Escala de valoració dels resultats d'investigació (2015)

10/02/2022 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aplicable a les produccions amb data de publicació anterior a 25/04/2021. Per a produccions posteriors: Escala

- Amb informe favorable de la Comissió d'Investigació i Doctorat en la seua reunió núm. 63 de 10 de juny de 2015

- Aprovada per Consell de Govern en la seua reunió núm. 7/2015 de 24 de juny

- Modificada pel Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística per Consell de Govern en la sessió número 4/2021 (23 d’abril de 2021)

1. Objectiu

2. Categories

2.1 Categoria A

2.2 Categoria B

2.3 Categoria C

2.4 Categoria D

3. Llista d'editorials

4. FAQ


Objectiu

L’objectiu de l’escala és la classificació per nivell de qualitat de la producció científica: publicacions científiques i drets i títols de propietat industrial i intel·lectual en explotació.

S’estableixen 4 categories de classificació (A-B-C-D). No s’estableix un barem numèric general per a la mesura de les aportacions incloses en les categories A, B i C. L’assignació dels valors numèrics correspondrà als diferents processos que empren l’escala, mitjançant la construcció dels barems ad hoc, tot respectant l’ordre de prelació: Valor de A > Valor B > Valor C.

En qualsevol barem, la puntuació atorgada a les aportacions de la categoria D mai podrà superar el 10% de la puntuació atorgada a la categoria C.


Categories


Categoria A

1. Articles en Revistes de caràcter científic

 • Q1 i Q2 de Science Citation Index  (SCI) i Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science (JCR)
 • Q1 i Q2 de Scimago (SJR) - SCOPUS
 • Categoria A de CARHUS+

2. Llibres (autor) de la llista d’editorials A

3. Capítols de llibre (autor) de la llista d’editorials A

4. Autor de patent, software o altra modalitat de propietat industrial en explotació

En el cas que un article destaque per un nombre de cites extraordinari per a la seua àrea de coneixement i estiga classificat en les categories B o C, es podrà reconsiderar el pas a la categoria A.


Categoria B

1. Articles en Revistes de caràcter científic

 • Q3 i Q4 de Science Citation Index  (SCI) i Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science (JCR)
 • Q3 i Q4 de Scimago (SJR) - SCOPUS
 • Categoria B de CARHUS+

2. Llibres (autor) de la llista d’editorials B

3. Capítols de llibre (autor) de la llista d’editorials B

4. Congressos

 • Aportacions a congressos indexats en Web of Science
 • Aportacions a congressos indexats en SCOPUS
 • Aportacions a congressos publicades per editorials i revistes de les categories A i B (amb ISBN o ISSN)

Categoria C

1. Articles en Revistes de caràcter científic

 • En revistes de caràcter científic indexades en almenys una base de dades reconeguda de revistes científiques i que disposen de procés d’acceptació d’articles mitjançant revisió per parells.
 • Categories C i D de CARHUS+

2. Llibres (autor) de la llista d’editorials C

3. Capítols de llibre (autor) de la llista d’editorials C

4. Aportacions a congressos publicades en revistes de la categoria C o en Actes amb ISBN


Categoria D

 1. Resta de revistes de caràcter científic
 2. Resta de llibres (autor) de caràcter científic
 3. Resta de capítols (autor) en llibres de caràcter científic
 4. Resta d'aportacions a congressos

Llista d'editorials

Any 2015 i anteriors - Any 2016 - Any 2017 - Any 2018 - Any 2019 - Any 2020 - Any 2021


FAQ

 1. Què fer si una editorial no apareix reflectida en les categories A, B o C i considere que hi hauria d'aparèixer? Cal adreçar un e-mail a bustia_sdi@uji.es amb la sol·licitud d'inclusió en una categoria concreta i amb justificació argumental que es crega convenient. Aquesta sol·licitud serà elevada a la comissió de seguiment. S'ha de tenir en compte el criteri general de classificació:
  • Presència a ranking general de SPI 2018 (combinant editorials espanyoles i estrangeres). La categoria s'otorga segons quartil:
   • Q1 = Categoria A
   • Q2 = Categoria B
   • Q3 i Q4 = Categoria C
   • Editorials no presents = Categoria D
  • També es poden tenir en compte altres classificacions, com Book Citation Index, la Norwegian o la Finnish
  • Es consideraran com a Autoedició (amb categoria D) els llibres amb ISBN registrat per Autor/Editor o impremptes.
    
 2. En quin moment es fan efectius els canvis al llistat d'editorials? Els llistats d'editorials de cada any són tancats. Els acords de reclassificació o categorització de noves editorials tenen efecte en el llistat de l'any següent.
   
 3. On puc comprovar la categoria atorgada a una publicació? En el IGLU buscar l’aplicació “Gestió curricular”, buscar la publicació i en detall producció es mostra la categoria atorgada i la justificació. Altra opció es buscar en IGLU l’aplicació “indicadors d’investigació, per tipus” , localitzar la publicació i en la columna categoria es mostra la categoria atorgada. En cas de discrepància amb la categoría otorgada per l'OCIT es pot escriure un mail a bustia_sdi@uji.es indicant els motius per a reclassificar l'ítem. En cas de dubte, l'OCIT elevarà la questió a la Comissió de seguimient del registre dels grups d'investigació, qui en la següent reunió acordarà el criteri a aplicar.
   

 4. Com puc saber on està indexada una revista i el seu quartil?

  En la adreça http://miar.ub.edu/ es pot veure en quines bases de dades està indexada una revista.

  En http://www.scimagojr.com/journalrank.php es pot comprovar el quartil de una revista indexada en scopus.

  En https://jcr.clarivate.com/ es pot comprovar el quartil de una revista indexada en WoS.
   

 5. Pot canviar la categoria assignada a la meua publicació?

  En el moment de validar una publicació s’assigna la categoria que correspon a l’últim índex de qualitat publicat. Excepcions:

  - Per a llibres anteriors a 2015 s’utilitza la llista d’editorials UJI de 2015

  - Per a articles anteriors a 2015 i fins a 2018 s’utilitza la llista CARHUS+ 2014

  Casos en els quals pot canviar:

  - Es va validar la publicació amb la data de publicació de la versió “Epub ahead of print”. Quan la publicació s’actualitza amb la data de publicació final s’utilitzen els índex de qualitat d’eixa data.

  - Es va validar la publicació abans que estigueren disponibles els índex de qualitat d’aquell any. Els índex de Scopus i de Web of Science no estan disponibles fins a mitjans d’any, fins a eixe moment s’utilitzen els de l’any anterior, una vegada estan disponibles s’actualitzen als corresponents al seu any.
   

 6. Què significa que el meu article no ha sigut acceptat perquè està publicat a una revista “depredadora”?

  Us recomanem la lectura de la nota de la AEI de setembre de 2018 sobre la problemàtica de les Revistes depredadores en les publicacions en accés obert. En aquesta nota s'alerta sobre aquest sistema de difusió del coneixement que contribueix de forma perversa a la ciència de mala qualitat, ja que furta elements essencials del procediment d'avaluació per parells, avaluació dels protocols experimentals, d'anàlisi de dades,…

  També us recomanem consultar dos vídeos de les Jornades d'ètica a l'investigació:
  Com podem identificar una publicació depredadora?
  Com evitar caure en les revistes i congressos depredadors?