18/10/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què són els premis extraordinaris de doctorat?

Els premis extraordinaris de doctorat efectuan el reconeixement a les tesis doctorals de qualitat excepcional. Els mèrits que les comissions avaluadores han de valorar per concedir-los han de centrar-se essencialment en la tesi doctoral i en les seua aportació per l’avanç i la transferència del coneixement dins del seu àmbit. Anualment, la direcció de l’Escola de Doctorat convoca i determina la proposta de concessió de premis extraordinaris de doctorat que són concedits per resolució del Rectorat.

A l'efecte de la concessió de premi extraordinari de doctorat, cada tesi queda adscrita a una de les següents branques del coneixement segons el programa de doctorat en que va ser defensada:

 • Arts i Humanitats
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Enginyeria i Arquitectura 

Les persones candidates poden sol·licitar a la direcció de l'Escola de Doctorat l'adscripció de la seua tesi a una branca diferent mitjançant escrit raonat amb el vistiplau de la direcció de la tesi.

 

Quins documents són necessàris per emplenar la sol·licitud?

La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb els tres documents següents:

 1. Relació de mèrits al·legats per la persona sol·licitant segons model normalitzat. Per cada mèrit al·legat, s'ha de justificar la relació amb el treball de la tesi doctoral, indicant explícitament les parts de la tesi (capítols, seccions, pàgines) que es troben directament relacionades. En cap cas, es valoraran mèrits la relació dels quals amb la tesi doctoral no es trobe adequament justificada.
 2. Acreditació documental (còpia de les publicacions científiques, actes de congressos, ...) de tots els mèrits alegats. Tan sols es podrà annexar un document. 

Els documents a adjuntar amb la sol·licitud han d'estar en format PDF (extensió .pdf) o JPEG (extensions .jpg o .jpeg). 

 

Com s'avaluarà la meua sol·licitud?

Una vegada presentada la sol·licitud, l'Escola de Doctorat verificarà la sol·licitud i la documentació adjunta. Les comissions avaluadores nomenades per l'Escola de Doctorat a l'efecte determinaran la proposta de concessió de premis extraordinaris de doctorat. Finalment, el Rectorat de la Universitat Jaume I, a la vista de la proposta elevada per la direcció de l'Escola de Doctorat, resoldrà la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat.

El barem d'aplicació és el següent:

 • Informe confidencial emès pels membres del tribunal desprès de l’acte públic de defensa (fins al 30%).
 • Mobilitat internacional o transectorial en la formació doctoral. A aquest efecte, les tesis amb menció de doctorat internacional, cotutela o doctorat industrial rebran la màxima valoració. Si no es disposa d’aquestes mencions, es valoraran en aquest apartat els períodes d’estada de recerca predoctorals. En aquest supòsit, la valoració de l’apartat mai podrà superar la corresponent al de la tesi amb menció de doctorat internacional (fins al 20%)
 • Difusió dels resultats de la recerca i transferència del coneixement. Es valoraran els mèrits al·legats pels doctorats que es classifiquen dins de les categories A i B de l’escala de valoració dels resultats d’investigació de la Universitat Jaume I, tenint en compte que el valor numèric assignat a un ítem classificat en la categoria A ha de ser superior en un factor 5 al classificat en la categoria B (fins al 30%).
 • Criteri d’excel·lència específic per branca de coneixement (fins al 20%). 

 

Pots consultar la normativa vigent de premis extraordinaris de doctorat aprovada pel Consell de Govern núm. 03/2016 de 17 de març de 2016, modificada en la sessió núm. 01/2017 de 26 de gener de 2017 i modificada en la sessió número 3/2021 de 25 de març de 2021.

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat