Sistema d'assegurament intern de qualitat (SAIQ)

15/04/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presentació

El marc de l'espai europeu d'educació superior i la normativa espanyola estableixen que les universitats han de garantir el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen, buscant, a més, la seua millora contínua. Per això, les universitats han de comptar amb polítiques i sistemes d'assegurament de qualitat, formalment establerts i disponibles públicament.

D'acord amb l'anterior, l'ANECA, en col·laboració amb les agències AQU i ACSUG de forma coordinada, van desenvolupar el Programa AUDIT, al qual s'han adscrit algunes universitats de manera voluntària, entre elles, la Universitat Jaume I.

Programa AUDIT de l’ANECA: http://www.aneca.es/Programas/AUDIT

Sistema d'assegurament intern de qualitat de la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I  disposa d’un sistema d'assegurament de la qualitat (SAIQ) dels seus títols dissenyat en el marc de la primera convocatòria del Programa de Reconeixement de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la Formació Universitària (AUDIT), desenvolupat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Certificat del disseny del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat de la Universitat Jaume I (16/09/2009)

Fotos de l’acte d’entrega del Certificat AUDIT a la Universitat Jaume I celebrat el 16 de setembre de 2009: [foto1] - [foto2]

Aquest sistema de qualitat comprèn tots els títols oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I i amplia els requeriments de la verificació dels títols.

1. Objectius del SAIQ

El Sistema d'assegurament intern de qualitat és un element essencial en el desplegament de la política de qualitat i en el desenvolupament de les activitats formatives de la Universitat. L'objectiu bàsic del SAIQ de la Universitat Jaume I és garantir la qualitat de tots els títols que s’hi imparteixen, graus, màsters i programes de doctorat, amb la revisió i millora dels seus programes formatius, basats en les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, als quals s’ha de tindre puntualment informats.

Amb això s’espera:

 • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives generades per la societat.
 • Oferir la transparència exigida en el marc de l’EEES.
 • Incorporar estratègies de millora contínua.
 • Ordenar sistemàticament les iniciatives docents perquè contribuïsquen de manera eficaç a la garantia de qualitat.
 • Facilitar el procés d’acreditació de les titulacions implantades a la Universitat.

2. Responsables

La màxima responsabilitat del SAIQ de la Universitat recau en el Rectorat, qui delega en el vicerectorat amb competències en matèria de promoure, analitzar i revisar la qualitat educativa en la Universitat. Com a mostra del seu compromís amb la gestió de la qualitat, el vicerectorat vetlla pel seu desenvolupament i implantació així com per la millora contínua de la seua eficàcia. És responsabilitat d’aquest vicerectorat establir la proposta i difondre la política de qualitat i els objectius del SAIQ.

El SAIQ s’aplica a tots els centres de la Universitat Jaume I i, per tant, hi tenen diverses responsabilitats.

La junta de centre té entre les seues competències adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment del sistema d'assegurament intern de qualitat. El deganat i la direcció del centre, que la presideixen, ha de vetllar pel compliment de les normes relatives al sistema d'assegurament intern de qualitat.

Les comissions de titulació de grau i màster i les comissions dels programes de doctorat han de realitzar un seguiment del desenvolupament dels títols i programes i responsabilitzar-se del control i millora del SAIQ.

Els vicedeganats i les vicedireccions que presideixen les comissions de titulació i les coordinacions que presideixen les comissions acadèmiques han de vetllar per la qualitat del títol que els correspon.

A més, cada procés del SAIQ té un responsable (propietari del procés), entre les funcions del qual podem citar les següents:

 • Realitzar el seguiment del procés, la seua documentació i mesurament dels indicadors i la revisió del seu funcionament i dels resultats.
 • Donar suport tècnicament als diferents responsables de qualitat pel que fa al procés del qual és responsable.
 • Facilitar als centres i títols les dades relatives al seu procés, necessaris per a realitzar el seguiment.
 • Col·laborar amb els equips de direcció dels centres per a l’establiment d’accions de millora

 Estructura organitzativa del SAIQ

3. Comissions per centre

Les comissions de qualitat de centre estan formades per membres del Consell de Planificació i Qualitat i per altres membres designats pels centres. La seua composició és la següent: 

Comissió de qualitat de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Composició:

 • Ana Mª Piquer Vicent. Directora de l'ESTCE (pvicent@uji.es)
 • Mª Isabel Castillo Catalán. Vicedirectora de Màsters i Graus (castillo@uji.es)
 • Victória Ibáñez Gual. Vicedirectora de l'ESTCE responsable per a la gestió de la qualitat (mibanez@uji.es)
 • Mª Teresa Luis de Celis. Administrativa (decelis@uji.es)
 • Mohamed Al Howaidi Nasralla. Representant de l'estudiantat (al415657@uji.es)
 • Javier Gasch. Representant dels empleadors, Departament de Recursos Humans de Torredic, S.A. (al374074@uji.es)
 • Patricia Escamilla Pérez. Tècnica de l'Oficina d'Estudis (escamill@uji.es)
 • Mariola Belloso Saura. Tècnica superior de qualitat de l'OPAQ (belloso@uji.es)

Comissió de qualitat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Composició:

 • Francisco Javier Vellón Lahoz. Degà de la FCHS (vellon@uji.es)
 • Susana Miquel Segarra. Vicedegana de Graus i Màsters de la FCHS (smiquel@uji.es)
 • Amparo López Meri. Vicedegana de Qualitat de la FCHS (meri@uji.es)
 • Laura Berge Zapater. Administrativa de la FCHS (lberge@uji.es)
 • Saúl Gallego Martin. Representant de l'estudiantat (al404920@uji.es)
 • Mª de los Desampardos López Olivares. Representant de l'estudiantat (al383949@uji.es)
 • Katia Marín Capdevila. Tècnica de l'Oficina d'estudis (mcapdevi@uji.es)
 • Mariola Belloso Saura. Tècnica superior de qualitat de l'OPAQ (belloso@uji.es)

Comissió de qualitat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Composició:

 • Joan Antoni Martín Montaner. Degà de la FCJE (jmartin@uji.es)
 • Patricia Escribano Tortajada. Vicedegana de màsters de la FCJE (pescriba@uji.es)
 • Elena Escrig Olmedo. Vicedegana de Gestió de la FCJE (eescrig@uji.es)
 • José Miguel Tirado Beltrán. Responsable de Qualitat de la FCJE (tirado@uji.es)
 • Aida Gómez Sanchis. Representant de l'estudiantat (al394625@uji.es)
 • Lucía Tejedor Pérez. Administrativa de la FCJE (tejedor@uji.es)
 • Sergio Blasco Garcés. Tècnic de l'Oficina d'estudis (sblasco@uji.es)
 • Mariola Belloso Saura. Tècnica superior de qualitat de l'OPAQ (belloso@uji.es)

Comissió de qualitat de la Facultat de Ciències de la Salut

Composició:

 • Eladio Joaquin Collado Boira. Degà de la FCS (colladoe@uji.es)
 • Raquel Flores Buils. Vicedegana d'ordenació acadèmica i qualitat docent de la FCS (flores@uji.es)
 • Esther Castillo Gómez. Secretària de la FCS (escastil@uji.es)
 • Silvia Morro Martín. Administrativa de la FCS (morro@uji.es)
 • Mª Pilar Martínez Gascón. Administrativa de la FCS (gascon@uji.es)
 • Lucía Cassanelli Rodríguez. Representant de l'estudiantat en el Consell de Planificació i Qualitat (al404615@uji.es)
 • Mª Carmen Molés Gimeno. Professional externa. Membre de la Junta directiva Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana.
 • Sergio Blasco Garcés. Tècnic de l'Oficina d'Estudis (sblasco@uji.es)
 • Mariola Belloso Saura. Tècnica superior de qualitat de l'OPAQ (belloso@uji.es)

Comissió de qualitat de l'Escola de Doctorat

 • Mercè Correa Sanz. Directora de l'Escola de Doctorat (correa@uji.es)
 • Maria Ibáñez Martínez. Subdirectora de l'Escola de Doctorat (ibanezm@uji.es)
 • Ainhoa Jaramillo Gutiérrez. Secretària acadèmica de l'Escola de Doctorat (jaramill@uji.es)
 • Josep Marco Borillo. Tutor-director. Representant del PDI (jmarco@uji.es)
 • Mercedes Burgos Martínez. Representant dels doctorands i doctorandes (mburgos@uji.es)
 • Vicent J. Nebot Carda. Curapath. Representant dels empleadors i empleadores (vnebot@curapath.com)
 • Amparo Herrero Llobregat. Tècnica de gestió de l'Escola de Doctorat (mherrero@uji.es)
 • Dolores Ten Beltrán. Tècnica de l'Oficina d'Estudis (dten@uji.es)
 • Mariola Belloso Saura. Tècnica superior de qualitat de l'OPAQ (belloso@uji.es)

4. Documentació

Els documents que configuren el SAIQ de l’UJI són, bàsicament, un manual i un conjunt de procediments que han sigut elaborats prenent com a base les directrius del programa AUDIT i incloent-hi els apartats requerits per a la verificació de títols:

 • Avaluació i millora de la qualitat de l’ensenyament i el professorat.
 • Procediments per a garantir la qualitat de les pràctiques externes i els programes de mobilitat.
 • Procediments d’anàlisi de la inserció laboral dels graduats i graduades i dels doctors i doctores i de la satisfacció amb la formació rebuda.
 • Anàlisi de la satisfacció dels distints col·lectius implicats (estudiantat, personal acadèmic i d’administració i serveis, entitats ocupadores, etc.).
 • Atenció a suggeriments i reclamacions.
 • Procediments per a l’extinció d’un títol.
 • Difusió de la informació dels títols.

5. Actualització del SAIQ

Tal i com indica el procediment AUD25 Manteniment i actualització, al menys cada dos anys se realitzarà la revisió del Sistema de Assegurament Intern de la Qualitat. Aquesta revisió és responsabilitat de la Subcomissió del Consell de Planificació i Qualitat.
Esta subcomissió està formada per:
- Vicerectorat de Planificació, Coordinació y Comunicació qui ostentarà la presidència de la subcomissió, i/o el Vicerectorat adjunt de Planificació i Qualitat.
- Vicerectorat d’Estudis i Docència y/o Vicerectorat adjunt d’Estudis i Docència
- Coordinació de qualitat dels cinc centres.
- Estudiantat membre del Consell de Planificació i Qualitat
- Persona tècnica de l'OPAQ que exercirà les funcions de secretàri o secretària.

A més podran ser convidats els responsables dels serveis propietaris dels processos del SAIQ quan la naturalesa del tema a tractar ho requerisca.
Com a resultat de la revisió s’elaborarà un informe resum amb les principals conclusions:

    

 Accés a la gestió per processos (GPP)

 

La documentació està a disposició de la comunitat universitària en Manual i procediments del sistema.