UJI

Assessorament

L'Àrea d'assessorament lingüístic
Última modificació: 20/06/2018 | Font: SLT

L'assessorament lingüístic s'ofereix a l'àrea d'assessorament del CAL una zona que ocupa dos despatxos on treballen els 6 assessors i assessores de què disposa el CAL. La figura de l'assessor/a és essencial per orientar els usuaris i usuàries en el seu aprenentatge: ajuda a determinar expectatives i necessitats, a formular objectius assolibles i a fer-ne el seguiment.

L'assessor/a aconsella els usuaris i usuàries sempre que ho desitgen, orienta cap a les activitats que els resulten més productives, fomenta el treball d'expressió oral, corregeix i comenta els textos escrits produïts a partir d'activitats obertes i organitza activitats d'animació dins del centre.

Les finalitats del servei d'assessorament lingüístic són les següents:

(a) Ajudar a desenvolupar les cinc habilitats lingüístiques: comprensió oral (CO), expressió i interacció orals (EO) –mitjançant la participació en grups de convesa i tàndems--, comprensió escrita (CE) i expressió escrita (EE).

(b) Fomentar l’aprenentatge autònom i independent mitjançant material, equip tècnic, assessorament personalitzat, pràctiques i suggeriments d’una diversitat de tècniques i hàbits per practicar i estudiar una llengua.

(c) Orientar l’aprenent sobre el funcionament del CAL i aconsellar sobre el material, la metodologia, les estratègies o les activitats que li poden resultar més útils per assolir els objectius personals d’aprenentatge.

(d) Ajudar a resoldre qualsevol consulta o dubte, ajudar a planificar, controlar i avaluar el procés d’aprenentatge, sempre que l’aprenent ho necessite.

(e) Ampliar i perfeccionar els coneixements d’una llengua d'acord amb les pròpies necessitats i estil d'aprenentatge.

(e) Ajudar l’aprenent a adquirir la capacitat d’aprendre a aprendre (AA).

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia