UJI

Supervisió i seguiment

Última modificació: 04/09/2018 | Font: Escola de Doctorat

L'avaluació anual

Anualment, i fins al moment del dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) avaluarà anualment el teu progrés acadèmic en el programa. L'avaluació s'efectuarà en les dates previstes en el calendari acadèmic i es realitzarà tenint en compte:

L'avaluació anual favorable per part de la CAPD és requisit indispensable per a continuar en el programa. Pel contrari si l'avaluació anual és desfavorable, transcorreguts sis mesos, dispondràs d'una segona oportunitat d'obtenir avaluació positiva. Si no és així, causaràs baixa definitiva en el programa.

 

Avaluació prèvia al dipòsit de tesi

Per poder efectuar l'avaluació i dipòsit de la tesi, caldrà acreditar un nivell de formació mínim en investigació.  Per a tots els programes propis de la Universitat Jaume I, aquest nivell s'estableix en 600 hores de formació a realitzar d'entre les activitats contemplades en el programa. Per a programes interuniversitaris, cal consultar el nivell exigit en la informació que figura a la seua web. Per aquest motiu, existeix la possibilitat de sol·licitar una avaluació final en el moment d'iniciar el tràmit d'avluació de la qualitat de la tesi.

 

Sol·licitud de pròrroga en els estudis

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes previstes per la normativa vigent.

Cal demanar pròrroga en els estudis si s'esgota el termini de permanència en els estudis sense efectuar el dipòsit de la tesi doctoral (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial). També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. En la figura següent pots vore una síntesi del processos des de l'admissió fins al moment de dipòsit de la tesi.

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat