Requisits generals d'accés als estudis de doctorat

Última modificació: 20/06/2017 | Font: USE

Amb titulacions universitàries oficials espanyoles o de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

Amb caràcter general, cal estar en possessió d’un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que es superen, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments (Via1). A més, es contemplen sis vies complementàries d’accés en funció dels estudis previs:

  • Via 2: Des de titulacions universitàries oficials espanyoles ‘pre-Bolonia’ que es corresponguen amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Ensenyament Superior (MECES). Aquest nivell d’equivalència es pot consultar en la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
  • Via 3 Des de titulacions universitàries oficials espanyoles, o d'altres països de l'EEES, que habiliten per a l’accés a estudis de Màster i amb un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, al menys, 60 de nivell de màster. 
  • Via 4: Des de titulacions oficials espanyoles de graduat o graduada en Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia o Arquitectura que acrediten el nivell 3 del MECES.
  • Via 5: Els titulats universitaris que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
  • Via 6: Llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguin en possessió del diploma d’estudis avançats (RD 778/1998) o que hagen assolit la suficiència investigadora (RD 185/1985).
  • Via 7: Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries..

Podeu consultar ací els països pertanyents a l'EEES.

Homologació d'estudis: 

L'estudiantat amb titulacions de fora de l'EEES homologades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol ha d'accedir per una d'aquestes vies. En el procés d'homologació s'equipara una titulació d’una universitat de fora de l’EEES a la corresponent titulació espanyola a l’efecte de l’exercici de la professió a Espanya. Podeu vore açi un document acreditatiu d'homologació.

 


 

Amb titulacions universitàries oficials alienes a l’EEES

Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat (Vía 8).

Taxa d'equivalència:

En el moment de realitzar la preinscripció s'ha d’abonar obligatòriament la taxa per a l'estudi de documents de països fora de l'EEES. Aquest tràmit és indispensable per a completar el procés de preinscripció. La forma de pagament és mitjançant VISA o MasterCard i, com a màxim, es pot preinscriure en dos programes de doctorat amb un pagament. 

En el formulari de preinscripció hi ha instruccions clares sobre l’abonament d'aquesta taxa. 

En cap cas es torna l’import d’aquesta taxa ni es reserva per a cursos posteriors.

 

Presentació de la documentació:

Tota la documentació utilitzada per acreditar els requisits anteriors s’ha de presentar correctament legalitzada. La legalització és el procés pel qual les autoritats d'un país acrediten que el títol és vàlid i ha estat expedit per l'autoritat competent per fer-ho. Consulteu les diferents vies de legalització d’un document. 

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16