Observatori de Canvi Climàtic a Castelló

19/11/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títol: Àgora digital: narratives transmèdia i cultura participativa en la comunicació científica

Convocatòria: Ajudes per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat

Modalitat: 3.1 Xarxa d'unitats de cultura científica i de la innovació (UCC+i)

Data d'inici del període d'execució: 1 de gener de 2017

Data final del període d'execució: 31 de desembre de 2017

Codi projecte: FCT-16-11023

Quantia concedida: 23.000 euros

 

Resum del projecte

Justificació

Objectius

Resultats i productes esperats

 

RESUM DEL PROJECTE

L'entorn digital i la interactivitat i immediatesa afavorides per les xarxes socials ha modificat tant la producció com el consum de continguts informatius. La UCC+i té la voluntat d'innovar en els seus formats i canals per a la comunicació i la divulgació de la ciència amb la finalitat d'acostar els resultats de la recerca a la societat a través dels llenguatges més moderns i atractius. Àgora digital: narratives transmedia i cultura participativa en la comunicació científica neix amb la voluntat d'adaptar la difusió científica al nou paradigma comunicacional promogut per les noves TIC, una acció pionera en l'àmbit de les universitats públiques espanyoles. És imprescindible el trànsit de la cultura digital de l'hipertext al concepte de multimèdia interactiu, amb major implicació dels investigadors en la difusió del seu treball a través de la dinamització de continguts –vídeos, podcast, notícies– i de la participació mitjançant comentaris en blogs propis i interacció en els seus perfils de xarxes. Tot això, mantenint criteris estratègics de la UCC+i com la participació, la promoció de la Responsible Research and Innovation (RRI) o d'igualtat de gènere en el foment de la cultura científica.

Àgora digital s'implantarà de forma experimental, alhora que es garanteix l'activitat de la UCC+i, amb la finalitat d'incorporar les noves narratives transmedia i facilitar la participació en la comunicació de la ciència de forma progressiva. Alhora, es garantirà la formació dels investigadors en les noves eines digitals i la coordinació dels serveis, departaments i facultats implicats. Per explorar les possibilitats transmedia es fixaran 12 àrees temàtiques prioritàries, tres pels quatre centres del campus de l’UJI, a través de creació de continguts audiovisuals multilingües, debats online, feedback i consums inspirats en la gamificació per ampliar aquest model al nostre pla global de comunicació científica.

 

JUSTIFICACIÓ

El projecte es fonamenta en dos àmbits primordials: el compromís per innovar en les dinàmiques de la comunicació científica en el nou entorn digital interactiu i la promoció de la participació dels diversos públics, vinculada al foment de la Recerca i la Innovació Responsable (RRI). En primer lloc, mitjançant la iniciativa Àgora digital, la nostra UCC+i pretén avançar en el desenvolupament de les narratives transmedia i del nou model multimèdia interactiu per fomentar la transmissió de continguts científics, com també les noves oportunitats de feed-back i consums que afavoreixen les xarxes socials. La universitat no pot quedar-se al marge de les opcions que brinda l'entorn digital per contribuir a la cultura científica a través dels nous llenguatges i les possibilitats que aporta l'entorn Web 3.0 quant a compartir, divulgar i crear continguts. De fet, considerem que aquesta nova dimensió pot afavorir que els canals institucionals de comunicació de la nostra universitat ajudin a la creació d'un diàleg col·lectiu en matèries científiques, fins i tot, sense intermediació dels mitjans convencionals.

Així mateix, es justifica en la necessitat d'incorporar la perspectiva de la Recerca i Innovació Responsable (RRI), posa l'accent en la necessitat d'avançar una comunicació de la ciència que afavoreixi l'establiment d'un major diàleg i interacció amb els públics. Impulsar la participació activa de la societat en els processos de R+D+i s'ha convertit en una prioritat reconeguda tant en el Pla Estatal de Recerca Científica, Tècniques i d'Innovació 2013-2016, com al programa Science for and with Society (SWAFS) de l'Horitzó 2020 de la UE. La xarxa de UCC+i i les universitats tenen l'obligació d'alinear-se amb els objectius establerts a l'Espai Europeu de Recerca. Així, aquesta proposta es compromet amb el manteniment d'accions d'interacció i participació entre la ciència i la societat, combinant els formats analògics i digitals i apostant per les noves oportunitats de les xarxes socials.

 

OBJECTIUS

Com a unitat registrada a la Xarxa de UCC+i de la FECYT, el nostre objectiu final és promoure la cultura científica i de la innovació de la Universitat a través d'accions de comunicació científica, divulgació, formació i recerca a través dels canals més innovadors. Per això, en aquest projecte engeguem la iniciativa Àgora digital, amb la finalitat d'incorporar les narratives transmedia en vistes a innovar les dinàmiques i la participació en la comunicació de la ciència., i treballant sinèrgicament amb els altres membres de la xarxa. A més, mantenim el nostre compromís de continuar amb els mecanismes per afavorir la participació de diversos públics, com són, el personal investigador i innovador, la societat en general, les persones amb discapacitats i el estudiantat preuniversitari. La nostra meta és continuar apostant per la producció audiovisual, a més dels suports tradicionals, i per la seva difusió interactiva i transmedia en l'entorn digital, especialment, mitjançant la utilització de les xarxes socials.

Els nostres objectius s'agrupen en tres línies estratègiques: 1) L'increment de la cultura científica a través de la promoció dels resultats de la recerca amb la màxima col·laboració del personal investigador en la creació dels formats més innovadors, tant analògics com a digitals; 2) Creació de continguts de comunicació i divulgació de qualitat, vessant en la qual s'aposta pels formats audiovisuals –accessibles i multilingües- i transmedia amb la finalitat de potenciar l'acostament i el diàleg entre la ciència i la societat; i 3) Potenciar un model de comunicació científica participativa per als diversos tipus d'audiència –amb atenció a les persones amb discapacitat- que, a més, tingui en compte els aspectes ètics, garanteixi la igualtat de gènere i promogui la perspectiva de la Responsible Research and Innovation (RRI).

 

RESULTATS I PRODUCTES ESPERATS

Creació d'un entorn digital amigable on confluiran les accions innovadores de comunicació científica participativa i interactiva, a través de blogs, xarxes socials. En definitiva, la web d'Àgora digital on es podran consultar, comentar, difondre, etc., els continguts generats.

Logotip FECYT

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions