Grups d'investigació

28/11/2016 | EMC
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Ingeniería del Diseño
Codi del grup: 016  Acrònim: GID  

Enginyeria del disseny, Metodologies del disseny, Enginyeria del coneixement, disseny per a medi ambient, disseny sostenible, disseny centrat en l’usuari, creativitat, procés de disseny, anàlisi del cicle de vida


Biomecánica y Ergonomía
Codi del grup: 071  

Biomecànica, ergonomia, ferramentes manuals, ferramentes motoritzades, disseny ergonòmic, pròtesi, implantes, mecànica computacional, semàntica de productes, disseny emocional


Ingeniería Térmica
Codi del grup: 107  Acrònim: GIT  

Cogeneració, refrigeració, climatització, nous refrigerants, enginyeria acaba, eficiència energètica.


Grupo de Cálculo de Estructuras y Construcción
Codi del grup: 108  Acrònim: GCEC  

Anàlisi estructural, càlcul d’estructures, elements finits, formigó, acer, dinàmica, sisme, no linealitat, enginyeria forense, anàlisi modal experimental, vibracions, computació altes prestacions, sistemes multiprocessador, biblioteques càlcul numèric, simulació.


Fluidos Multifásicos
Codi del grup: 166  Acrònim: GFM  

flux bifàsic, bambolles, sondes òptiques, sondes de conductivitat, LDA, HWA, càmeres CCD, CFD.


Grupo de Ingeniería de Residuos
Codi del grup: 168  Acrònim: INGRES  

Models de gestió de residus urbans (RU), models de recollida selectiva de RU, aplicació dels sistemes d’informació geogràfica a la gestió de RU, ubicació d’instal·lacions, anàlisi de cicle de vida  (ACV), caracterització de residus, tractament biològic dels residus, estudis de minimització de residus.


Technology, Quality and Sustainability in Construction
Codi del grup: 199  Acrònim: TECASOS  

Tecnologia, qualitat i sostenibilitat en edificació: patrimoni arquitectònic, materials ceràmics, matrius conglomerants i regeneració urbana.


Ingeniería de los Sistemas Térmicos y Energéticos
Codi del grup: 225  Acrònim: ISTENER  

Energia, eficiència energètica, refrigeració, climatització, auditoria energètica, instal·lacions tèrmiques


Estructuras Mixtas
Codi del grup: 248  

Estructures mixtes, pilars CFT, optimització, resistència de pilars, impacte ambiental, eficiència econòmica i ambiental.


Diseño Asistido por Ordenador
Codi del grup: 274  

Disseny assistit per ordinador, CAD, modelatge basat en esbossos, qualitat de models CAD.


Grupo de Investigación en Transmisiones de Engranajes
Codi del grup: 277  Acrònim: GITE  

Engranatges, mètode d’elements finits, simulació numèrica.

Informació proporcionada per: Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció