UJI

Difusió en accés obert i drets d’autor de les tesis doctorals

Última modificació: 02/10/2020 | Font: Biblioteca

 

 

 

► Com difondre la tesi en accés obert?

► Com indicar si la tesi té un periode d'embargament?

► Què fer si la tesi té dades confidencials?

► Com difondre una tesi per compendi d'articles?

► Les tesis doctorals DOI

 

Segons el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat en l’article 14 s'estableix que "una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ha d'ocupar d'arxivar-la en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d'aquesta tesi, així com tota la informació complementària que siga necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns". 

Per complir amb aquesta normativa i afavorir la difusió de les tesis llegides a la Universitat Jaume I, des de febrer de 2012 les nostres tesis es dipositen a TDX: Tesis Doctorals en Xarxa , i es poden consultar també a TESEO, Repositori UJI  i DIALNET

La Biblioteca “assumeix les funcions d’organització, custòdia i arxiu de les tesis doctorals”, tal com s’indica en l’article 29 de la Normativa dels estudis de doctorat regulats pel RD99/2011 en la Universitat Jaume I

 

Com difondre la tesi doctoral en accés obert?

Per garantir els drets de propietat Intel·lectual, en el moment del tràmit del dipòsit de la tesi, els autors i les autores de les tesis, han d’autoritzar per escrit la seua consulta i difusió, presentant els següents documents:

Declaració de l’autor o autora de la tesi. TDX i Repositori UJI 

Publicació de la tesi a TDX i Repositori UJI 

S’han de complimentar aquests documents amb:

- dades de l’autor.

- dades de la tesi: títol, director, programa de doctorat o departament i data de lectura.

- 6 paraules clau, com a màxim (en qualsevol idioma).

- resum de 150 paraules, com a màxim, en anglès i en castellà o valencià.

- marcar els drets de difusió (Tots els drets reservats o una Llicència Creative Commons). Cal assenyalar només una de les caselles proposades.

Es pot escollir entre una d’aquestes modalitats:

1. «Amb tots els drets reservats» (copyright)

Qualsevol persona que eventualment vullga utilitzar la tesi doctoral ha de demanar un permís a l’autor o autora, excepte en els casos previstos per la Llei de Propietat Intel·lectual (com ara la còpia privada o el dret de citació).

2. Reservant només una part dels drets mitjançant una llicència de Creative Commons(CC).

L’autor o autora permet uns determinats usos de la tesi sense que siga necessària una petició expressa i sempre reconeixent l’autoria.

Podeu escollir entre les següents llicències Creative Commons:

  Reconeixement (by): permet l'ús comercial de l’obra original i de les possibles obres derivades; la generació i distribució també estan permeses sense cap restricció.

  Reconeixement - No comercial (by-nc): permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faça un ús comercial. Tampoc no es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike icon Reconeixement - No comercial - Compartir Igual (by-nc-sa): no permet l'ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades; la distribució s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Llicència de Creative Commons Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada (by-nc-nd): no permet l'ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

CC Attribution-ShareAlike icon Reconeixement - Compartir Igual (by-sa): permet l’ús comercial de l’obra original i de les possibles obres derivades; la distribució s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

CC Attribution-NoDerivs icon Reconeixement - Sense Obra Derivada (by-nd): permet l’ús comercial de l’obra original, però no la generació d’obres derivades.

Consulta la infografia de REBIUN amb les pautes per a l’utilització de Creative Commons.

 

Com indicar si la tesi té un període d’embargament?

Si la tesi té un període d’embargament s’ha de fer constar en el apartat “Observacions” del formulari: Publicació de la tesi a TDX i Repositori UJI 

 

Què fer si la tesi té dades confidencials?

El RD 99/2011 estableix excepcions a l’accés obert de les tesis, en els casos de confidencialitat, interessos econòmics (futures publicacions o patents) o participació d’empreses, sempre a petició de l’investigador i autoritzades per una comissió acadèmica. 

En relació a aquest punt l’UJI ha aprovat una “Normativa sobre tesis doctorals subjectes a confidencialitat i tractament de dades personals en treballs acadèmics

 

Com difondre una tesi per compendi d’articles?

En el cas de les tesis per compendi d’articles, s’han de seguir els criteris específics de cada Programa de Doctorat En tots els casos s’ha de posar la versió de l’article permesa per l’editorial, o en el cas de no disposar del permís explícit de la editorial, es pot posar la versió postprint (versió acceptada i corregida), amb les dades de publicació completes.

Infografia REBIUN sobre versiones de los artículos científicos y acceso abierto

En aquest enllaç pots vore un llistat d’editorials a les que no cal sol·licitar permís per posar en una tesis els articles propis.

En aquest altre enllaç es pot comprovar la política que segueix cada editorial, respecte a la inclusió en una tesi dels articles publicats prèviament.

 

Les tesis doctorals i el DOI

Una vegada superada favorablement la lectura de la tesi, la Biblioteca s’encarrega d’arxivar en obert la tesi en els repositoris anomenats anteriorment: TDX, Repositori UJI i TESEO.

A partir de 2016, també s’assigna un DOI a la tesi. El DOI (Digital Object Identifier) és un identificador únic i permanent per a les publicacions electròniques.

El DOI proporciona informació sobre la descripció dels objectes digitals (revistes, articles…) i la seua localització en internet, a través de metadades (autor, títol, dades de publicació,…). Més informació sobre DOI

 

Si vols que la teua tesi, independentment de la seva data de lectura, es publique en accés obert en TDX contacta amb la Biblioteca biblioteca@uji.es