Acció 2. Desenvolupar i implementar un codi de bones pràctiques en matèria científica per al personal investigador

17/05/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des del Vicerectorat d’Investigació i Transferència es va iniciar a l'any 2021 un procés de definició del codi de bones pràctiques en la recerca de la Universitat Jaume I que va finalitzar amb la seua aprovació durant l'any 2022.

El Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat (CBPID) és fruit d'un procés participatiu i col·laboratiu desenvolupat durant 2021 i 2022 i impulsat per part del vicerectorat d'Investigació i Transferència. S'ha coordinat i elaborat seguint la guia del projecte Europeu, dirigit des de la Universitat Jaume I, ETHNA System [Horizonte 2020 nº 872360]. S'inspira en codis i guies nacionals i internacionals que s'indiquen al llarg del document.

Codi de Bones Pràctiques en Investigaciço i Doctorat

A2.1 Designar el grup de treball encarregat d’elaborar el codi de bones pràctiques en investigació.

El dia 26 d'abril de 2021 es va convocar el grup de treball d'Ètica al que se li va encomanar l'inici de les tasques de consulta, reflexió i disseny del Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat (CBPID). S'inicia la primera reunió amb una planificació detallada del procés de consulta (quantitatiu i qualitatiu) i desenvolupament del codi. 

A2.2 Elaborar el codi i implementar procediments per a l’adhesió del personal investigador de la Universitat

La fase inicial es va basar en la consulta a la comunitat investigadora. Es va procedir, en el període comprés del 5 de maig al 13 de juny de 2021, a realitzar una enquesta a través de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ). Aquesta enquesta recollia un total de cinc blocs temàtics. De manera específica, sobre accés obert, igualtat de gènere, males pràctiques en investigació, coneixements sobre ètica de la investigació i governança ètica de la institució. Prèviament al llançament de l'enquesta, 13 integrants de l'UJI van revisar l'esborrany de l'enquesta. En total van participar 539 investigadors sobre la població total de 1.030 (és a dir, el 52,33% de la població). Aquest material ha permès recollir informació per a la posterior elaboració dels primers esborranys del codi de bones pràctiques i els resultats es poden consultar en l'informe de resultats de l'enquesta al personal investigador sobre "Ètica de la investigació"

A continuació, en el 2022, s’han dut a terme 6 grups de treball intern amb especialistes en la matèria sobre governança (el 14 de gener i el 4 d'abril), comunicació i compromís públic (el 27 de gener), integritat (3 de febrer); accés obert (11 de febrer) i perspectiva de gènere (17 de febrer). A més també s’ha dut a terme un grup de treball amb grups d’interès externs (31 de març).

Els grups de treball interns han debatut durant les reunions presencials entorn dels primers esborranys del codi. Així mateix, els participants de cada secció han tingut a la seua disposició els documents per a que pugueren aportar comentaris i propostes de millora. En total van col·laborar 43 persones integrants de la comunitat UJI i 7 externs, totes elles expertes en la matèria, amb un alt nivell d'implicació i participació en cadascun dels grups de treball.

Així mateix, s'han organitzat reunions bilaterals per a tractar temàtiques específiques com tractament de dades,  seguretat i salut laboral, sistema d'ètica i acompliment. En aquestes han participat l'Oficina d'Innovació i Auditoria TI (OIATI), l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental així com la Secretària General de l'UJI.

El resultat d’aquest procés ha sigut l’elaboració del Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat, que ha sigut presentat a la Comissió d’Investigació i Doctorat de la universitat, y s’ha exposat públicament a la comunitat investigadora. Per últim, el CBPID serà aprovat en el Consell de Govern de setembre de 2022.

A més, s'ha creat una nova estructura, el Comitè d'Ètica de la Investigació (CEI), del qual ara depenen altres dos comitès anteriorment existents:

  • Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos (CEISH)
  • Comité de Ética en Experimentación Animal (CEEA)

A2.3 Revisar els reglaments de la Comissió Deontològica i el Comité Ètic de Benestar Animal i introduir-hi la revisió dels procediments de bioseguretat

També s'han revisat els reglaments interns de diversos comitès d'ètica: investigació amb éssers humans, experimentació amb animals i integritat de la investigació.

Els documents estan sent presentats actualment a la comissió d'Investigació i Doctorat de la Universitat, i després seran exposats públicament a la comunitat investigadora i finalment seran aprovats pel consell de govern al setembre de 2022.

A2.4 Incrementar i estendre l’ús de les eines per a la detecció de plagi a tota l’activitat relacionada amb la difusió de la investigació.

El nombre de documents que s'analitzen pel sistema de detecció de coincidències (indicador 4), que en 2019 va ser de 151, ha augmentat en els anys següents, sent en 2020 de 191 i en 2021 de 183. L'any 2022 fins al 31 d'agost ja han sigut valorats 175 document per a la detecció del plagi, igualant els resultats del curs anterior sense comptabilitzar l'últim trimestre de l'any.

Veure: https://ujiapps.uji.es/ind/rest/public/indicador/272179