UJI

Taxes

Última modificació: 10/01/2019 | Font: InfoCampus

Administració doctorat

Segons DECRET 140/2018, de 14 de setembre del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2018/2019.

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers no homologats

  • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155,22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

  • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€
  • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
  • Seguro escolar (menors de 28 anys): 1.12€
  • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.87€

 

Renovació de tutela acadèmica

L'alumne de doctorat ha de renovar la tutela acadèmica cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa per tutela s'abona per curs acadèmic. L'import de la tutela és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

  • Renovació de la tutela acadèmica: 300,00 €.
  • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del título de doctor

  • Examen de tesi doctoral: 143,73 €
  • Expedició de títol de doctor o doctora: 225,20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció què es refereix l'article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

Informació proporcionada per: InfoCampus