Personal docent i investigador contractat

28/02/2022 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Termini de presentació: 17 de gener al 7 de febrer de 2022
 

Amb l’objectiu d’avaluar els mèrits en l’activitat investigadora desenvolupada pel personal docent i investigador contractat i incentivar el seu exercici i qualitat, la Universitat Jaume I ha signat un conveni de col·laboració amb l’Organisme Autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest conveni formalitza l’encomana de gestió de l’avaluació de la investigació del personal docent i investigador contractat d’aquesta universitat per part de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI).

Professorat contractat doctor, permanent i interí, i professorat col·laborador: Pot demanar la sol·licitud d'avaluació a la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora per conveni de la Universitat Jaume I. El Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les Universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari instrumenta la possibilitat de reconèixer al professorat contractat doctor i al professorat col·laborador un complement econòmic de productivitat investigadora d'acord amb les condicions i quanties establertes per al reconeixement d'aquest concepte al professorat universitari funcionari, atès el que disposa el Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre Retribucions del Professorat Universitari.

Altre personal docent i investigador contractat: També pot demanar la sol·licitud d'avaluació a la CNEAI el professorat ajudant doctor, el personal investigador dels programes "Ramón y Cajal" i "Juan de la Cierva incorporación", personal investigador distingit i, en particular, dels programes "Beatriz Galindo", "GenT doctorat d'excel·lència", "GenT doctorat amb experiència internacional", professorat visitant i professorat associat amb el títol de doctorat i acreditat a una categoria de professorat universitari (ajudant doctor, contractat doctor, titular d'universitat, catedràtic d'universitat).

IMPORTANT: La sol·licitud s'ha de presentar en dos pasos obligatòriament. Primer, a través de la seu electrònica de l'ANECA. Segon, a través de la seu electrònica de la Universitat Jaume I. S'han de completar els dos pasos per a que la sol·licitud siga considerada vàlida.

 

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació