Tesi per compendi de publicacions

20/03/2023 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les tesis per compendi de publicacions, són una modalitat de presentació de la tesi doctoral per a aquells doctorands i doctorandes que tinguen publicats o acceptats una sèrie d’articles o capítol de llibres que tinguen unitat temàtica.

Aquestes publicacions han de seguir els criteris aprovats per al programa de doctorat en el qual s’ha desenvolupat la tesi.

 

Format de les tesis per compendi

Aquestes tesis, a més de complir amb els criteris específics de cada programa de doctorat, hauran d’incloure obligatòriament al principi de la tesi un full on aparega un llistat de les publicacions amb referència completa que haurà d’incloure autors i autores, títol, revista o editorial del llibre, DOI i índex de qualitat de la publicació en l’any en el qual es va publicar. Per a cada publicació s’indicarà també una breu justificació de la contribució del doctorand o doctoranda si es tracta d’un treball realitzat en coautoria. 

A més han d’ajustar-se, en la mesura que siga possible, a l’estructura següent:

  1. Introducció/objectius.
  2. Un capítol per article o capítol incorporat. Cal consultar quin és el format d'accés obert permés legalment. Consulteu també la difusió en accés obert dels resultats de la investigació.
  3. Discussió i conclusions generals dels resultats.
  4. Apèndix. El document final de tesi en el moment del depòsit, també deurà incloure un apèndix amb l'acceptació de coautors i coautores de què el doctorand o doctoranda pot utilitzar la publicació o publicacions com a part de la seua tesi i declarant que renuncien a incloure la mateixa publicació en una altra tesi doctoral.
Informació proporcionada per: Escola de Doctorat