UJI

Préstec Interbibliotecari

Última modificació: 22/01/2020 | Font: Biblioteca

La Secció d’Obtenció de Documents - Préstec Interbibliotecari (SOD-PI), té com a objectiu la localització i obtenció de l’original o còpia de qualsevol tipus de material documental que no es trobe a la biblioteca de la Universitat Jaume I.

La SOD-PI proporciona accés a les col·leccions de biblioteques de qualsevol lloc del món gràcies als acords de cooperació interbibliotecària.

Al mateix temps facilita la consulta del fons documental de la Biblioteca de la nostra Universitat a les biblioteques que així ho sol·liciten.

 
Ubicació, contacte i horari

La SOD-PI està ubicada a la sala de la 1a planta, bloc A de la biblioteca (despatx CD1108BL). Per a qualsevol consulta, l'adreça electrònica és sod@uji.es  Podeu adreçar-vos al telèfon 964 72 87 67 (Carmen Martínez)

 

Horari: de dilluns a divendres de 8h fins a 15h.

Per la vesprada es poden arreplegar els documents preguntant al mostrador de préstec de la biblioteca.

Consulteu el catàleg de la Biblioteca abans de fer les vostres comandes al Servei de Préstec Interbibliotecari.

 

ACCÉS AL FORMULARI ONLINE

 
Usuaris de la SOD-PI

Tots els membres de la comunitat universitària: PDI, PAS i estudiants. Els usuaris del servei, PDI i PAS, en fer les peticions hauran d’indicar quin departament es fa càrrec de la despesa.

També poden fer ús del servei persones externes que no formen part de la comunitat universitària sempre que es facen càrrec de les despeses econòmiques que es generen.

Cal donar-se d’alta com a usuari del servei

 
Quins documents es poden demanar?
  • Llibres (originals o còpia d’alguna part)*
  • Articles de revistes
  • Microfilms i microfitxes
  • Documents en format electrònic

*Estan exclosos de préstec interbibliotecari els documents especials, els quals sols es facilitaran mitjançant reproducció per fotocopia o digitalització, sempre que aquesta siga possible, no prestant-se en cap cas, els originals.

Tenen la condició d’especials els següents documents:

  • Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies i altres similars)
  • Publicacions en sèrie (revistes i altres similars)
  • Documents antics, rars i preciosos
  • Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables
  • Documents molt consultats, dels quals la Biblioteca de la Universitat només té un exemplar
  • Altres documents que, a criteri de la Direcció de la Biblioteca, hagin de ser especialment preservats
 
Condicions d’ús i consulta del material

La Biblioteca de l’UJI s’atén als acords de préstec interbibliotecari de REBIUN i del CSUC.

Els usuaris del servei es comprometen a respectar les condicions de préstec establides per la biblioteca subministradora i les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i copyright.

 

Tipologia del document sol·licitat
Procedència
Condicions
Originals
Biblioteques del CSUC i membres associats
Les podeu traure en préstec d’acord amb les condicions del servei de préstec de la Biblioteca que ens ha deixat el document.
 
Altres
Les podreu consultar a la Biblioteca. Amb la majoria d’Universitats espanyoles hi ha un acord que permet traure en préstec les monografies.
Fotocòpies
Qualsevol Institució
Si sou PDI o PAS de la Universitat us farem arribar les còpies al vostre despatx. A la resta d’usuaris us avisarem per correu electrònic de l’arribada del material.
 
Com demanar els documents?

Per fer les peticions cal utilitzar el formulari electrònic i enviar-lo.

L’usuari pot consultar l’estat de les seves comandes entrant al sistema GtBib, tot i això es recomanable adreçar-se a la SOD-PI si en un termini de 15 dies no s’ha rebut cap tipus de resposta a la comanda.


Tarifes del servei
Procedència
Préstec d’un original2
Còpia d’article o part de monografia
Biblioteques del CSUC
(Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)
Gratuït
0,12 € cada pàgina1
Biblioteques REBIUN
(Red Española de Bibliotecas Universitarias) i altres biblioteques espanyoles
8 € per volum
5 € per cada document1
Biblioteques d’Europa
(excepte la British Library)
Entre 10 € i 15€ (segons el país)
Al voltant de 10€ per article1
British Library
26.75 € per llibre2
15 € + copyright per article (fixen un preu diferent per cada document)1
Biblioteques de la resta del món
Consultar amb el servei
Consultar amb el servei

1 A les tarifes de préstec interbibliotecari caldria afegir al cost de les còpies + 21% d'IVA

2 Si el volum en préstec supera els 2 kg de pes, les despeses originades per la devolució del material per correu certificat a la biblioteca prestatària aniran a càrrec del sol·licitant