FAQ sobre formació d'idiomes

17/05/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 1. Qui pot assistir els cursos de llengua? Cal complir algun requisit?
 2. Quan són els nostres cursos?
 3. Una vegada feta la inscripció, si s'anul·la el curs o no puc assistir, em retornaran els diners?
 4. M'he inscrit en un curs i no he superat la prova de nivell, com sol·licite la devolució dels diners del curs?
 5. He vist en la pàgina web que hi ha dos cursos per a obtenir el nivell B2 (B2.1 i B2.2), m'agradaria saber quina és la diferència ja que no sé exactament a quin curs m'he d'inscriure.
 6. Aquests cursos tenen reconeguts crèdits ECTS?
 7. Al final del curs obtindré un certificat? Quina validesa té?
 8. Si no em presente a l'examen final del curs, l'UJI ofereix exàmens lliures per a acreditar el meu nivell de llengua?
 9. A més d'assistir en els cursos, puc aprendre llengües pel meu compte?

 

1. Qui pot assistir als cursos de llengua? Cal complir algun requisit?

Els cursos estan destinats tant als membres de la comunitat universitària: personal docent i investigador (PDI), personal d'administració i serveis (PTGAS), i estudiantat (EST) com altres persones de fora de l'àmbit universitari, majors de 18 anys. Òbviament, si els cursos són de català i espanyol | LE, és requisist que les persones destinatàries no provinguen de territoris dels on les llengües que s'hi emparteixen són llengües ofcials.

Si no es disposa del certificat acreditatiu del nivell anterior, es podrà fer una prova de nivell. Per a acreditar el nivell s'ha d'aportar la documentació corresponent al nivell anterior. Per a poder presentar-se a la prova de nivell cal haver pagat la inscripció en el curs que es vol fer.

*En els nostres cursos es treballa amb l'aula Virtual de l'UJI (Moodle). Per a accedir, és necessari disposar d'un nom d'usuari i contrasenya.

2.  Quan són els nostres cursos?

Els cursos estan distribuïts al llarg de dos semestres. Per tant, cal estar atents als dos períodes de matrícula que solen obrir-se al llarg de l'any: al setembre i al gener (per als cursos de llengua semestrals), a l'agost i al desembre (per als cursos d'espanyol i català com a llengua estrangera).
En el cas de l'anglès, també hi ha cursos anuals. Consulteu l'oferta.

Els terminis d'inscripció i el preu de matrícula es poden consultar en la informació de cada curs.

La inscripció en els cursos es fa a través del web d'inscripció de l'UJI.

El pagament es fa dins del termini de matrícula únicament mitjançant l'aplicació TPV (amb targeta de crèdit) a la qual s'accedeix a través del formulari electrònic d'inscripció. Si no es fa efectiu el pagament en les 24 hores següents a la inscripció, la matrícula s'anul·la automàticament i es perd la plaça en benefici de les persones que estiguen en llista d'espera. No cal portar cap rebut ni justificant al CAL; no obstant això, s'ha de conservar el pdf de confirmació del pagament que genera l'aplicació TPV.

L'admissió en els cursos es fa per ordre d'inscripció fins al nombre màxim d'alumnes previst; si escau, els cursos amb una demanda suficient es poden desdoblar. Si algun curs no arriba al nombre mínim d'alumnes pot ser cancel·lat.

3. Una vegada feta la inscripció, si s'anul·la el curs o no puc assistir, em retornaran els diners?

L'import de la matrícula es retorna en els casos següents:

(a) Íntegrament si el curs es cancel·la.

(b) Exceptuant 5 euros de gestió:

1. En cas de malaltia documentada, si el curs no ha arribat al 15% de les hores presencials;

2. Si abans de la confirmació del curs, l'alumnat es dóna de baixa per qualsevol altra raó.

En la resta de casos NO es retornen els diners.

4. M'he inscrit en un curs i no he superat la prova de nivell, com puc sol·licitar la devolució dels diners del curs?

A les persones que no superen la prova de nivell se'ls retornarà l'import de la matrícula, excepte els 6 euros que és el cost de la prova i dels 5 euros per les despeses de gestió.

Les devolucions es tramitaran des de l'Administració del CAL. Cal tenir en compte que no són immediates i solen fer-se efectives en el termini aproximat d'un mes i mig.

5. He vist en la pàgina web que hi ha dos cursos per a obtenir el B2 (B2.1 i B2.2), m'agradaria saber quina és la diferència ja que  no sé exactament a quin curs m'he d'inscriure.

Els cursos s'estableixen en una escala de sis nivells de referència: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. En l'organització de la docència i, atès que no hi ha temps suficient per a aconseguir un nivell en un semestre, es divideix el nivell en dos cursos. Així, per exemple, un B2.1 és la primera part d'un B2 i un B2.2 és la segona (B2 = B2.1 + B2.2).

Es pot consultar l'escala d'equivalències dels diferents nivells de cada idioma i institucions en les taules d'equivalències de la Universitat Jaume I o bé contactar amb les assessores de les diferents llengües.

  6. Al final del curs obtindré un certificat? Quina validesa té?

Per a obtenir el certificat d'un curs cal haver assistit a un mínim del 80 % de les hores del curs i haver-hi superar un examen final (convocatòria única) amb un 60% de la puntuació total.  

Trobareu els criteris d'avaluació de cada llengua en la corresponent assessoria.

Els certificats dels cursos de formació organitzats pel Servei de Llengües i Terminologia serveixen per a acreditar el nivell de llengua però únicament dins de la Universitat Jaume I.

7. Aquests cursos tenen reconeguts crèdits ECTS?

Els cursos per a l'estudiantat tindran reconeguts crèdits ECTS. En les pàgines corresponents a les dades dels cursos, dins de cursos de llengües, s'especifica el nombre de crèdits juntament amb les altres dades d'interès: calendari, inscripció, preus, etc.

Per a obtenir el certificat d'assistència, que permet sol·licitar els crèdits ECTS, cal haver assistit al 80% de les hores de classe i haver realitzat totes les hores de treball autònom.

Per a sol·licitar el reconeixement dels crèdits ECTS del curs, l'alumnat haurà de presentar una instància a través del registre electrònic de la Universitat.

En la instància haurà d'aparèixer la informació següent:

 1. Expose: haver finalitzat un curs de llengües.
 2. Sol·licite: el reconeixement dels crèdits del curs. 
 3. Destinació: Negociat de Reconeixement, Adaptacions i Convalidacions (SGDE)
 4. Adjunteu arxiu [cal adjuntar el certificat en format electrònic del curs]

S'ha de realitzar una instància diferent per cada curs del qual se sol·licite el reconeixement.

8. Si no em presente a l'examen final del curs, ¿l'UJI ofereix exàmens lliures per a acreditar el meu nivell de llengua?

La Universitat Jaume I, mitjançant el Servei de Llengües i Terminologia (SLT), publica anualment dues convocatòries de proves d'acreditació d'idiomes (alemany, anglès, català, francès i italià) els mesos de maig/juny i entre novembre i gener.

Les proves d'acreditació d'anglès dels nivells B1 i B2 tenen el segell de certificació de l'Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) que els dóna validesa en l'Estat espanyol i a Europa.. 

Els programes de les proves i dels cursos segueixen els continguts descrits per als diferents nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) d'acord amb la taula d'equivalències.

9. A més d'assistir als cursos, puc aprendre llengües pel meu compte?

Sí, la Secció de Formació del SLT ofereix l'opció d'aprendre idiomes en el CAL (Centre d'Autoaprenentatge de Llengües) i el  CAL Virtual.

El CAL és un espai d'autoaprenentatge de llengües on es pot començar l'aprenentatge sense coneixements previs o es pot ampliar el que ja es té de qualsevol dels idiomes que s'ofereixen: alemany, anglès, català,  català i espanyol | LE, francès i italià.

El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d'un equip d'assessorament que orienta i guia l'aprenent de manera personalitzada.

Al  CAL, cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per a aconseguir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat (amb l'ajuda de l'assessoria o sense). Al CAL, per tant, l'aprenent pot aprendre a aprendre amb autonomia i decidir sobre el propi procés d'aprenentatge: què vol, com el vol i quan el vol.

El CAL Virtual posa a l'abast de l'usuari materials i recursos d'anglès, català i d'espanyol classificats per nivells i aspectes lingüístics a partir dels quals cada aprenent pot fixar-se els seus objectius o elaborar un pla de treball per a aconseguir aquests objectius de manera autònoma.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia