Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

Última modificació: 12/06/2017 | Font: OPAQ

Presentació

El marc de l'espai europeu d'educació superior i els canvis introduïts en la normativa espanyola, estableixen que les universitats han de garantir, en les seues actuacions, el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen, buscant a més la seua millora contínua. Per això, les universitats han de comptar amb polítiques i sistemes de garantia de qualitat, formalment establerts i públicament disponibles.

D'acord amb l'anterior, l'ANECA en col·laboració amb les agències AQU i ACSUG de forma coordinada, han desenvolupat el Programa AUDIT al qual s'han adscrit algunes universitats de manera voluntària, entre elles, la Universitat Jaume I.

Programa AUDIT de l’ANECA: http://www.aneca.es/Programas/AUDIT

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I (UJI) disposa d’un Sistema de Garantia de la Qualitat dels seus títols (SGIQ), dissenyat en el marc de la primera convocatòria del Programa de Reconeixement de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la Formació Universitària (AUDIT), desenvolupat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Fotos de l’acte d’entrega del Certificat AUDIT a la Universitat Jaume I celebrat el passat 16 de setembre de 2009: [foto1] - [foto2]

Aquest sistema de qualitat comprèn tots els títols oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I i amplia els requeriments de la verificació dels títols. A més, forma part del sistema de gestió de la universitat segons el model EFQM, el qual ha sigut reconegut amb el Segell d'Excel•lència Europea 500+ des de 2008.

1. Objectius

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat és un element essencial en el desplegament de la política de qualitat i en el desenvolupament de les activitats formatives de la Universitat. Els objectius bàsics del SGIQ de la Universitat Jaume I (UJI) són garantir la qualitat de tots els títols que s’hi imparteixen, graus i màsters, amb la revisió i millora, sempre que es considere necessari, dels seus programes formatius, basats en les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, als quals s’ha de tindre puntualment informats.

Amb això s’espera:

 • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives generades per la societat.
 • Oferir la transparència exigida en el marc de l’EEES.
 • Incorporar estratègies de millora contínua.
 • Ordenar les seues iniciatives docents d’una manera sistemàtica perquè contribuïsquen de manera eficaç a la garantia de qualitat.
 • Facilitar el procés d’acreditació de les titulacions implantades a la Universitat.

2. Responsables

La màxima responsabilitat del SGIQ de la Universitat recau en el seu rector, qui delega en el vicerector de Planificació Estratègica i Qualitat, amb competències en matèria de promoure, analitzar i revisar la qualitat educativa en la Universitat. Com a mostra del seu compromís amb la gestió de la qualitat, el vicerector responsable vetlla pel seu desenvolupament i implantació així com per la millora contínua de la seua eficàcia. És responsabilitat d’aquest Vicerectorat establir la proposta i difondre la política de qualitat i els objectius del SGIQ, que són aprovats pel Consell de Govern de la Universitat.

El SGIQ s’aplica a tots els centres de la Universitat Jaume I i per tant, hi tenen responsabilitat.

La Junta de Centre té entre les seues competències adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. El Deganat i Direcció del Centre, que la presideixen, ha de vetllar pel compliment de les normes relatives al Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

Les comissions de titulació de grau i màster han de realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d’estudi i responsabilitzar-se del control i millora del SGIQ.

Els vicedeganats i les vicedireccions que presideixen les comissions de titulació han de vetllar per la qualitat docent en la titulació que els correspon.

A més, cada procés del SGIQ té un responsable (propietari del procés), entre les funcions del qual podem citar les següents:

 • Realitzar el seguiment del procés, la seua documentació i mesurament.
 • Recolzar tècnicament els diferents responsables de qualitat pel que fa al procés del qual és responsable.
 • Facilitar als centres i titulacions les dades relatives al seu procés, necessaris per a realitzar el seguiment.
 • Col·laborar amb els equips de direcció dels centres per a l’establiment d’accions de millora

3. Documentació

Els documents que configuren el SGIQ de l’UJI són, bàsicament, un manual i un conjunt de procediments que han sigut elaborats prenent com a base les directrius del programa AUDIT i incloent-hi els apartats requerits per a la verificació de títols:

 • Avaluació i millora de la qualitat de l’ensenyament i el professorat.
 • Procediments per a garantir la qualitat de les pràctiques externes i els programes de mobilitat.
 • Procediments d’anàlisi de la inserció laboral dels graduats i graduades i de la satisfacció amb la formació rebuda.
 • Anàlisi de la satisfacció dels distints col·lectius implicats (estudiantat, personal acadèmic i d’administració i serveis, etc.).
 • Atenció a suggeriments i reclamacions.
 • Procediments per a l’extinció d’un títol.
 • Difusió de la informació dels títols.

La documentació està a disposició de la comunitat universitària.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16