UJI

Normes d'ús del Laboratori LABCOM

Última modificació: 25/09/2018 | Font: LABCOM

L'objectiu del Laboratori de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I (LABCOM) és que els alumnes que cursen estudis de Comunicació realitzen les pràctiques amb tecnologies específiques i de nivell professional. El LABCOM acull diversos tipus d'activitats, que tenen diferents processos de préstec d'equips i reserva d'espais:

 1. Docència en Comunicació: pràctiques d'assignatures dels graus de Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme) i del Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, dutes a terme per a l'avaluació de les mateixes.
 2. Produccions audiovisuals tutoritzades LLIURES: produccions sense vincle a cap assignatura.
 3. Altres produccions del LABCOM

Amb la finalitat de millorar l'aprofitament de les instal·lacions i equipament del LABCOM, es proposa la següent normativa i protocols de treball:

 

Normativa general de préstecs i reserves

 • L'alumnat podrà utilitzar el LABCOM:
  • per a realitzar els treballs pràctics vinculats a les assignatures dels graus o màster (en horari de classe o fora d'ella).
  • per a realitzar projectes tutoritzats per un professor del departament de Ciències de la Comunicació. Sempre tindran preferència les reserves d'espais i equip per a la docència reglada de grau i màster.
 • Per norma general, els alumnes de primer curs de grau, no tindran accés al LABCOM en el primer semestre. En el segon semestre es permetrà l'accés als estudiants de primer curs a través de l'assignatura Teoria i Tècnica de la Fotografia sota la supervisió del professorat, que explicarà el funcionament del LABCOM i els protocols de treball que han de seguir.
 • Tot estudiant haurà de portar amb si la documentació identificativa de la UJI en lloc visible que li permeta identificar-se a petició dels tècnics, professors o monitors del LABCOM. Així mateix, hauran de poder justificar l'activitat que estan realitzant a través del projecte de producció corresponent (tant en el cas de pràctiques vinculades a assignatures com en el de projectes tutoritzats).
 • El préstec d'equips se sol·licitarà en tots els casos al professor corresponent amb un mínim de 48 hores laborables d'antelació a través del sistema LABGEST i es farà efectiu des del despatx de préstec situat en la planta soterrani (-1). Es retornaran els equips prestats a l'hora convinguda, com a més tard. Si hi ha un retard no justificat a l'hora pactada de la devolució, l'estudiant o grup d'estudiants serà penalitzat. Existeix un manual d'usuari de LABGEST per a realitzar les operacions bàsiques. 
 • Els préstecs solament podran ser retirats pels sol·licitants titulars del préstec en LABGEST. No es permetran retirades de material sense la identificació pertinent.
 • Sempre que la docència ho permeta, s'habilitarà un aula multimèdia d'ús lliure perquè els alumnes puguen fer els seus treballs pràctics. Els estudiants no podran utilitzar aquestes aules per a desenvolupar treballs d'ofimàtica lliures (la facultat té aules d'informàtica per a aquesta fi). La seua utilització haurà d'estar sempre relacionada amb el desenvolupament de treballs que necessiten d'una tecnologia específica per a assignatures concretes de grau o màster o projectes tutoritzats.
 • Els/les estudiants no podran realitzar treballs personals en el LABCOM quan coincidisquen amb l'horari de les classes reglades de la seua titulació.
 • No es podran ocupar els espais del LABCOM sense el coneixement del personal tècnic, que serà assistit pels monitors.
 • Els tècnics no poden lliurar material fungible als estudiants. L'ús de material fungible (targetes de memòria, etc.) s'acordarà amb el professor/a de l'assignatura corresponent o ho proporcionarà el propi alumnat.
 • Una vegada acabada la sessió de pràctiques, els alumnes tindran l'obligació de guardar el treball informàtic en un suport propi (disc extern). El LABCOM no es fa responsable de la integritat dels treballs guardats en els ordinadors.
 • Els usuaris del LABCOM no poden canviar la configuració dels dispositius (ni programari, ni maquinari), hauran de tractar amb cura els equips i, quan acaben la sessió, han de deixar l'espai net i ordenat.
 • No es pot menjar si consumir begudes (excepte aigua si està ben envasada amb tap de rosca i allunyada dels equips).
 • En cas de qualsevol dubte s'ha de preguntar als tècnics del LABCOM.

 

 • El préstec d'equips i la reserva d'espais per a pràctiques de les assignatures ha de seguir les instruccions del professorat responsable.
 • Pràctiques d'assignatures en horari lectiu (en hores de classe). El professorat reservarà per a les sessions pràctiques de l'assignatura els espais corresponents per a la realització de la(s) pràctica(s). L'alumnat haurà de reservar a través del sistema LABGEST l'equip (càmeres, il·luminació, so, etc.) que vaja a utilitzar en cada classe, seguint les instruccions del professorat per a cada sessió. [Codi d'activitat en LABGEST: codi de l'assignatura]
 • Pràctiques d'assignatures fora de l'horari lectiu (fora de les hores de classe).  El professorat reservarà els espais corresponents fóra de l'horari lectiu si considera que els alumnes necessiten disposar d'ells més enllà de les sessions pràctiques. La reserva pot ser iniciativa del professorat o de l'alumnat. L'alumnat haurà de reservar a través del sistema LABGEST l'equip que vaja a utilitzar. [Codi d'activitat en LABGEST: AA0006 – Pràctiques assignatures fora de l'horari de classe]

És desig compartit el que es duguen a terme produccions de qualitat en el marc dels graus o màster mitjançant la presentació de projectes de producció audiovisual sense ànim de lucre que no estiguen, necessàriament, lligats a cap assignatura. És una forma interessant d'estimular la iniciativa de l'alumnat per a generar els seus propis discursos audiovisuals sense el pensament posat en les avaluacions. Es recomana que aquestes produccions es realitzen a partir de segon curs.

Per a açò, s'ha d'establir un sistema d'ús concertat del LABCOM (dates, horaris, equips i materials) perquè qualsevol projecte, tutoritzat pel professorat, puga dur-se a terme en règim de coproducció (la universitat aporta la infraestructura i equips, mentre que l'alumnat ha de fer-se càrrec del cost econòmic de la producció).

L'alumnat que use l'equipament del LABCOM per a produccions lliures tutoritzades adquirirà el compromís de compartir la seua producció audiovisual amb la resta de la comunitat universitària i presentar la seua producció en una sessió de visionat i mentoría que s'organitzarà mensualment per a tal fi.

 

Per a realitzar produccions tutoritzades lliures, l'alumnat ha de seguir els següents passos:

 1. Posar-se en contacte amb la directora del LABCOM, Marta Martín Núñez (mnunez@uji.es), per a proposar el projecte que desitja dur a terme

[Model de proposta de producció]

 1. La directora del LABCOM derivarà a l'alumne a un professor-tutor, al que l'alumne haurà de presentar el projecte per a ser tutoritzat.  El professor podrà acceptar o rebutjar la sol·licitud de tutoria.

Una vegada el tutor accepte supervisar el treball, es pactaran les reserves d'instal·lacions i/o equipament necessàries per al projecte i s'executaran a través de LABGEST [Codi d'activitat en LABGEST: AA0007 – Produccions audiovisuals tutoritzades].

 1. El professor tutor farà un seguiment del procés de producció. Serà necessari mantenir amb el tutor/a com a mínim tres reunions: una inicial altra de seguiment del projecte i una altra al final de la producció. S'estendrà acta de les reunions.
 2. Una vegada la producció estiga acabada, l'alumnat tindrà l'obligació de lliurar dues còpies en DVD de la producció, una al professor-tutor i una altra a la secretaria del LABCOM per al seu arxiu, constatant que la inscripció del LABCOM com a coproductor ha sigut feta efectiva. L'alumnat de Comunicació Audiovisual, a més, haurà de presentar la producció en CLIFFHANGER, l'espai de visionat i mentoría creat per a tal fi. 
 3. Els drets d'autor derivats de les pràctiques (o produccions) realitzades en les instal·lacions i amb el material audiovisual de la UJI, seran propietat de la Universitat Jaume I. No obstant açò, es podran determinar les condicions de la cessió de tals drets si les parts ho consideren oportú i la producció ho requereix.
 4. La disponibilitat d'equips i horaris variarà en funció de les necessitats docents. En cas de solapamiento sempre tindran prioritat les activitats docents reglades (assignatures dels graus i postgraus de comunicació, TFG i TFM, seminaris de grau, congressos del departament, etc.).

 

El LABCOM s'utilitza també per a produccions audiovisuals dels següents àmbits. Per a dur a terme un projecte d'aquestes característiques és necessari contactar amb l'adreça del LABCOM.

 • Seminaris de grau
 • Cursos de l'Escola de Comunicació Rafael López Lita
 • Pràctiques d'altres titulacions
 • Produccions institucionals de la UJI
 • Cursos de formació externs al LABCOM
 • Enregistrament de videopíldoras
 • Suport tècnic a congressos, conferències, seminaris, jornades, etc.
 • Exàmens
 • Projectes de recerca
 • Produccions externes LABCOM
 • Suport al Servei de Comunicació de la UJI
 

 

Informació proporcionada per: Laboratori de Comunicació