investigacio detall investigacio

CECOM - Grup de Càlcul d’Estructures i Mecànica Computacional

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Nombre de doctors: 8

Àrees d'aplicació:

CECOM és un grup actiu en investigació a l'àmbit de la Mecànica de Mitjans Continus i de l'Enginyeria de la Construcció compost per professorat, investigadors i personal de suport del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Jaume I. A través de les seves activitats contribueix a l'augment del coneixement i a la millora dels procediments d'anàlisi i projecte d'estructures, en pro de la seguretat i l'aptitud per al servei al llarg de la vida útil. Els investigadors del grup són experts en la modelització numèrica i caracterització experimental del comportament dinàmic d'estructures sotmeses a trànsit, vent i sisme, en el desenvolupament de bessons digitals per a infraestructures de transport, en el disseny de tècniques de control passiu per reduir el nivell de vibracions en estructures i de recol·lectors denergia per al seu aprofitament. Així mateix, el grup està especialitzat en el comportament d'estructures mixtes acer-formigó, tant a temperatura ambient com a temperatures altes, així com en l'elaboració de nous formigons més sostenibles emprant residus del sector ceràmic i siderúrgic. En aquest àmbit es treballa en la caracterització de materials, acer i formigó, d'altes prestacions en diferents condicions d'agressivitat i de rang de temperatures i en formigons reforçats amb fibres per a aplicacions industrials i portuàries. El grup desenvolupa la seva activitat a través de projectes de recerca finançats amb fons públics d'àmbit autonòmic, nacional i europeu, i privats, a través de col·laboracions amb empreses com ELITE ciments, ACERINOX, MC, Preffor, EFI-Cretaprint, ADIF, Ferrotec, etc.