Acció 2. Desenvolupar i implementar un codi de bones pràctiques en matèria científica per al personal investigador

26/05/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des del Vicerectorat d’Investigació i Transferència s'ha iniciat l'any 2021 un procés de definició del codi de bones pràctiques en la recerca de la Universitat Jaume I. En col·laboració amb la OPAQ s'ha procedit a realitzar un procés de consulta i participació del PDI en matèries vinculades a l’integritat, l'accés obert, la perspectiva de gènere i la participació pública. El material recaptat servirà en la definició del pròxim codi de bones pràctiques de recerca de la Universitat.

En aquest procés col·laboren a més professors de la Universitat integrants del projecte europeu Ethna System.

El codi serà desenvolupat i aprovat al llarg de l'any 2022.

Accions:

A2.1 Designar el grup de treball encarregat d’elaborar el codi de bones pràctiques en investigació.

El dia 26 d'abril de 2021 es va convocar el grup de treball d'Ètica al que se li va encomanar l'inici de les tasques de consulta, reflexió i disseny del Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Desenvolupament. S'inicia la primera reunió amb una planificació detallada del procés de consulta (quantitatiu i qualitatiu) i desenvolupament del codi. 

A2.2 Elaborar el codi i implementar procediments per a l’adhesió del personal investigador de la Universitat

El CBPID és fruit d'un procés participatiu i col·laboratiu desenvolupat durant 2021 i 2022 i impulsat per part del vicerectorat d'Investigació i Transferència. La fase inicial es va basar en la consulta a la comunitat investigadora. Es va procedir, en el període comprés del 5 de maig al 13 de juny de 2021, a realitzar una enquesta a través de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ). Aquesta enquesta recollia un total de cinc blocs temàtics. De manera específica, sobre accés obert, igualtat de gènere, males pràctiques en investigació, coneixements sobre ètica de la investigació i governança ètica de la institució. Prèviament al llançament de l'enquesta, 13 integrants de l'UJI van revisar l'esborrany de l'enquesta. En total van participar 539 investigadors sobre la població total de 1.030 (és a dir, el 52,33% de la població). Aquest material va permetre recollir informació per a la posterior elaboració dels primers esborranys del present codi de bones pràctiques.

A continuació, en el 2022, es van dur a terme 6 grups de treball intern sobre governança (el 14 de gener i el 4 d'abril), comunicació i compromís públic (el 27 de gener), integritat (3 de febrer); accés obert (11 de febrer) i perspectiva de gènere (17 de febrer). A més també es va dur a terme un grup de treball amb grups d'interés externs (31 de març).

Els grups de treball interns van debatre durant les reunions presencials entorn dels primers esborranys del present codi. Així mateix, els participants de cada secció van tindre a la seua disposició els documents que pugueren aportar comentaris i propostes de millora. En total van col·laborar 43 persones integrants de la comunitat UJI i 7 externs amb un alt nivell d'implicació i participació en cadascun dels grups de treball. Així mateix, s'han organitzat reunions bilaterals per a tractar temàtiques específiques com tractament de dades,  seguretat i salut laboral, sistema d'ètica i acompliment. En aquestes han participat l'Oficina d'Innovació i Auditoria TI (OIATI), l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental així com la Secretària General de l'UJI.

A2.3 Revisar els reglaments de la Comissió Deontològica i el Comité Ètic de Benestar Animal i introduir-hi la revisió dels procediments de bioseguretat

A2.4 Incrementar i estendre l’ús de les eines per a la detecció de plagi a tota l’activitat relacionada amb la difusió de la investigació.

* El CBPID s'ha coordinat i elaborat seguint la guia del projecte Europeu, dirigit des de la Universitat Jaume I, ETHNA System [Horizonte 2020 nº 872360]. Així mateix, aquest document s'inspira en codis i guies nacionals i internacionals que s'indiquen al llarg del document.