Memòria de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat. Curs 2020/21

27/07/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 • Gestió de la Qualitat

 • Promoció de la Qualitat

Gestió de la Qualitat
Les actuacions que ha realitzat l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) es presenten en els apartats següents:

Promoció de la Qualitat

 

Sistemes de gestió de la qualitat

1. Segons la norma ISO 9001:2015

Durant el curs 2020-21 s’ha treballat en la renovació de la certificació de la Biblioteca i el Servei d’Esports. Les auditories internes s’han realitzat en juliol de 2021 i les externes (segon seguiment) per part d’AENOR en setembre de 2021.

2. Sistema de garantia interna de qualitat dels títols

Dissenyat d’acord amb les directrius del programa AUDIT de l’ANECA.

En maig de 2009 l’UJI va obtenir l’avaluació positiva del disseny del sistema.

Estructura del sistema:

  • Manual de qualitat
  • Manual de procediments
  • Indicadors
  • Accions de millora
  • Registres dels processos
  • Activitats

El sistema de garantia interna de la qualitat dels títols ha evolucionat cap a un nou model AUDIT 2018, que presenta algunes diferències respecte al model anterior:

  • Nou nom: sistema d’assegurament intern de la qualitat (d’ara endavant SAIQ).
  • Participació activa de l’estudiantat, coordinació docent, tractament de queixes, ocupabilitat, modalitats d’impartició.
  • Nova directriu 8:
   • Auditories internes periòdiques.
   • Coneixement del sistema per part de la comunitat universitària.
   • Òrgan de revisió i millora del sistema.

La Universitat ha treballat per la certificació de la implantació del sistema d’assegurament de la qualitat.

 • S’han revistat diversos procediments del sistema amb els serveis responsables dels processos.
 • En maig de 2021 va tindre lloc l’auditoria interna del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.
 • Pel que fa a l’aplicació informàtica de suport al sistema gestió per processos (GPP), aquest curs 2020-21 s’ha treballat amb el Servei d’Informàtica per a millorar la funcionalitat de l’aplicació tant en temes de gestió com de consulta.

Gestió:

 • Revisió i actualització dels processos.
 • Càlcul dels indicadors: fitxa de l’indicador i valor.
  • Realització d’activitats incloses en els processos.
  • Documentació i seguiment d’accions de millora.

Consulta:

 • Documentació del sistema (manual i procediments).
 • Valors i informació dels indicadors.
 • Resultats de satisfacció dels grups d’interès.
 • Informes de rellevància per a la revisió del títol.
 • Informes de revisió anual del títol.
 • Informes emesos per agències externes.
 • Informes remesos per agències externes.
 • Totes les acciones de millora implantades.

3. Seguiment de títols

El procés de rendició de comptes de les titulacions està en el moment intermedi des de la seua implantació, abans de la renovació de l’acreditació, regulat pel Reial decret 1393/2007 i les posteriors modificacions (tres anys per a graus i doctorats i dos anys per a màsters).

Es tracta d’una avaluació basada en l’evidència. Analitza la implantació dels processos, les dades, els resultats i les millores. Comprova si les titulacions s’implanten conforme a allò que s’estableix en la memòria de verificació.

Actualment, totes les titulacions de grau, màster i doctorat han passat per aquest procés de seguiment almenys una vegada, a excepció de les titulacions de recent implantació, com el Programa de Doctorat en Ciències Biomèdiques i Salut.

Superada la renovació de l’acreditació, només cal realitzar el seguiment si l’agència ho aconsella per les recomanacions d’obligat compliment detectades o a petició de la titulació.

Aquest procés es coordina des de l’OPAQ i es realitza en col·laboració amb altres serveis, com ara, l’Oficina d’Estudis, OIPEP, SGDE, RRHH, etc.

L’any 2020 hem rebut l’avaluació favorable de totes les titulacions que s’han avaluat:

 • Grau en Mestre d’Educació Primària
 • Grau en Medicina
 • Máster Universitari en Enginyeria Industrial
 • Máster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar
 • Máster Universitari en Direcció d’Empreses / Management
 • Máster Universitari en Psicologia del Treball, de las Organitzacions i en Recursos Humans, modalitats presencial i a distància.

En l’any 2021 es preveu l’avaluació amb el programa de seguiment de  un Programa de Doctorat, dos graus i un màster. El primer ho farà per procediment ordinari, donat que es tracta de la primera vegada que és avaluat, i la resta per procediment abreujat:

 • Grau en Gestió i Administració Pública
 • Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
 • Programa de Doctorat en Ciències Biomèdiques i Salut

4. Renovació de l’acreditació de títols

És el procés de rendició de comptes dels títols quan ha finalitzat el termini establert en el Reial decret 1393/2007 i les posteriors modificacions (sis anys per a graus i doctorats, quatre anys per a màsters).

Com el seguiment de titulacions, aquesta també és una avaluació basada en l’evidència.

Actualment, totes les titulacions de grau màster i doctorat que compleixen els criteris per a ser avaluades, han superat aquest procés.

En aquest curs s’ha rebut l’avaluació favorable de dos màsters. Aquests màsters són:

  • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  • Màster Universitari en Advocacia

En el cas dels programes de doctorat, hem realitzat el procés d’autoavaluació, hem rebut la visita del comitè extern d’avaluació de l’AVAP  i hem aconseguit l’informe favorable  dels 6 programes de doctorat avaluats, que són:

  • Programa de Doctorat en Ciències de la Comunicació
  • Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció
  • Programa de Doctorat en Educació
  • Programa de Doctorat en Història i Estudis Contemporanis
  • Programa de Doctorat en Psicologia
  • Programa de Doctorat en Química Sostenible

En aquest procés, l’OPAQ col·labora amb l’Oficina d’Estudis i les titulacions en el seguiment del SAIQ i l’anàlisi de resultats, així com en l’impuls de noves accions de millora i el tractament de les recomanacions rebudes per part de les agències de qualitat

5. Segells internacionals de qualitat

Des del curs 2016-17 a l’UJI es compta amb certificacions internacionals de qualitat atorgades per l’ANECA (Programa SIC) en l’àmbit de les enginyeries i de les informàtiques. Aquest programa comporta una avaluació detallada de com els resultats d’aprenentatge que proposa el model, propis de l’àmbit d’estudis, són assolits pels egressats de la titulació. Les titulacions que tenen aquest segell i la seua vigència són:

Segell EUR-ACE:

 • Grau en Enginyeria Elèctrica: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria Mecànica: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria Química: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.

Segell EURO-INF:

 • Grau en Enginyeria Informàtica: segell vigent fins al 15 de desembre de 2022.

 

Acreditació institucional

És un procés que es regula en el Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris i per la Resolució, de 7 de març de 2018, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment per a l’acreditació institucional de centres d’universitats públiques i privades.

Els requisits que ha de tenir la institució són:

 • Haver renovat l’acreditació inicial d’almenys la meitat dels títols oficials de grau i màster (l’UJI ho compleix).
 • Comptar amb la certificació de la implantació del sistema d’assegurament intern de qualitat (en cada centre).

Les tasques que s’han de realitzar per la certificació del SAIQ són:

 1. Revisar el SAIQ per adaptar-lo al nou model 2018: 
  • A escala estructural: revisar / crear l’estructura organitzativa de qualitat dels centres.  La figura  de coordinació de la qualitat de centre creada el curs anterior ha funcionat perfectament al igual que la comissió de qualitat de cada centre.
  • A escala documental: revisar els requisits i procediments per actualitzar-los / simplificar-los / suprimir-los. Durant el curs 2020-21 la subcomissió creada per a realitzar aquesta tasca ha revisat i aprovat diversos procediments.
 2. Complir amb tots els procediments un temps i deixar evidència, sobretot dels relacionats amb la revisió dels títols, indicadors, etc., amb la implicació reforçada del centre i també amb la formalització d’accions de millora.

Podem considerar que el SAIQ de l’UJI ja es troba adaptat al nou model.

En maig de 2021 va tindre lloc l’auditoria interna del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, fet que enceta el projecte d’acreditació institucional en l’UJI.

 

Mesurament de resultats

1. Enquestes que aporten informació al sistema de garantia interna de qualitat dels títols realitzades durant el curs 2020/21:

Amb caràcter anual i amb l'estudiantat (de grau, de màster i/o de doctorat) com a grup d'interés:

 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels graus (1a i 2a matrícula)
 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels màsters (1a matrícula)
 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels màsters (final de curs)
 • Satisfacció amb el programa de doctorat
 • Satisfacció amb el procés d’avaluació de la qualitat de la tesi doctoral
 • Satisfacció de l’estudiantat entrant d’intercanvi
 • Satisfacció de l’estudiantat ixent per motius d’estudi

Amb caràcter biennal i amb el professorat com a grup d'interés:

 • Satisfacció amb l’activitat docent durant el curs 2019/20

2. Enquestes de qualitat de servei i satisfacció dels usuaris i usuàries realitzades durant el curs 2020/21:

Amb caràcter anual:

 • Seguiment de la preinscripció en els graus de l’UJI.
 • Seguiment de la preinscripció en els màsters de l’UJI
 • Satisfacció amb la Bústia de Consultes, Queixes, Suggeriments i Felicitacions
 • Eficàcia de les accions formatives del PAS
 • Satisfacció amb els proveïdors externs
 • Qualitat de servei i satisfacció amb les unitats d’administració i gestió de l’UJI

Amb caràcter biennal:

 • Satisfacció amb les activitats d’R+D+I (fi).

 

3. Altres processos de mesurament de resultats realitzats durant el curs 2020/21:

 • Enquesta “U-Multirank i Ranking CYD” (8a edició) per a l’estudiantat de l’àmbit de la medicina, infermeria, psicologia i treball social.
 • Enquesta “Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris” , de la Xarxa Vives, (3a edició) per a titulacions oficials de grau i màster.
 • Enquesta sobre “Ètica de la investigació en la Universitat Jaume I”, promoguda pel vicerectorat d’Investigació i Transferència, y emmarcada dins del Pla d’acreditació de la qualitat HR Excellence in Research (HRS4R) de la Comissió Europea i els principis de la Carta Europea de l’Investigador i Codi de Conducta per ala contractació d’investigadors.

S’han mantingut les adaptacions de les enquestes relacionades amb el SAIQ, i ja realitzades per al curs 2019-20, per tal de continuar comptant amb informació relacionada amb la situació de pandèmica per COVID-19, la qual va a traure la necessitat de mantindré la docència en línia:

 • Satisfacció de l’estudiantat amb la gestió acadèmica dels graus (1a i 2a matrícula).
 • Satisfacció de l’estudiantat amb la gestió acadèmica dels màsters (1a matrícula).
 • Satisfacció de l’estudiantat amb la gestió acadèmica dels màsters (final de curs).
 • Satisfacció dels doctorands i doctorandes amb el programa de doctorat.
 • Satisfacció dels doctorands i doctorandes amb el procés d’avaluació de la qualitat de la tesi doctoral.
 • Satisfacció laboral del personal de l’UJI.

 

Avaluació de l'activitat docent

Antecedents:

 • El procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI es va iniciar durant el curs 1994-95, mitjançant la realització d’enquestes a l’estudiantat.
 • Objectiu del procés: proporcionar informació que permeta la millora contínua de l’activitat docent.
 • L’UJI s’adhereix al programa Docentia de l’ANECA en la convocatòria de l’any 2007. En el mes de juliol de 2009 rep la valoració positiva del model Docentia-UJI per part de l’ANECA.
 • En els cursos 2009-10 fins al 2013-14 es desenvolupa el model de manera experimental, al mateix temps que es va modificant i millorant.
 • En el mes de maig de 2015 s’aprova la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del professorat, que es realitza amb el model d’avaluació Docentia-UJI.
 • L’avaluació de la docència del curs 2014-15 va ser la primera amb els resultats basats amb aquest model.
 • En el mes de setembre de 2015 es realitza la visita del comitè per a la certificació del model. En el mes d’octubre el model queda certificat per un termini de cinc anys.
 • Es tracta d’un programa d’avaluació anual, s’avaluen tres dimensions, té en compte diferents fonts d’informació i s’integra dins de la mateixa plataforma de gestió per processos.
 • Durant el curs 2018-19 es fan modificacions en el model. Les més importants són la utilització d’enquestes telemàtiques de manera generalitzada, una major discriminació de categories d’acompliment docent i una major definició de les conseqüències del resultat de l’avaluació.
 • Durant el curs 2019-20 s’apliquen els canvis del model d’avaluació. Per a això, es modifica el sistema de gestió d’enquestes telemàtiques. El canvi va permetre la realització de les avaluacions docents en aquest curs 2019-20, atesa la situació viscuda des del mes de març de 2020.
 • Al final del curs 2019-20 s’ha automatitzat l’enviament d’escrits de felicitació al professorat excel·lent, de manera que es guarda es seu escrit en el portafirmes.
 • Atesa la situació provocada per la COVID-19, des del mes d’abril de 2020, s’ha automatitzat l’enviament de certificats d’avaluació docent al professorat. En aquest cas, el certificat també es pot recuperar en qualsevol moment des del portafirmes.
 • En juny de 2020 s’envia l’informe d’autoavaluació per a la renovació de la certificació del model Docentia.
 • En juny de 2021 ha tingut lloc la visita (virtual) de la comissió per a la renovació de la certificació del model Docentia-UJI, i s’ha obtingut la renovació del model per ANECA i AVAP amb una validesa de dos anys.

Docentia-UJI:

 • Avaluació de l’activitat docent.
 • Tres dimensions.
 • Quatre categories d’exercici docent.
 • Integrat en gestió per processos, com a part de l’AUDIT.
 • Enquestes a l’estudiantat com una de les fonts d’informació.

Actualment s’està treballant en els aspectes següents:

 • Anàlisi de la informació qualitativa del programa. S’ha treballat en un procés proposat per un equip d’investigació de la UCIII de Madrid, per a identificar els comentaris de l’alumnat segons determinats criteris. Una de les finalitats és poder filtrar els comentaris ofensius.
 • Modificació del model Docentia-UJI per a l’adaptació a les noves directrius publicades per l’ANECA en maig de 2021, entre altres integrar el model d’avaluació amb el model de desenvolupament professional del PDI, i amb un model d’excel·lència docent.
 • Pla de millores del model Docentia-UJI, segons la demanda de la comissió de certificació del model, entre altres aconseguir una major discriminació entre el professorat i obtenir informes de responsables per a tot el professorat avaluat.

 

Rànquings i suport a la qualitat de la informació quantitativa institucional

Des de l’OPAQ, aquest curs 2020/21, s’ha donat suport en les tasques següents:

 • Realitzar processos interns d’extracció, validació i integració de dades institucionals amb caràcter transversal, principalment:
   • Sistema integrat d’informació de les universitats (Ministeri i Conselleria de la GVA).
   • Estadística de la universitat espanyola en xifres (CRUE).
   • U-multirank internacional i rànquing universitats espanyoles (Fundación CYD).
 • Centralitzar i facilitar dades per a l’anàlisi institucional.
 • Suport documental i/o disseny en diferents catàlegs d’indicadors com ara el Pla d’acció de govern, objectius dels serveis-unitats...
 • Desenvolupament de la gestió en l’aplicació informàtica interna UJI d’indicadors.
 • Manteniment del catàleg d’indicadors del complement d’activitat professional

 

Carta europea de l'investigador

 

L’estratègia HRS4R integra un conjunt d’actuacions dissenyades per la Comissió Europea per a afavorir l’adhesió d’universitats i institucions d’investigació, així com els organismes finançadors de la recerca, als principis de la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors.

El curs anterior, el 12 d’agost de 2020, la Universitat Jaume I ha obtingut el reconeixement d’Excel·lència en l’Estratègia de Recursos Humans en la Investigació, concedit per la Comissió Europea per un primer període de dos anys.

En el curs actual s’ha treballat en la implantació del Pla d’acció al que la universitat es va comprometre, que consta de 15 accions que han sigut desplegades en la universitat amb la implicació de diferents serveis, comissions, grups de treball i per descomptat, amb la participació del personal investigador.

A més a més, s’ha treballat en la difusió del procés mitjançant la pàgina web amb l’actualització de les accions de millora implantades i la divulgació de notícies relacionades amb el procés.

Durant el curs 2020-21 s’ha continuat amb aquest procés, dirigit pel Vicerectorat d’Investigació i Transferència i gestionat per l’OPAQ, especialment amb la implantació del Pla d’Acció, Els detalls es poden consultar en valencià, castellà i anglès en la pàgina web del projecte d’obtenció del segell https://www.uji.es/investigacio/hrs4r.

 

Promoció de la qualitat

El personal de l’OPAQ, durant aquest curs, ha impartit i ha rebut formació en matèria de qualitat especialment i degut a la pandèmia, aquest curs el personal de l’OPAQ ha participat en cursos de formació organitzats a l’UJI y especialmente de forma en línia.

La difusió de la qualitat s’ha continuat implementant mitjançant l’actualització de la pàgina web de l’OPAQ que aquest any ha canviat la seua presentació i organització a l’igual que la resta dels serveis de la Universitat. Amb caràcter periòdic s’ha publicat la informació més rellevant en matèria de qualitat entre els usuaris i usuàries, i s’ha facilitat informació completa i detallada de les diferents activitats desenvolupades per l’Oficina.