Criteris d'admissió al programa i places

20/04/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Com a requisit específic del programa de doctorat en Informàtica s'ha d'haver cursat algun dels següents màsters associats a aquest programa de doctorat:

 • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents de l'UJI
 • Master of Science in Geospatial Technologies (Erasmus Mundus - UJI, UNL, WWU)

Si no s'ha estudiat cap d'aquests, s'haurà d'haver cursat el màster en Informàtica del Ministeri d'Educació, o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement.

En el cas d'estar en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el RD 185/85, s'haurà d'haver cursat en programes de doctorat afins.

Així mateix, l'estudiantat ha d'acreditar un nivell mínim de coneixement d'anglés B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Barem. Per aprioritzar les sol·licituds d'accés, la comissió acadèmica analitzarà els mèrits aportats, tenint en compte proporcionalment la següent distribució:

 • Expedient acadèmic (50%)
 • Publicacions científiques (25%)
 • Experiència en R+D+I (15%)
 • Experiència professional prèvia (5%)
 • Cartes de recomanació 5%

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Estudiants amb dedicació a temps parcial. Segons l'article 13 de la Normativa de doctorat de l'UJI, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és la responsable d'autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial. Sense perjudici de l'estipulat en altres normes de rang superior, es consideraran com a supòsits que donen dret a sol·licitar el reconeixement de la condició d'estudiant a temps parcial els següents:

 • Estar treballant i acreditar que durant el curs acadèmic es té una relació laboral la durada de la qual és com a mínim de 180 dies. Aquesta circumstància ha de ser acreditada mitjançant l'aportació del contracte de treball o nomenament administratiu, si escau, i la documentació justificativa de la situació d'alta en la Seguretat Social o règim equiparable.
 • Estar afectat per una discapacitat física, psíquica o sensorial, en un grau igual o superior al 33%, que s'ha d'acreditar mitjançant certificació emesa per l'organisme competent per al reconeixement d'aquesta discapacitat.
 • Tenir la consideració de cuidador o cuidadora principal de persones dependents. S'ha d'acreditar  mitjançant la presentació de documentació justificativa i certificació expedida per l'organisme competent per al reconeixement de la situació de dependència.
 • Tenir la consideració de víctima de violència de gènere. S'ha d'acreditar  mitjançant l'aportació de la documentació que justifique el reconeixement d'aquesta situació.
 • Tenir fills menors de tres anys al seu càrrec. S'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de la documentació justificativa d'aquesta situació.
 • Estar inclòs en l'àmbit i aplicació d'un conveni subscrit amb altres universitats que contemplen aquesta situació, per a garantir la mobilitat dels estudiants.

Estudiants amb necessitats educatives especials. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat vetlarà perquè l'estudiantat amb necessitats educatives específiques, derivades de discapacitat, compten amb els serveis de suport i assessorament adequats. A més la Comissió Acadèmica avaluarà la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

 

Oferta de places

 • 12 places

 

Informació proporcionada per: InfoCampus