UJI

Requisits generals d'accés als estudis de doctorat

Última modificació: 30/05/2018 | Font: InfoCampus

Via 1: Amb caràcter general, cal estar en possessió d’un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que es superen, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments 

Important: Cal acreditar haver superat al menys 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments


Via 2:  Des de titulacions universitàries oficials espanyoles ‘pre-Bolonia’ que es corresponguen amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Ensenyament Superior (MECES).


Via 3: Des de titulacions universitàries oficials espanyoles, o d'altres països de l'EEES, que habiliten per a l’accés a estudis de Màster i amb un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, al menys, 60 de nivell de màster. 

Important: Cal acreditar haver superat al menys 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments

En el cas de tituacions universitàries d'altres països de l'EEES la documentació ha d’estar traduïda a una de les llengües oficials de l’UJI. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.


Via 4: Des de titulacions oficials espanyoles de graduat o graduada en Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia o Arquitectura que acrediten el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Ensenyament Superior (MECES).


Via 5: Els titulats universitaris que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.


Via 6:  Llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguin en possessió del diploma d’estudis avançats (RD 778/1998) o que hagen assolit la suficiència investigadora (RD 185/1985).


Via 7: Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.


Amb titulacions universitàries oficials alienes a l’EEES

Via 8: Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

La documentació ha d’estar traduïda a una de les llengües oficials de l’UJI. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.

Tota la documentació utilitzada per acreditar els requisits anteriors s’ha de presentar correctament legalitzada. La legalització és el procés pel qual les autoritats d'un país acrediten que el títol és vàlid i ha estat expedit per l'autoritat competent per fer-ho. Consulteu les diferents vies de legalització d’un document. 

Taxa d'equivalència:

En el moment de realitzar la preinscripció s'ha d’abonar obligatòriament la taxa per a l'estudi de documents de països fora de l'EEES. Aquest tràmit és indispensable per a completar el procés de preinscripció. La forma de pagament és mitjançant VISA o MasterCard i, com a màxim, es pot preinscriure en dos programes de doctorat amb un pagament. 

En el formulari de preinscripció hi ha instruccions clares sobre l’abonament d'aquesta taxa. 

En cap cas es torna l’import d’aquesta taxa ni es reserva per a cursos posteriors.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus