Requisits generals d'accés als estudis de doctorat

18/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Via 1: Amb caràcter general, per al accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, y de Màster universitari o equivalent, sempre que s’hagen superat, al menys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests dos ensenyaments. (grau i màster finalitzats)

Important: Cal acreditar haver superat al menys 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments


Via 2:  Des de titulacions universitàries oficials espanyoles ‘pre-Bolonia’ que es corresponguen amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Ensenyament Superior (MECES). (Específica per a estudiantat amb llicenciatura, enginyeria o arquitectura)


Via 3: Des de titulacions universitàries oficials espanyoles, o d'altres països de l'EEES, que habiliten per a l’accés a estudis de doctorat i amb un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, al menys, 60 de nivell de màster. 

Important: Cal acreditar haver superat al menys 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments

En el cas de tituacions universitàries d'altres països de l'EEES, la documentació també ha d’estar traduïda a anglès, espanyol o català. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.


Via 4: Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la duració del qual, conforme a les normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats i titulades hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l'article 7.2 del RD 99/2011, excepte si el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en investigació, equivalents en valor formatiu als crèdits en investigació procedents de màster.


Via 5: Els titulats universitaris que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.


Via 6: Estar en possessió d’un altre títol de Doctora o Doctor.


Amb titulacions universitàries oficials alienes a l’EEES

Via 7: Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

En el procés de preinscripció la documentació ha d’estar traduïda a anglès, espanyol o català. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.

Taxa d'equivalència (per a l'estudi de documents de països de fora de l'EEES):

En el moment de realitzar la preinscripció s'ha d’abonar obligatòriament la taxa per a l'estudi de documents de països fora de l'EEES. Aquest tràmit és indispensable per a completar el procés de preinscripció. La forma de pagament és mitjançant VISA o MasterCard i, com a màxim, es pot preinscriure en dos programes de doctorat amb un pagament. 

En el formulari de preinscripció hi ha instruccions clares sobre l’abonament d'aquesta taxa. 

En cap cas es retorna l’import d’aquesta taxa ni es reserva per a cursos posteriors.

NOTA: No cal legalitzar la documentació acadèmica (titulacions i certificats acadèmics oficials) que s'aporte en la preinscripció. Però serà un requisit indispensable presentar-la legalitzada per a poder formalitzar la matrícula. 

La legalització és el procés pel qual les autoritats d'un país acrediten que el títol o el certificat és vàlid i ha estat expedit per l'autoritat competent per fer-ho. Consulteu les diferents vies de legalització d’un document.

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat