Perfil d'ingrés

14/11/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat al programa de doctorat és el de graduat o graduada en Informàtica, Física, Matemàtiques, o Enginyeria Telemàtica, que ha cursat amb posterioritat algun dels següents màsters associats a aquest programa de doctorat:

  • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents de l'UJI
  • Master of Science in Geospatial Technologies (Erasmus Mundus - UJI, UNL, WWU)

Si no s'ha cursat cap d'aquests, que ha cursat el màster en IInformàtica del Ministeri d'Educació, o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement.

En el cas d'estar en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el  RD 185/85, l'haurà d'haver obtingut en programes de doctorat afins.

Així mateix, l'estudiantat ha d'acreditar un nivell mínim de coneixement d'anglés B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

 

Complements formatius

Aquests complements de formació consisteixen en un mòdul d'introducció a les tècniques de recerca i documentació científica, ofert en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents de la UJI (codi *SIE044) que es descriu a continuació:
Metodologia i Documentació Científica 2 crèdits *ECTS (50 hores)


Objectius: l'objectiu del mòdul és introduir a l'alumnat en la recerca científica i tecnològica actual. Per a això, s'abordaran els conceptes fonamentals i la metodologia en la recerca cientificotècnica, tals com els estudis bibliogràfics (estat de l'art) i la difusió dels resultats de recerca (tècniques i mètodes per a elaboració d'informe tècnics, articles cientificotècnics, presentacions). Finalment s'estudiarà l'elaboració d'una tesi doctoral (fonaments, estructura, defensa).


Coneixements previs recomanables: una part de la bibliografia bàsica i del material addicional del mòdul estan en anglès, per la qual cosa es recomana tenir uns coneixements de lectura mitjans en aquest idioma.

 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus