Renovació de l'acreditació de títols oficials

07/06/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya, recull en el seu article 27 bis que l'acreditació inicial dels títols oficials cal ser renovada periòdicament a partir de la data de la seua verificació o des de la data de la seua última acreditació: en el cas dels títols de Grau, abans del transcurs de sis anys, i en el cas dels títols de Màster Universitari, abans del transcurs de quatre anys.

Així mateix, el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat estableix al seu article 10 que els programes de doctorat hauran de sotmetre’s a un procediment d’avaluació cada sis anys, a efectes de la renovació de l’acreditació a la que es refereix l’article 24 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 

Renovació de l'acreditació AVAP: (Reacredita)

 Renovació de l'acreditació ANECA:


Històric de notícies sobre renovació de l'acreditació en la Universitat Jaume I: