UJI

Consell Assessor de Qualitat

Última modificació: 07/12/2017 | Font: OPAQ
 

Directrius de funcionament del Consell Assessor de Qualitat

(Dictaminat per l'equip de Govern i aprovat pel Rector en decembre de 2002)

1. Objecte i àmbit d'aplicació.

El Consell de Qualitat és un òrgan assessor del Rectorat de la Universitat Jaume I per a totes les qüestions relacionades amb la promoció i avaluació de la qualitat.

L'article 87 del estatuts de la Universitat Jaume I estableixen que "les comissions tenen com a funció general la d'assessorar els òrgans col•legiats d'àmbit general i el Rectorat d'aquesta Universitat, així com realitzar les altres funcions que li siguen assignades per l'òrgan a què estiguen adscrites"

Aquest Consell de Qualitat es crea en base al article 87 dels estatuts de la Universitat Jaume I el dia 23-10-95.

2. Composició

Presidència: Rector

Vocals:

 • Vicerectorat d'Assumptes Econòmics i Planificació Universitària
 • Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea
 • Gerent
 • Un PDI amb responsabilitat de gestió de centres
 • Un PDI amb responsabilitat en gestió de departaments
 • Tres PDI especialistes i/o vinculats amb temes de qualitat
 • Un PAS amb responsabilitat en direcció de recursos humans
 • El personal integrant de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat
 • El/la Director/a del Gabinet Tècnic de Rectorat
 • El/la director/a de la Unitat se Suport Educatiu
 • Un representant del Servei de Comunicació i Publicacions
 • Un representant del Servei de Planificació i Organització
 • Un representant del Servei de Recursos Humans
 • Un representant de l'estudiantat
 • Dos especialistes externs, prèvia consulta del Consell Social

Secretari/ària: Una persona integrant de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat

3. Funcions

a. Conèixer les iniciatives de la Universitat Jaume I per tal d'assegurar i millorar la qualitat
b. Ajudar a la definició dels objectius i les estratègies de millora de la qualitat en tots els serveis que presta la Universitat: docència, investigació i gestió
c. Traslladar a la Universitat la percepció sobre els nivells de qualitat de la docència, investigació i gestió
d. Incentivar i promoure la cultura de la qualitat
e. Coordinar les iniciatives en matèria de qualitat que es llancen des de les diferents unitats
f. Valorar l'oportunitat de promoure accions o plans de qualitat i aprovar els Plans d'innovació universitària en matèria de qualitat
g. Aprovar manuals de qualitat i procediments
h. Aprovar les successives revisions dels manuals de qualitat i procediments
i. Realitzar la revisió del sistema de gestió de la qualitat per tal d' assegurar-se de la seua conveniència, adequació i eficàcia continuades.
j. Aprovar accions correctives per a la millora de la qualitat
k. Donar el vist i plau als objectius anuals en matèria de qualitat
l. Promoure la col.laboració amb centres d'ensenyament, associacions, empreses i institucions en l'àmbit de la qualitat
m. Assessorar el Rectorat

4. Procediments

4.1. Composició del Consell de Qualitat

D'acord amb el art.88 dels Estatuts de la Universitat Jaume I la composició del Consell de Qualitat serà proposada pel Rectorat al membres del Consell assessor.

La composició serà de caràcter representatiu, com s'explicita en el punt 2 d'aquest reglament. El president del Consell de Qualitat informarà per escrit a les persones que que formen part com a vocals. El president del Consell de Qualitat també informarà per escrit a la persona que ostenta el càrrec de secretari del Consell de Qualitat.

La representació de l'estudiantat es farà a través del Consell d'Estudiants i Estudiantes.
Aquest òrgan dictaminarà la persona que assisteix a cada sessió del Consell de Qualitat.

La competència de les modificacions de la composició i persones que formen part del Consell de Qualitat és de la presidència d'aquest consell. La presidència informarà dels canvis en el Consell de Qualitat en la sessió següent per tal de que el secretari deixe enregistrat les modificacions en l'acta.

4.2. Convocatòria del Consell de Qualitat

El Consell de Qualitat es reunirà amb la suficient periodicitat per tal d'abordar les qüestions relatives a les funcions que s'estableixen en aquest reglament. La convocatòria de reunió inclou: lloc, data, hora inici i punts de l'ordre del dia. La convocatòria serà proposada pel Rectorat o Vicerectorats amb competències en matèria de qualitat i serà informada al secretari del Consell de Qualitat.

El secretari del Consell de Qualitat, formalitzarà la convocatòria, la qual al menys inclourà com a punts del ordre del dia: "Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior", "Informe del rector" i "Torn obert del paraules".

El secretari del Consell de Qualitat comunicarà la convocatòria al Gabinet del Rectorat. Li competeix al Gabinet del Rectorat les tasques de comunicació i difusió de la convocatòria als membres del Consell de Qualitat. La convocatòria serà preferentment per escrit, individual i signada pel Rector. També es podrà convocar des de el Gabinet de Rectorat per e-mail o mitjançant l'eina ARA individualment i sense la signatura del president.

La documentació addicional per tal d'enllestir la reunió del Consell de Qualitat, serà enviada per escrit, e-mail o mitjançant la eina ARA pel Gabinet del Rectorat junt a la convocatòria.

4.3. Comunicació d'assistència dels membres al Consell de Qualitat

Els membres del Consell de Qualitat, una vegada hagen rebut la convocatòria no hauran de comunicar la seua assistència al secretari. No obstant, en el cas de preveure la absència a la sessió del Consell de Qualitat, ho hauran de comunicar al secretari del Consell de Qualitat. Aquesta comunicació es farà per escrit, preferentment per e-mail.

4.4. Desenvolupament de la sessió del Consell de Qualitat

El Consell de Qualitat serà liderat pel President o persona del Equip Rectoral en qui delegue. La persona delegada assumirà les funcions de convocar, dirigir la sessió i la signatura de l'acta. Es tractaran tots els punts de l'ordre del dia. En cas del no tractament d'algun punt de l'ordre del dia, es justificarà i es farà constar en l'acta tal justificació.

El Consell de Qualitat com a òrgan d'assessorament del Rectorat i amb les funcions establertes en aquest reglament, és l'òrgan de direcció de les iniciatives de Qualitat emmarcades dins del Marc de Qualitat aprovat el 19/7/2002 en Consell de Qualitat, el 4/10/2002 en Consell provisional de govern i pel Consell Social el 23/10/2002. A este respecte, el Consell de Qualitat ha de actuar com a punt d'informació, aprovació i promoció de les iniciatives de Qualitat.

El Rectorat o Vicerectorat competent informarà en cada convocatòria als membres del Consell de Qualitat de la implementació del pla vigent que executa el "Marc de Qualitat". El primer pla que enceta la execució del marc de qualitat es el "Primer pla propi d'innovació universitària d'aplicació de polítiques de gestió de la qualitat". A més a més, s'informarà de les noves iniciatives en matèria de Qualitat i d'aquells esdeveniments externs a la Universitat que s'emmarquen dins de la Qualitat.

El Consell de Qualitat ha de decidir quina informació vol difondre i com, per tal de promocionar la Qualitat en la Universitat.

Les iniciatives de Qualitat, documentació i la presa de decisions dels Consell de Qualitat s'aprovaran per assentiment o per votació. S'entén per assentiment, la no manifestació expresa de discrepàncies. Per a l'adopció vàlida dels acords del Consell de Qualitat, serà suficient l'aprovació de la majoria simple dels membres presents en el Consell de Qualitat. El quòrum mínim serà d'un terç de la composició del Consell de Qualitat per a que l'aprovació siga efectiva.

Li competeix al secretari del Consell de Qualitat la funció d'anotar la participació de cadascun dels membres, les esmenes als documents, els suggeriments, les valoracions que es facen, etc al llarg del desenvolupament de la sessió. Totes aquestes anotacions es redactaran en un acta després de la sessió.

4.5. Gestió de la presa de decisions i difusió de la informació després del Consell de Qualitat

En lo que respecta al Sistema de Gestió de la Qualitat en base a la norma ISO 9000, el membre designat pel Consell de Qualitat per tal de que les decisions adoptades per aquest Consell de Qualitat siguen aprovades en la eina informàtica ARA serà el secretari del Consell de Qualitat.

En cada sessió del Consell de Qualitat és decidirà la informació a difondre a la comunitat universitària i a la societat en general. El Consell de Qualitat compta amb un espai web dins de "informació institucional" de la pàgina web de la Universitat Jaume I, la difusió per correu electrònic a tota la comunitat universitària i amb la col.laboració del Servei de Comunicacions i Publicacions per tal de redactar les notícies d'interès i enviar-les als periòdics d'àmbit provincial. Aquesta informació a difondre serà dirigida per Rectorat o Vicerectorat competent amb el suport tècnic del secretari del Consell de Qualitat per tal de canalitzar-la a la comunitat universitària o societat en general.

4.6. Redacció i difusió d'actes

Les actes del Consell de Qualitat seran redactades pel secretari desprès de la reunió del Consell de Qualitat. Les actes es numeraran correlativament, en concordança amb la numeració de la convocatòria. L'acta inclourà, amb aquest ordre: el lloc, data, hora inici de la convocatòria, assistents i punts de l'ordre del dia.

L'acta estarà organitzada pels punts de l'ordre del dia. Si en la sessió s'han alterat aquest ordre de punts, es podrà redactar l'acta d'acord amb la sessió. El contingut de cadascun dels punts de l'ordre del dia serà una síntesi de la participació de cadascun dels membres, les esmenes als documents, els suggeriments, les valoracions que es fagen, les decisions adoptades, etc, sense deixar cap aspecte rellevant tractat en la sessió.

L'acta, una vegada redactada, s'enviarà al Rector o Vicerector/a competent per tal de donar-li el vist i plau. Aquesta acta s'enviarà amb la següent convocatòria per tal de que els membres pugen revisar-la. L'acta s'aprovarà en la següent sessió o bé, es faran les esmenes que es creguen oportunes en dita sessió del Consell de Qualitat, ajornant l'aprovació fins a la següent sessió. En cas de que l'acta no s'aprovara en la següent sessió, aquest procés es repetirà fins l'aprovació de l'acta.

L'acta, una vegada aprovada, serà signada pel president de dita convocatòria i enviada al secretari, el qual ha d'arxivar l'original signat.