UJI

Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ)

Última modificació: 01/10/2019 | Font: OPAQ

Presentació

El marc de l'espai europeu d'educació superior i la normativa espanyola estableixen que les universitats han de garantir el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen, buscant, a més, la seua millora contínua. Per això, les universitats han de comptar amb polítiques i sistemes de garantia de qualitat, formalment establerts i disponibles públicament.

D'acord amb l'anterior, l'ANECA, en col·laboració amb les agències AQU i ACSUG de forma coordinada, van desenvolupar el Programa AUDIT, al qual s'han adscrit algunes universitats de manera voluntària, entre elles, la Universitat Jaume I.

Programa AUDIT de l’ANECA: http://www.aneca.es/Programas/AUDIT

Sistema de garantia interna de qualitat de la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I  disposa d’un sistema de garantia de la qualitat dels seus títols (SGIQ) dissenyat en el marc de la primera convocatòria del Programa de Reconeixement de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la Formació Universitària (AUDIT), desenvolupat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Fotos de l’acte d’entrega del Certificat AUDIT a la Universitat Jaume I celebrat el 16 de setembre de 2009: [foto1] - [foto2]

Aquest sistema de qualitat comprèn tots els títols oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I i amplia els requeriments de la verificació dels títols.

1. Objectius

El Sistema de garantia interna de qualitat és un element essencial en el desplegament de la política de qualitat i en el desenvolupament de les activitats formatives de la Universitat. L'objectiu bàsic del SGIQ de la Universitat Jaume I és garantir la qualitat de tots els títols que s’hi imparteixen, graus, màsters i programes de doctorat, amb la revisió i millora dels seus programes formatius, basats en les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, als quals s’ha de tindre puntualment informats.

Amb això s’espera:

 • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives generades per la societat.
 • Oferir la transparència exigida en el marc de l’EEES.
 • Incorporar estratègies de millora contínua.
 • Ordenar sistemàticament les iniciatives docents perquè contribuïsquen de manera eficaç a la garantia de qualitat.
 • Facilitar el procés d’acreditació de les titulacions implantades a la Universitat.

2. Responsables

La màxima responsabilitat del SGIQ de la Universitat recau en el Rectorat, qui delega en el vicerectorat amb competències en matèria de promoure, analitzar i revisar la qualitat educativa en la Universitat. Com a mostra del seu compromís amb la gestió de la qualitat, el vicerectorat vetlla pel seu desenvolupament i implantació així com per la millora contínua de la seua eficàcia. És responsabilitat d’aquest vicerectorat establir la proposta i difondre la política de qualitat i els objectius del SGIQ.

El SGIQ s’aplica a tots els centres de la Universitat Jaume I i, per tant, hi tenen diverses responsabilitats.

La junta de centre té entre les seues competències adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment del sistema de garantia interna de qualitat. El deganat i la direcció del centre, que la presideixen, ha de vetllar pel compliment de les normes relatives al sistema de garantia interna de qualitat.

Les comissions de titulació de grau i màster i les comissions dels programes de doctorat han de realitzar un seguiment del desenvolupament dels títols i programes i responsabilitzar-se del control i millora del SGIQ.

Els vicedeganats i les vicedireccions que presideixen les comissions de titulació i les coordinacions que presideixen les comissions acadèmiques han de vetllar per la qualitat del títol que els correspon.

A més, cada procés del SGIQ té un responsable (propietari del procés), entre les funcions del qual podem citar les següents:

 • Realitzar el seguiment del procés, la seua documentació i mesurament dels indicadors i la revisió del seu funcionament i dels resultats.
 • Donar suport tècnicament als diferents responsables de qualitat pel que fa al procés del qual és responsable.
 • Facilitar als centres i títols les dades relatives al seu procés, necessaris per a realitzar el seguiment.
 • Col·laborar amb els equips de direcció dels centres per a l’establiment d’accions de millora

Les comissions de qualitat de centre estan formades per membres del Consell de Planificació i Qualitat i per altres membres designats pels centres. La seua composició és la següent: 

Comissió de qualitat de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Composició:

 • Amelia Simó Vidal (simo@uji.es)
 • Ana Piquer Vicent (pvicent@uji.es)
 • Mª José Aramburu Cabo (aramburu@uji.es)
 • Mª Teresa Luis de Celis (decelis@uji.es)
 • David Curto Payá (al375760@uji.es)
 • Patricia Escamilla Pérez (escamill@uji.es)
 • Mariola Belloso Saura (belloso@uji.es)

Comissió de qualitat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Composició:

 • Andreu Casero Ripollés (casero@uji.es)
 • Amparo López Meri (meri@uji.es)
 • Patricia Salazar Campillo (csalazar@uji.es)
 • Loles Cubedo Ventura (dcubedo@uji.es)
 • Iván Checa González (al362705@uji.es)
 • Katia Marín Capdevila (mcapdevi@uji.es)
 • Silvia Guillamón Beade (sguillam@uji.es)

Comissió de qualitat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Composició:

 • José Luis Blasco Díaz (blasco@uji.es)
 • Iluminada Fuertes Fuertes (ifuertes@uji.es)
 • José Miguel Tirado Beltrán (tirado@uji.es)
 • Luisa Alama Sabater (alama@uji.es)
 • Paula Barba Iranzo (al096456@uji.es)
 • Lucía Tejedor Pérez (tejedor@uji.es)
 • Sergio Blasco Garcés (sblasco@uji.es)
 • Mariola Belloso Saura (belloso@uji.es)

Comissió de qualitat de la Facultat de Ciències de la Salut

Composició:

 • Rafael Ballester Arnal (rballest@uji.es)
 • Mª del Carmen Pastor Verchili (mpastor@uji.es)
 • Raquel Flores Buils (flores@uji.es)
 • Tonina Durán Uroz (durant@uji.es)
 • Francisco Javier Vicente Soler (fvicente)
 • Víctor Mouzo Belles (al239848@uji.es)
 • Inmaculada Galea Duro (al362896@uji.es)
 • Sergio Blasco Garcés (sblasco@uji.es)
 • Silvia Guillamón Beade (sguillam@uji.es) 

 

3. Documentació

Els documents que configuren el SGIQ de l’UJI són, bàsicament, un manual i un conjunt de procediments que han sigut elaborats prenent com a base les directrius del programa AUDIT i incloent-hi els apartats requerits per a la verificació de títols:

 • Avaluació i millora de la qualitat de l’ensenyament i el professorat.
 • Procediments per a garantir la qualitat de les pràctiques externes i els programes de mobilitat.
 • Procediments d’anàlisi de la inserció laboral dels graduats i graduades i dels doctors i doctores i de la satisfacció amb la formació rebuda.
 • Anàlisi de la satisfacció dels distints col·lectius implicats (estudiantat, personal acadèmic i d’administració i serveis, entitats ocupadores, etc.).
 • Atenció a suggeriments i reclamacions.
 • Procediments per a l’extinció d’un títol.
 • Difusió de la informació dels títols.

La documentació està a disposició de la comunitat universitària.