UJI

Taules d’equivalències d’idiomes

01/09/2020 | SLT

Taula d'equivalències d'anglès

Taula d'equivalències d'alemany

Taula d'equivalències de català

Taula d'equivalències d'espanyol/LE

Taula d'equivalències de francès

Taula d'equivalències d'italià

Taula d'equivalències de portuguès

Les taules d'equivalències d'idiomes de la Universitat Jaume I estableixen, de manera normativa i únicament amb caràcter intern, revalidacions de certificats de llengües d’acord amb els nivells establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MECR).

Per tant, les taules només fixen equivalències entre certificats expedits per institucions i organismes oficials basats en els nivells establerts per MECR que avaluen les quatre destreses bàsiques: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió i interacció orals. Hi queden exclosos de reconeixement els certificats de llengües dels plans d’estudi de les titulacions i els cursos d’idiomes adaptats als alumnes.

Cal remarcar que sols són vàlids els certificats que avalúen les quatre destreses bàsiques: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió i interacció orals. A més, per a aquells certificats que reflecteixen el nivell concret de cada destresa (expresió oral i escrita, així com comprensió auditiva i de lectura), es reconeix com a nivell del certificat el mínim obtingut en qualsevol de les destreses, amb independència del nivell global que figure en el document.  

La validesa d’alguns certificats pot caducar, si així ho indica el mateix document o l’organisme que l’haja expedit.

El Servei de Llengües i Terminologia pot homologar altres certificats no continguts en aquestes taules, i d’altres idiomes, a petició de la persona interessada i d'acord amb la normativa vigent.

Pel que fa a les llengües estrangeres, s’estableix com a taula complementària la que publica ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior), organisme del qual forma part la Universitat Jaume I, sempre que no s’hi contradiguen amb les revalidacions pròpies.

Els nivells bàsics de referència de les taules són els del MECR: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, pel que fa a l’acreditació de l’assoliment de nivells complets; no obstant això, els cursos del pla de formació en llengües del Servei de Llengües i Terminologia i del Servei de Recursos Humans de la Universitat subdivideixen el nivells de referència en 1.1, 1.2, etc.; això facilita el reconeixement de nivells i subnivells assolits per un aprenent en el seu procés d’aprenentatge; exemple: B2 = B2.2 i també B2 = B2.1 + B2.2.

Aquesta subdivisió de nivells té una funció específica en l’aplicació de criteris de valoració del coneixement d’idiomes en casos de trasllats de personal o concursos a llocs de treball, ja que permet establir una gradació més específica dels coneixements acreditats pels candidats.

 

Taules d’equivalències d’idiomes
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia