Huerta Guijarro (huerta@uji.es)

Directors i directores de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Informàtica.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Barrachina Mir, Sergio (barrachi@uji.es)

Belmonte Fernández, Óscar (Oscar.Belmonte@uji.es)

Castillo Catalán, María Isabel (Maribel.Castillo@uji.es)

Cholvi Juan, Vicente (Vicent.Cholvi@uji.es)

Mateu Mahiques, Jorge (mateu@uji.es)

Montoliu Colás, Raúl (montoliu@uji.es)

Morales Escrig, Antonio (Antonio.Morales@uji.es)

Romero Pérez, Julio Ariel (romeroj@uji.es)

Torres Sospedra, Joaquín (Joaquin.Torres@uji.es)

Casteleyn, Sven (Sven.Casteleyn@uji.es)

Granell Canut, Carlos (carlos.granell@uji.es)

Rodríguez Sánchez, Rafael (rarodrig@uji.es)

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

Mario di Castro (CERN)

Kannan Srinathan (International Institute of Information Technology, Hyderabad)

Paulo Menezes (Universidade de Coimbra)

Ernesto Jiménez Ruiz (University of Oxford)

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinacióp del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació y contacte dels estudis:  

Secretari:

 • Dr. José Manuel Badía Contelles

Membres representats de línies de recerca:

BASES DE CONEIXEMENT TEMPORAL, INTEGRACIÓ I REENGINYERIA DE SISTEMES.

 • Dr. Rafael Berlanga Llavorí

ENGINYERIA VISUAL

 • Dr. Filiberto Pla Bañón

PERCEPCIÓ I APRENENTATGE

 • Dr. Ramón A. Mollineda Cárdenas

ROBÒTICA.

 • Dr. Ángel P. del Pobil i Ferré.

VISUALITZACIÓ INTERACTIVA I TECNOLOGIES GEOESPACIALS

 • Dr. Miguel Chover Selles.

ARQUITECTURES, XARXES I COMPUTACIÓ D'ALTES PRESTACIONS

 • Dr. Jose Manuel Badía Contelles.

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Elaboració d'un article de revista no indexada 
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 300
 • Participació en congrés / jornada
  • Caràcter: optativa
  • Congrés internacional: primer autor un màxim de 3 autors: 100 hores
  • Si l'autor és diferent del primer: 50 hores
  • Congrés nacional: primer autor un màxim de 3 autors: 50 hores
  • Si l'autor és diferent del primer: 25 hores
  • Hores mínim: 0
 • Assistència a seminari i cursos de formació específica i transversal
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Reunió seguiment projecte d'R+D
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 2 reunions a l'any: 4 hores/reunió
 • Elaboració d'un article de revista indexada
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 600
1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2. Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminaris científics i cursos de formació específica i transversal (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Si el curs no presenta hores en el certificat: quatre hores/dia
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Participació en congressos / jornades (optatiu)
  • Article en congrés/ workshop internacional:
   • Primer autor o autora amb un màxim de tres autors o autores: 100 hores
   • Si l'autoria és diferent: 50 hores
  • Article en congrés/ workshop nacional:
   • Primer autor o autora amb un màxim de tres autors o autores: 50 hores
   • Si l'autoria és diferent: 25 hores
 • Estades en universitats o centres de recerca (optatiu)
  • Un mes: 40 hores
 • Reunions de seguiment de projectes d'R+D (optatiu)
  • El certificat cal que el signe la persona que conste com a investigadora principal.
  • Dues reunions màxim per any: quatre hores/reunió
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 240
 • Article en revista no indexada (optatiu)
  • Primer autor o autora amb un màxim de tres autors o autores: 100 hores
  • Si l'autoria és diferent: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 300
 • Article en revista indexada JCR (optatiu)
  • Primer autor o autora amb un màxim de tres autors o autores: 100 hores
  • Si l'autoria és diferent: 
   • Si el nombre d'autores o autores <= 6:
    • Q1-Q2=150 hores
    • Q3= 100 hores
    • Q4= 50 hores
    • Si no: 50 hores

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (VALENCIÀ), que va tindre lloc el dia 24 de maig de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (ANGLÈS), que va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (CASTELLÀ), que va tindre lloc el dia 18 d'octubre de 2022.

 

 

 

Doctors i doctores egressats

Podeu consultar el llistat de doctors i doctores egressats en aquest enllaç.

Menció de Doctorat internacional

Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (SOL·LICITUD A LA CAPD).
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

 

Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctorat internacional cal presentar, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent: 

 1. Certificació, expedida per la institució d’ensenyament superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el nom de la persona responsable de l’estada.
 2. Document que acredite la residència habitual del doctorand/a des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral (volant d'empadronament, contracte de lloguer o document similar).
 3. Resolució de la CAPD amb l'aprovació de l'estada sol.licitada.

 

Article 44 del Reglament dels estudis de Doctorat, regulat pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i aprovat pel Consell de Govern num. 8 de 2 d'octubre de 2020.

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 43/2015 pel qual es modifica el Reial Decret 9/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. El doctorand o la doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.
 2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o la doctoranda. El contracte es podrà establir per part d’una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. El doctorand o la doctoranda tindrà un tutor o una tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director o Directora de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP). L’empresa compta amb personal investigador doctorat que compleix els requisits per a poder dirigir la tesi doctoral.

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa. La tesi doctoral la dirigeix personal docent i investigador de la Universitat Jaume I.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand o doctoranda (Modalitat 2). En aquests casos serà necessari subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. També pots accedir al model de conveni en anglès.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" del Ministeri d'Economia i Competitivitat o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Procediment

PAS 1. Definició del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en el qual puga participar el doctorand o doctoranda.

PAS 2. Autorització per a la menció i signatura del conveni marc. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és l’òrgan que autoritza la menció de Doctorat Industrial de la tesi en base al tipus de projecte i la relació amb l’empresa o administració pública. 

PAS 3. Inclusió de la documentació a l’expedient acadèmic.

NOTA. Per a merèixer la menció de Doctorat Industrial en el moment de la defensa, és requisit haver obtingut l’autorització de la CAPD i tenir signat el conveni marc de DI com a mínim amb data d’un any abans del dipòsit de la tesi.

MÉS INFORMACIÓ: https://doctoratindustrial.uji.es/

 


CONSULTES PERSONALITZADES SOBRE EL DOCTORAT INSDUSTRIAL:

 doctoratindustrial@uji.es |  964 38 75 50 |  Núria Sánchez-Pantoja

 

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14101

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14101

Normativa reguladora dels estudis de doctorat

Normativa Estatal

 

Normativa Universitat Jaume I

 

Reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat

 

Informació proporcionada per: InfoCampus