Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2018

18/05/2020 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pla 2017Pla 2016Pla 2015

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació
  6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 11/04/2018)

Correcció d'errades de la proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 12/04/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i desistides de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 21/05/2018)

RESOLUCIÓ 10 de desembre de 2018, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen les ajudes a projectes d’investigació científica i desenvolupament tecnològic, convocades per acord del Consell de Govern, en la reunió núm. 1/2018 de 31 de gener de 2018, per al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I (Data de publicació TAO 11/12/2018)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S’inicia el 31 de gener de 2018 i finalitza el 31 de gener de 2019
 


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)
Barem i criteris de selecció (data de publicació: 26/04/2018)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (data de publicació TAO 23/05/2018)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (data de publicació TAO 26/06/2018)
Resolució del 26 de juny de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen vint-i-nou beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (data de publicació TAO 26/06/2018)
Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen vint-i-nou beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (data de publicació TAO 04/07/2018)

Termini:  S'inicia el 3 d'abril de 2018 i finalitza el 27 d'abril de 2018


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

 

Notes mitjanes per a la correcció de la qualificació mitjana de l’expedient en aplicació del punt 8.2 de la Convocatòria

Barem

Termini: S'inicia el 17/09/2018 i finalitza el 28/09/2018 ***Ampliació del termini fins al dia 2/10/2018 a les 14 h.***

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018 del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds (publicació TAO 28/09/2018)

RESOLUCIÓ provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO 22/11/2018) - Termini de subsanació: S'inicia el 23/11/2018 i finalitza el 07/12/2018

RESOLUCIÓ provisional de sol·licituds admeses i excloses - correcció d'errades -  (publicació TAO 23/11/2018) - Termini de subsanació: S'inicia el 23/11/2018 i finalitza el 07/12/2018

RESOLUCIÓ de 16 gener de 2019 del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es fa pública la resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses de les ajudes FPI-UJI (publicació TAO: 17/01/2019)

Proposta de la puntuació provisional de les sol·licituds d'ajudes FPI-UJI  (publicació TAO: 17/01/2019).

Proposta de la puntuació provisional de les sol·licituds d'ajudes FPI-UJI - correcció d'errades -  (publicació TAO: 17/01/2019) ***Termini d'al·legacions del 18/01/2019 fins al 31/01/2019 pel Registre General adreçat a l'OCIT***

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019 del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual s'exclou una sol·licitud (publicació TAO: 08/02/2019)

RESOLUCIO de 13 de febrer de 2019, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual se publica la puntuació definitiva i s’adjudiquen 15 ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador (publicació TAO: 13/02/2019)

RESOLUCIÓ del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen tres ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO: 30/05/2019)

RESOLUCIÓ del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen dues ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO: 14/06/2019)

RESOLUCIÓ del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quatre ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO: 29/07/2019)

RESOLUCIÓ del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen dues ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO: 17/09/2019)

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 16/03/2018)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 24/04/2018)
Publicació de la puntuació provisional atorgada per l’ANEP als candidats admesos (Data de publicació TAO 12/07/2018)
Resolució de 6 de novembre de 2018 del vicerectorat d'Investigació i Transferència, per la qual s’adjudiquen dotze ajudes per a la contractació laboral de doctors per un període de 2 anys per a la incorporació a grups d’investigació de la Universitat Jaume I (Data de publicació TAO 07/11/2018)
Resolució del vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló per la qual s’adjudiquen dues ajudes postdoctorals per a la incorporació a grups d’investigació atès que s'han produït vacants per renúncies (Data de publicació TAO 26/11/2018)
Resolució del vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló per la qual s’adjudica una ajuda postdoctoral per a la incorporació a grups d’investigació atès que s'han produït vacants per renúncies (Data de publicació TAO 15/01/2019)

 

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018

 

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 07/11/2018)

Termini: S’inicia l'1 d'octubre de 2018 i finalitza el 26 d'octubre de 2018

 

  • Acció 3.5: Cofinançament de contractes del Programa "Juan de la Cierva" i projectes d'I+D+i per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal.

4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació

Convocatòria

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S'inicia l'1 de juny de 2018 i finalitza el 28 de juny de 2018

 


5. Programa de suport als grups d'investigació

Documentació Criteri A: Escala de valoració dels resultats d'investigació

Imprès de sol·licitud de verificació de mèrits (Presentar en Registre General adreçat a OCIT fins al 2 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta-cinc assignacions econòmiques als grups d’investigació d’alt rendiment (Data publicació TAO: 5-4-2018)

 

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 28/03/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 16/04/2018)

Resolució de concessió dels ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació TAO: 09/05/2018)

Termini: S'inicia l'1 de març de 2018 i finalitza el 16 de març de 2018

 


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 26-04-2018)

Resolució de concessió d'ajudes (Data de publicació TAO: 02-05-2018

Termini: S'inicia el 12 de març de 2018 i finalitza el 23 de març de 2018

Imprès de sol·licitud: Imprès 1