Sexennis CNEAI - Professorat contractat doctor i col·laborador amb vinculació permanent i amb caràcter interí

01/02/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Convocatòria: Resolució de 5 de desembre de 2018, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fixa el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora per al professorat contractat doctor i col·laborador amb vinculació permanent i amb caràcter interí corresponent a la convocatòria de 2018.

Criteris: Resolució de 14 de novembre de 2018, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascú dels camps d’avaluació (BOE 285, de 26 de novembre de 2018).

Termini: des del 10 de desembre de 2018 fins al 18 de gener de 2019.

Sol·licituds: 

  • Fase 1: Tramitació en la seu electrònica del Ministeri:
  • Fase 2 (una vegada completat el tràmit davant la CNEAI): Si s’ha tramitat amb certificat reconegut de signatura electrònica davant el Ministeri, cal presentar còpia del justificant de presentació telemàtica al Ministeri. Si no s’ha tramitat amb certificat reconegut de signatura electrònica, cal presentar les sol·licituds generades per l'aplicació telemàtica de la CNEAI degudament signades. En les dues situacions, la documentació s'adreçarà al Vicerectorat d’Investigació i Transferència a través del Servei de Recursos Humans, presentant-la en laseu electrònica de l'UJI, o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que les persones sol·licitants optaren per presentar la seua sol·licitud en una oficina de correus, dirigida al Registre de l’UJI, ho hauran de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada. Aquest tràmit és imprescindible per a completar la sol·licitud.

Novetats: Com a principal novetat, es posa en marxa un nou marc d’avaluació de les activitats de transferència del coneixement i innovació que tindrà en compte la transferència a través de la formació de personal investigador i del foment de la cultura emprenedora i a través de la realització d’activitats amb altres institucions, la generació de valor econòmic i valor social. En la pàgina web del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats podeu trobar informació detallada sobre aquest nou sexenni de transferència.

Petició del full de serveis: El full de serveis necessari per a efectuar la sol·licitud està disponible per a ser descarregat de manera automatizada des de laseu electrònica de l'UJI accedint a: <<IGLU-Recursos humans-Expedient laboral-Sol·licitud de certificats oficials-Certificat de serveis prestats>>.

Recursos d’utilitat per a preparar la sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions