Directrius de funcionament del Consell de Planificació i Qualitat

03/01/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Directrius de funcionament del Consell de Planificació i Qualitat

(Aprovat pel Consell de Direcció del 18 de setembre de 2018)

1. Objecte i àmbit d'aplicació

El Consell de Planificació i Qualitat (CPiQ) és un òrgan assessor del Rectorat de la Universitat Jaume I per a totes les qüestions relacionades amb la promoció i avaluació de la qualitat.

L'article 93.1 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que "les comissions tenen com a funció general la d'assessorar els òrgans col·legiats d'àmbit general i el Rectorat d'aquesta Universitat, així com realitzar les altres funcions que li siguen assignades per l'òrgan al qual estiguen adscrites".

2. Composició

Presidència: Rectorat o vicerectorat en qui delegue amb competències en la matèria

Vocals:

 • Vicerectora d’Estudis i Formació Permanent
 • Gerent
 • Vicerector adjunt de Planificació i Qualitat
 • Vicerectora adjunta d’Estudis i Formació Permanent
 • Vicegerent
 • Un professor o professora designat per cada centre i per l’Escola de Doctorat
 • Un professor o professora amb responsabilitat en gestió de departaments
 • Tres professors o professores especialistes i/o vinculats amb temes de planificació estratègica i qualitat
 • El personal de l’OPAQ i d’altres serveis relacionats en els assumptes a tractar en les sessions
 • El director o directora de l’Oficina d'Innovació i Auditoria TI, o persona en qui delegue
 • Una persona en representació de l’estudiantat de cada centre
 • Dos especialistes externs, prèvia consulta del Consell Social

Secretari/ària: una persona de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat

3. Funcions

 1. Conèixer del pla estratègic institucional i del seu desplegament en els centres, departaments i serveis.
 2. Valorar l'oportunitat de promoure accions o plans de qualitat i aprovar els plans d'innovació universitària en matèria de qualitat.
 3. Promoure la col·laboració amb centres d'ensenyament, associacions, empreses i institucions en l'àmbit de la planificació i qualitat.
 4. Assessorar el Rectorat en matèria de planificació i qualitat.
 5. Fonamentar la qualitat en l’excel·lència i la responsabilitat social.
 6. Incentivar i promoure la cultura de la qualitat.
 7. Conèixer les iniciatives de la Universitat Jaume I per tal d'assegurar i millorar-ne la qualitat.
 8. Conèixer la planificació anual dels processos i serveis a avaluar en funció dels requeriments interns i externs a la Universitat.
 9. Ajudar a la definició dels objectius i les estratègies de millora de la qualitat en tots els serveis que presta la Universitat: docència, investigació i gestió.
 10. Conèixer i informar els objectius anuals en matèria de planificació i qualitat.
 11. Coordinar les iniciatives en matèria de qualitat que es llancen des de les diferents unitats.
 12. Conèixer i informar les accions correctives per a la millora de la qualitat.
 13. Conèixer els resultats de l'avaluació de la qualitat institucional en els àmbits de la docència, investigació i gestió i traslladar a la Universitat la percepció sobre els nivells de qualitat que es desprenen de les esmentades avaluacions.
 14. Conèixer els resultats del procés d'avaluació de la qualitat de titulacions/centres.
 15. Conèixer les propostes de manuals de qualitat i procediments i les seues revisions.
 16. Proposar, si escau, la creació de subcomissions del Consell en matèries específiques de qualitat o de planificació i de les persones que en formen part.

4. Funcionament

El funcionament del Consell de Planificació i Qualitat es regirà pel Reglament d'organització i funcionament de la Universitat (Aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i modificat en la sessió 9-2017 del Consell de Govern, de 28 de setembre de 2017).

No obstant, pel que fa al quòrum de constitució s’aplicarà una regla de funcionament particular. En concret, el Consell de Planificació i Qualitat quedarà vàlidament constituït si hi ha presents, almenys la quarta part dels membres.