UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Programa de doctorat en Ciències de la Comunicació

Programa de doctorat en Ciències de la Comunicació

Última modificació: 02/06/2021 | Font: InfoCampus

 

Aquest doctorat es proposa oferir la formació necessària per al desenvolupament d’investigacions en el camp de la comunicació, que implica àmbits com ara l’entreteniment i la ficció, la informació, la comunicació publicitària o la comunicació empresarial, fent èmfasi en l’estudi de les noves tendències d’innovació en el camp de la comunicació, és a dir, en l’anàlisi de les transformacions i canvis que ha suposat i suposa la irrupció de les noves tecnologies digitals en el camp de la comunicació. En aquest sentit, el programa de doctorat en Ciències de la Comunicació guarda una estreta relació amb el màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació, que en el curs 2013/14 ha iniciat la setena edició.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Amparo Herrero Llobregat
Coordinació acadèmica: Dr. José Javier Marzal Felici

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

A més de complir amb els requisits legals d'accés previstos en l'article 6 del RD 99/2011, tindran prioritat els estudiants i estudiantes amb formació prèvia de grau i màster universitari, preferiblement de les branques de Ciències Socials i Jurídiques, i Art i Humanitats.

Es valorarà el potencial dels candidats i candidates com a investigadors, especialment, aspectes com la motivació de l'estudiantat per aprofundir en el coneixement científic, la seua capacitat d'argumentació, capacitat de treball, esperit crític, habilitat per a treballar en equip i iniciativa. Així mateix, es prevaldrà les persones que tinguen un perfil investigador, per haver cursat programes de postgrau relacionats amb metodologies de recerca, amb una nota alta en els estudis de grau i postgrau amb els quals accedeixen al programa de doctorat, així com coneixements avançats de llengües estrangeres, prioritàriament anglès.

Tindran prioritat en l'accés al programa de doctorat en Ciències de la Comunicació els estudiants que acrediten haver realitzat estudis de grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques, i tinguen formació de postgrau en aquests camps, especialment en màsters universitaris que tinguen una orientació cap a la recerca.


Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Ciències de la Comunicació analitzarà cas per cas la necessitat de realització de complements formatius, així com el tipus de cursos que es poden considerar equivalents a les matèries anteriorment citades.

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial. També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. 

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 106/2020, de 7 d'agost del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/2021

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155,22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.87€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300,00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143,73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225,20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general aquestes competències inclouen:


Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


Capacitats i destreses personals

 • Reeixir en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


 

 

Convenis

Tipus de conveni: Col·laboració
Data: 30/8/2013
Institució/Empresa: Universidade de Santiago de Compostela​​

Tipus de conveni: Col·laboració
Data: 4/2/2014
Institució/Empresa: Universitat Autònoma de Barcelona​

Tipus de conveni: Col·laboració
Data: 4/2/2014
Institució/Empresa: Universitat Autònoma de Barcelona​

Criteris d'admissió al programa i places

Criteris específics

Una vegada comprovat que els estudiants compleixen els requisits legals d'accés, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciències de la Comunicació valorarà l'aptitud dels candidats i candidates atenent els següents aspectes:

 • Formació acadèmica i expedient acadèmic: es valoraran les titulacions i coneixements relacionats directament amb les àrees d'especialització del programa de doctorat ("Comunicació, publicitat i cultura digital", "Narratives dels relats audiovisuals contemporanis" i "Periodisme, indústries culturals i comunicació política"). Aquest apartat puntuarà el 70% de la valoració global.
 • Curriculum Vitae, que inclourà els següents aspectes: experiència investigadora (publicacions científiques, participació en congressos, etc.), experiència professional (relacionada amb l'àmbit de la comunicació, preferentment), coneixement d'idiomes (amb certificació acadèmica en la qual s'indicarà el nivell d'acord amb el Marc Comú de Referència de Llengües) i formació complementària (assistència a congressos, tallers, seminaris, cursos de formació, etc.). Es valorarà especialment que la recerca i experiència professional estiguen relacionades amb les àrees d'especialització del programa de doctorat. Es valorarà l'acreditació que certifique coneixements de llengua anglesa i llengua castellana i/o valencià/català (aquestes dues llengües són oficials en la Universitat Jaume I), que permeta seguir el programa sense dificultats. Aquest apartat puntuarà el 15% de la valoració global.
 • Entrevista personal. Es valorarà la proposta del projecte de tesi que s'exigeix als candidats i candidates per a l'admissió, on expressarà el seu interès per cursar el programa de doctorat, així com la temàtica específica que es proposa investigar, de forma raonada i argumentada. Així mateix, es valorarà la presentació d'una carta de presentació de professionals acreditats en el camp científic i/o professional relacionat amb el programa de doctorat. A més, es valorarà l'entrevista que els candidats tindran amb un membre de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. Aquest apartat puntuarà el 15% de la valoració global.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Les llengües del programa de doctorat són el castellà i el valencià/català, llengües cooficials de la Universitat Jaume I, per la qual cosa s'exigeix un coneixement suficient d'un dels dos idiomes (nivell C1, segons el Marc Comú Europeu de Referència de Llengües). Amb la finalitat d'afavorir la internacionalització del programa de doctorat, els estudiants estrangers que no parlen aquestes llengües podran accedir al programa si acrediten un nivell C1 d'anglès.

 

Valoració de la necessitat de complements de formació

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, o màsters oficials del camp de les ciències de la comunicació donen accés directe a aquest programa de doctorat.

En cas que la formació i experiència del candidat o candidata estiga allunyat dels temes i l'enfocament del programa de doctorat, es podrà admetre amb la prèvia superació dels complements de formació que la Comissió Acadèmica del programa li indique, amb la finalitat que adquirisca les competències necessàries per a seguir el programa de doctorat.

Els estudiants procedents de titulacions de grau i postgrau no relacionades directament amb estudis de comunicació hauran de cursar com a complements de formació fins a 10 crèdits, entre les matèries obligatòries i optatives del Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, que relacionem a continuació:

 • Metodologies de recerca en comunicació (5 ECTS)
 • Gestió de mitjans socials i comunitats en línia (5 ECTS) 
 • Anàlisi de textos audiovisuals (5 ECTS)
 • Anàlisi i recerca de la informació periodística (5 ECTS)

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en ciències de la comunicació analitzarà cas per cas la necessitat de realització de complements formatius, així com el tipus de cursos que es poden considerar equivalents a les matèries anteriorment citades.

 

Revisió i difusió dels criteris d'admissió

Els criteris d'admissió, així com l'anunci de l'inici, desenvolupament i fi del procés d'admissió seran publicats en els taulers d'anuncis oficials i en la pàgina web de la Universitat Jaume I.

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques, derivades de discapacitat, s'avaluarà la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. En la Universitat Jaume I, la Unitat de Suport Educatiu (USE) és el servei encarregat de donar suport a l'estudiantat amb necessitats educatives especials. La informació sobre l’USE està disponible en l'enllaç https://www.uji.es/serveis/use/base/pad/accionsdesuportp/suportest/enee/.

 

Oferta de places

 • 10 places

Professorat del programa

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands i doctorandes de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professorat del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN COMUNIACIÓ, PUBLICITAT I CULTURA DIGITAL

Dr. José Javier Marzal Felici (marzal@uji.es)

Dr. Carlos Fanjul Peyró (fanjul@uji.es)

Dra. Jéssica Izquierdo Castillo (jizquier@uji.es)

Dra. Magdalena Mut Camacho (mcamacho@uji.es)

Dr. Juan Rey Fuentes (Univ Sevilla)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN NARRATIVES DELS RELATS AUDIOVISUALS CONTEMPORÀNIS

Dr. José Antonio Palao Errando (errando@uji.es)

Dra. Cristina González Oñate (onate@uji.es)

Dra. Marta Martín Núñez (mnunez@uji.es)

Dr. Fernando Canet Centellas (Universitat Politècnica València)

Dra. María Victoria Tur Viñes (Univ Alacant)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN PERIODISME, ESTRUCTURES DE LA COMUNICACIÓ I COMUNICACIÓ POLÍTICA.

Dr. Andreu Casero Ripollés (casero@uji.es)

Dr. Pablo López Rabadán (rabadan@uji.es)

Dr. Hugo Doménech Fabregat (hdomenec@uji.es)

Dr. José Luís González Esteban (Univ Miguel Hernández Elx)

Dr. Xosé López García (Univ Santiago Compostel.la)

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Ciències de la Comunicació.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Agustín Rubio Alcover (rubioa@uji.es)

Amparo López Meri (meri@uji.es)

Cesáreo Fernández Fernández (cfernand@uji.es)

Francisco Javier Gómez Tarín (fgomez@uji.es)

Francisco José Fernández Beltrán (fbeltran@uji.es)

Jorge Adell Segura (jordi@uji.es)

María del Rocío Blay Arráez (rblay@uji.es)

María Estela Bernad Monferrer (bernad@uji.es)

María Lorena López Font (lfont@uji.es)

María Soler Campillo (solerm@uji.es)

Roberto Arnau Roselló (rarnau@uji.es)

Susana Miquel Segarra (smiquel@uji.es)

Vicent Manuel Salvador Liern (vsalvado@uji.es)


Professorat pertanyent a altres institucions:

Cristina Zurutuza Muñoz (czurutuza@usj.es)

Esteban Galán Cubillo (egalan@upv.es)

Maria del Mar García Gordillo (marggordillo@us.es)

Irene García Medina (iregarcia@gmail.com)

 

Directors de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tinguen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en compte els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis: Dr. José Javier Marzal Felici  (marzal@uji.es)

Secretaria: Dr. Andreu Casero Ripollés


Membres representants de les línies de recerca:

COMUNICACIÓ, PUBLICITAT I CULTURA DIGITAL

 • Dr. Carlos Fanjul Peyró
 • Dr. Javier Marzal Felici

NARRATIVES DELS RELATS AUDIOVISUALS CONTEMPORÀNIS

 • Dr. José Antonio Palao Errando
 • Dra. Cristina González Oñate

PERIODISME, ESTRUCTURES DE LA COMUNICACIÓ I COMUNICACIÓ POLÍTICA

 • Dr. Andreu Casero Ripollés
 • Dr. Hugo Doménech Fabregat

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes d'aquestes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Seminari de metodologia de recerca
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 30
 • Assistència i participació en seminaris, cursos d'especialització, col·loquis i congressos
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 150
 • Preparació d'una publicació científica per a revista indexada o llibre col·lectiu publicat per editorial de prestigi 
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 200
 • Seminari d'avanç de resultats 
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 30
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics 
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 500
 • Seguiment de projectes de R+D competitius i/o recerques desenvolupades en el Programa de Doctorat
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 100
1. Consulta l'oferta per aquest curs acadèmic.
2. Consulta el programa de formació transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminari de metodologia de recerca (optativa)
  • Cada seminari: 30 hores
  • Tres blocs (10 hores/bloc)
  • (exemple: “IV Seminari de metodologia de recerca en comunicació. Edició 2018-19”. Consta de 3 blocs)
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
 • Assistència i participació en seminaris, cursos d'especialització, col·loquis, congressos i activitats de caràcter transversal de l'Escola de Doctorat de l'UJI (optativa)
  • Formació transversal: es reconeixeran les hores que constin en el certificat
  • Cursos específics que no presentin certificat:
   • Per dia: 8 hores
   • Tres dies o més: 24 hores
  • Assistència a congressos sense presentació de comunicacions (sense especificació d'hores):
   • Per dia: 8 hores
   • Tres dies o més: 24 hores
  • Comunicació presentada i acceptada en un congrés internacional, amb publicació en actes (per exemple, AE-*IC, SLCS-Llatina, AEHC, ULEPICC, etc.): 100 hores
  • Comunicació presentada i acceptada en un congrés nacional, amb publicació en actes (per exemple, congressos ComLoc): 50 hores
  • Jornades de Foment Facultat Ciències Humanes i Socials UJI: 25 hores
  • Comunicació presentada i acceptada sense publicació prevista: 25 hores
  • Col·laboració en un comitè organitzador o científic: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150
 • Preparació d'una publicació científica per a revista indexada o llibre col·lectiu publicat per editorial de prestigi (optativa)
  • Memòria de l'IV Taller “Com escriure un article científic”: 20 hores
  • Capítol de llibre en obra col·lectiva publicada per editorial de prestigi: 200 hores
  • Llibre complet publicat en una editorial de prestigi: 200 hores
  • Article científic en una revista indexada pel JCRo Scopus: 200 hores
  • Article científic en una revista indexada en ESCI, AHCI, FECYT, ERIH+: 200 hores
  • Article científic indexat per Latindex, Resh, In-*Recs, Google Academics Index, etc.: 150 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Seminari d'avanç de resultats (optativa)
  • Cada seminari (Exemple: “IV Seminari d'avanç de resultats, Edició 2018-19”): 10 hores
  • Jornades de Foment Facultat Ciències Humanes i Socials UJI: 25 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics (optativa)
  • Per mes: 160 hores
  • Tres mesos: 500 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 500
 • Seguiment de projectes d'I+D competitius i/o recerques desenvolupades en el programa de doctorat (optativa)
  • Es reconeixeran les hores que constin en el certificat (per exemple, per participació en Projectes de Recerca vinculats al Programa Doctorat Comunicació): 10 hores
  • Memòria del “IV Edició - Seguiment de Projectes I+D dels Grups de Recerca del PD en CC. de la Comunicació, Edició 2018-19”
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100

 

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

En la figura es pot veure un esquema dels diferents procediments i en aquest enllaç tota la informació necessaria per efectuar el tràmit:   

 

Doctors i doctores egressats

Podeu consultar el llistat de doctors i doctores egressats en aquest enllaç.

Doctorat internacional


Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert o experta avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

NOVA:  Instrucció de 2 de juliol de 2021, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, sobre l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la menció internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19

DEROGADA: Instrucció de 25 de maig de 2020, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, per a l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la Menció Internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19


Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctor o doctora internacional ha d’entregar-se, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud.
 2. Certificació, expedida per la institució d’ensenyança superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el director o directora del grup d’investigació en què ha col·laborat.
 3. Els informes de les dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. Important: els informes han d’estar emesos obligatòriament en paper de la institució amb capçalera i firma originals. 
 4. Breu currículum científic de tot el professorat que ha emès aquests informes.

 

Article 27 de la Normativa dels estudis de Doctorat, regulats pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i procediment i criteris aplicables per a l'obtenció de la menció internacional en el títol de doctor (aprovats pel Consell de Govern num.21 de 30 de març de 2012).

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 43/2015 pel qual es modifica el Reial Decret 9/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. El doctorand o la doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.
 2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o la doctoranda. El contracte es podrà establir per part d’una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. El doctorand o la doctoranda tindrà un tutor o una tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director o Directora de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP).

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand o doctoranda (Modalitat 2). En aquests casos serà necessari subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. També pots accedir al model de conveni en anglès.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" del Ministeri d'Economia i Competitivitat o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Procediment

Durant el procés de seguiment i avaluació de la tesi doctoral s’aportaran els següents documents addicionals per tal d’acreditar la menció de “Doctorat Industrial”:

 • S’adjuntarà còpia del contracte amb l’empresa.
 • La relació del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental amb la tesi s’acreditarà en la memòria del Pla d’Investigació (PI) què serà avaluat per la CAPD de forma anual.  En el cas de la Modalitat 2, s’adjuntarà  el conveni de col·laboració signat entre la Universitat i l’empresa.

En el moment de dipòsit de la tesi se sol·licitarà la Menció de Doctorat Industrial.

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14111

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14111

Normativa reguladora dels estudis de doctorat

Normativa Estatal

 

Normativa Universitat Jaume I

 

Reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat

 

Codi de bones pràctiques Escola de Doctorat

Codi de Bones Pràctiques (CBP)

El Codi de Bones Pràctiques (CBP) de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I (EDUJI) és un conjunt de principis, criteris i compromisos al voltant de la pràctica investigadora que es realitza en el seu si destinat a:

 • garantir que la naturalesa de la relació entre els seus membres propicie la generació, transferència, distribució i difusió del coneixement i els avanços tecnològics i
 • evitar els problemes d’integritat en la conducta dels seus membres.

Tot això, amb l’últim objectiu d’afavorir la qualitat de la formació doctoral. 

El CBP és d’obligat compliment per tots els membres de l’EDUJI (article 9.8 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). Als efectes d’aquest document, s’entén per membre de l’EDUJI els investigadors i investigadores en formació matriculats en els seus programes de doctorat, els investigadors i investigadores que participen en tasques de tutorització i/o direcció de tesi, independentment de la seua vinculació professional i/o contractual amb la Universitat Jaume I, i, en general, qualsevol persona que realitze tasques formatives o investigadores en l’EDUJI, ja siga de forma temporal o continuada.

El contingut del CBP és complementari i no substitutiu del que es disposa en les normes legals que regulen l’activitat científica i està fonamentat en la Carta Europea de l’Investigador i altra documentació de bones pràctiques científiques aplicables en altres organismes públics d’investigació. El CBP és d’aplicació en totes les activitats de formació d’investigadors realitzades en l’EDUJI. Aquestes activitats inclouen des de la formació fins a la planificació i el desenvolupament de la investigació, i des de la difusió dels resultats fins a l’aplicació i explotació dels coneixements derivats d’aquesta activitat.

 

El Codi va ser aprovat en la sessió número 6 del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 02 de febrer de 2015. Pots accedir al text complet polsant: CBP Escola Doctorat

 

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I

La Universitat, com a organisme públic de docència i investigació, és conscient del seu deure i responsabilitat davant la societat i, en conseqüència, constitueix una Comissió que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals o que en el futur es plantegen respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu àmbit, amb vista a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la Comunitat científica i les normes de la Universitat.

El CBP exigeix ​​que els projectes que impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d'origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o utilitzen organismes modificats genèticament, compten amb la autorització expressa emesa per la Comissió Deontològica del centre en què es vaja a realitzar la investigació. És missió principal de la Comissió Deontològica la realització d'aquests informes.

 

Pots accedir a la web de la Comissió Deontològica polsant: Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I: normativa i formularis

 

Informació proporcionada per: InfoCampus