Difusió en accés obert dels resultats de la investigació

26/09/2022 | 04/04/2023 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

GUIA PER ALS INVESTIGADORS:
COM DIFONDRE EN ACCÉS OBERT ELS RESULTATS DE LES INVESTIGACIONS


 

► Per què difondre en accés obert?

► L'accés obert a la Universitat Jaume I

► Com publicar els resultats d’investigació per afavorir l'accés obert?

► Què s’ha de dipositar en accés obert?

► Quan s’ha de dipositar en accés obert?

► On i com dipositar per difondre en accés obert les publicacions?

 

► Per què difondre en accés obert?

En els últims anys s’han multiplicat les iniciatives i la legislació que aposta per l’accés obert als resultats de la investigació per tal d’afavorir l’accessibilitat i millorar l’impacte de la investigació científica.  

Art. 39, que modifica el 37 de l'anterior:

1. Els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació impulsaran que es faci difusió dels resultats de l'activitat científica, tecnològica i d'innovació, i que els resultats de la investigació, incloses les publicacions científiques, les dades, els codis i les metodologies, estiguen disponibles en accés obert. L'accés gratuït i lliure als resultats s'ha de fomentar mitjançant el desenvolupament de repositoris institucionals o temàtics d'accés obert, propis o compartits.

2. El personal de recerca del sector públic o l'activitat investigadora finançada majoritàriament amb fons públics i que opti per disseminar els seus resultats de recerca en publicacions científiques, haurà de dipositar una còpia de la versió final acceptada per a publicació i les dades associades a aquestes en repositoris institucionals o temàtics d'accés obert, de forma simultània a la data de publicació.

3. Els beneficiaris de projectes d'investigació, desenvolupament o innovació finançats majoritàriament amb fons públics hauran de complir en tot moment amb les obligacions d'accés obert disposades en les bases o els acords de subvenció de les convocatòries corresponents. Els beneficiaris d'ajuts i subvencions públiques s'asseguraran que conserven els drets de propietat intel·lectual necessaris per donar compliment als requisits d'accés obert.

4. Els resultats de la investigació disponibles en accés obert podran ser emprats per les administracions públiques en els seus processos d'avaluació, incloent-hi l'avaluació del mèrit investigador.

5. El Ministeri de Ciència i Innovació facilitarà l'accés als repositoris d'accés obert i la seva interconnexió amb iniciatives semblants nacionals i internacionals, promovent el desenvolupament de sistemes que ho faciliten, i impulsarà la ciència oberta a l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació, reconeixent el valor de la ciència com a bé comú i seguint les recomanacions europees en matèria de ciència oberta. A més de l'accés obert, i sempre amb l'objectiu de fer la ciència més oberta, accessible, eficient, transparent i beneficiosa per a la societat, els Ministeris de Ciència i Innovació i d'Universitats, cadascun en el seu àmbit d'actuació, així com les comunitats autònomes en el marc de les seves competències, també promouran altres iniciatives orientades a facilitar el lliure accés i gestió de les dades generades per la investigació (dades obertes), d'acord amb els principis internacionals FAIR (senzills de trobar, accessibles, interoperables i reutilitzables), a desenvolupar infraestructures i plataformes obertes, a fomentar la publicació dels resultats científics en accés obert, i la participació oberta de la societat civil en els processos científics, tal com es desenvolupa a l'article 38.

6. Això serà compatible amb la possibilitat de prendre les mesures oportunes per protegir, amb caràcter previ a la publicació científica, els drets sobre els resultats de l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació, d'acord amb les normatives nacionals i europees en matèria de propietat intel·lectual i industrial, obtencions vegetals o secret empresarial. 

 • Horizonte Europa: Programa marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea  2021-2027. Impulsa la política de Ciència Oberta, amb l'accés obert obligatori a les publicacions i l'aplicació dels principis de la ciència oberta a tot el programa. 

 

L’accés obert a la Universitat Jaume I

Ja anteriorment, el 25 d’ octubre de 2005, la Universitat Jaume I havia signat la “Declaración de Berlín sobre el libre acceso al conocimiento de las ciencias y de las humanidades”, recolzant l’accés obert.

L’accés obert és compatible amb els drets d’autor, ja que es respectarà sempre la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i les polítiques de les editorials de les revistes científiques.

 

► Com publicar els resultats d’investigació per afavorir l'accés obert?

L’investigador, lògicament, és qui decideix en quina revista publicar els resultats de la investigació seguint els seus propis criteris. Es recomana tindre en compte els següents punts:

 • Prioritzar la publicació en revistes d’accés obert (via daurada) o en revistes híbrides, que permeten a reutilització dels continguts, generalment mitjançant una llicència del tipus Creative Commons.
 • En el cas de revistes per subscripció, transferir a les editorials de forma no exclusiva sols els drets d’explotació necessaris per a la publicació dels resultats de la investigació.
 • Comprovar al contracte o llicència que se signa amb l’editorial (Copyright Transfer Agreement License to Publish) els usos permesos pel que fa a la difusió.
 • En cas necessari, negociar amb l’editorial la inclusió d’una addenda al contracte o a la llicència per poder dipositar la versió final de l’article en el repositori institucional, i així complir amb la legislació vigent i els requisits de les agències finançadores.
 • En el cas que, publicar en accés obert en una revista supose un cost (APC: Article Processing Charges), aquest cost es pot incloure com a despesa en el projecte d’investigació. Acords transformatius per a la publicació en accés obert  
 • Guardar sempre la darrera versió de l’article que s’ha enviat a la revista després del procés de peer review (aquesta versió rep noms diferents: postprint author’s final draftaccepted author manuscriptaccepted version, postprint, etc.), ja que algunes editorials només permeten publicar aquesta versió en els repositoris institucionals. Aquesta versió, i la versió definitiva publicada, compleixen els mandats de la Llei de la ciència i Horitzó Europa.
   

► Què s’ha de dipositar en accés obert?

⇒ Obligatòriament, articles de revistes científiques.

⇒ És recomanable dipositar també en accés obert: monografies, capítols de llibres, working papers, comunicacions a congressos, etc.

Respecte a la versió de l’article, es recomana la difusió del document final, és a dir, la versió editorial, en format pdf.  En cas que la política de l’editorial no ho permeta, es dipositarà la versió postprint, és a dir, el manuscrit revisat i acceptat per a la seua publicació, abans de les adaptacions al format final de l’editor, o la versió preprint.

En cas d’existir períodes d’embargament, es dipositarà igualment l’article en accés restringit, i la Biblioteca s’encarregarà d’obrir el text complet, acabat aquest període d’embargament.

Si per impediments legals no fora possible dipositar el text complet, es dipositarà almenys un resum ampli d’aquest.
 

► Quan s’ha de dipositar en accés obert?

S'ha de dipositar una còpia de la versió final acceptada per a publicació i les dades associades en un repositori de forma simultània a la data de publicació.

 

► On i com dipositar per difondre en accés obert les publicacions?

La Universitat Jaume I disposa des de 2009 del Repositori UJI, repositori institucional que té com a finalitat arxivar i difondre tota la producció científica, docent, acadèmica i institucional de la Universitat Jaume I, a més d’altres recursos externs, de gran interès per a la investigació, com l’Arxiu Digital España- Unión Europea o la Biblioteca Digital de Castelló.

Per a dipositar la producció científica al Repositori UJI:

 • Enviar a biblioteca@uji.es una sol·licitud d’inclusió de la publicació en el Repositori UJI, tan prompte siga acceptada per la revista (habitualment, quan s’assigna el DOI), aportant les següents dades: autor, identificador ORCID, filiació, títol, DOI, número de la revista. En cas de ser una publicació finançada, cal incloure també: nom de l’entitat finançadora, nom del projecte i/o acrònim i número o codi de referència.
 • Biblioteca gestionarà les qüestions relatives a la propietat intel·lectual i sol·licitarà a l’investigador, en cas necessari, la versió de l’article permesa.
 • En un termini màxim de dos mesos des de l’enviament de la sol·licitud, la Biblioteca informarà l’investigador de l’URL permanent de l’article al Repositori UJI per tal d’incloure’l en els informes de seguiment cientificotècnics ( en l’apartat de difusió dels resultats del projecte) i en les webs o xarxes socials de difusió que l’investigador utilitze.

Referències: