UJI

Tesi Doctoral

28/06/2020 | INVEST

Doctorat

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La presentació o dipòsit de la tesi doctoral requereix de l'autorització del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat que, a tal efecte, requereix l'avaluació prèvia per persones expertes.

La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública. 

L’expedició del títol universitari oficial de doctorat s’efectuarà d’acord amb allò establert en el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials i les posteriors modificacions legislatives. El títol de doctorat pot incloure en el seu anvers diferents mencions, com ara "Doctorat internacional", "Tesis en règim de cotutela amb la Universitat U" o "Doctorat Industrial". 

 
Tesi Doctoral

Tramitació de la sol·licitud d'avaluació, dipòsit i defensa de la tesi doctoral.

Tramitació de la sol·licitud de menció al títol de doctorat

Tramitació de la sol·licitud de premi extraordinari de doctorat

Tramitació de la declaració d'equivalència, a nivell acadèmic universitari oficial de doctor o doctora, de títols estrangers d'educació superior

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència