UJI

Estratègia de recursos humans per al personal investigador (HRS4R)

Última modificació: 21/07/2019 | Font: INVEST

 

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I, en la seua sessió número 9/2018 de 28 de novembre de 2018, va aprovar el projecte adreçat a l'obtenció de l'acreditació europea "Human Resource Excellence in Research". Es tracta d'un reconeixement que s'atorga a les institucions que decideixen alinear les seues polítiques investigadores amb els quaranta principis arreplegats en la Recomanació de la Comissió Europea de l’11 de març de 2015 sobre la "Carta Europea del personal investigador i el Codi de Conducta per a la selecció de personal investigador". Amb data 05/02/2019, la Universitat Jaume I va acusar recepció davant la Unió Europea de l'inici del procés, que ha de finalitzar amb la presentació de la documentació pertinent en un termini de 12 mesos.

Addicionalment, al mateix Consell de Govern, es va aprovar la posada en marxa d'una comissió de caràcter tècnic per liderar aquest procés, comissió que compta amb el suport de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ). Des del mes de gener de 2019 aquesta comissió està desenvolupant les seues actuacions i, en l'actualitat, ha completat l'etapa de planificació.

El procediment implica la revisió de les pràctiques en matèria d'investigació i selecció de personal investigador que apliquem en l'actualitat a la Universitat Jaume I. Revisió que s'ha de desplegar sobre els aspectes ètics i professionals que afectan a la pràctica investigadora, el processos de selecció i contractació de personal investigador, les seues condicions laborals i les etapes de formació i desenvolupament professional i en el que han de participar els diferents grups d'interès del personal investigador i d'administració i serveis.

A partir d'aquesta informació, s'ha d'elaborar la següent documentació:

  • Gap Analysis: document que analitza les possibles carències en les nostres polítiques de recursos humans en relació als principis de la carta europea i el codi.
  • Action Plan: document amb les accions previstes per millorar-les i alinear-les amb la carta i el codi.

Esta documentació ha de ser enviada a la Comissió Europea per a la seua avaluació que, en el supòsit de ser positiva, resulta en l'obtenció del segell "HR EXCELLENCE IN RESEARCH". Es tracta, a més, d'un procés d'avaluació continua que continua en el temps.

La implementació de tot aquest procés es realitza a través del portal EURAXESS, una iniciativa europea que ofereix un ample ventall de serveis d'informació i suport al personal investigador que desenvolupa la seua carrera investigadora en Europa. 

Accés al procediment d'implementació de l'estratègia HRS4R a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència