Programa de doctorat en Ciències

15/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El programa de doctorat en Ciències està dirigit a titulats de l'àmbit de les matemàtiques, la física, la química, la biologia, la geologia i les ciències agràries. La seua finalitat és proporcionar als doctorands la capacitat per a la recerca autònoma en els camps anteriorment referits, per a açò es requereix realitzar en primer lloc una sèrie de tasques formatives detallades en el web dirigides a potenciar les capacitats necessàries per a la realització de la tesi doctoral. La consecució del grau de doctor garanteix una formació adequada per a desenvolupar labors de recerca tant en l'àmbit públic (universitats, CSIC, etc.) com en el privat.

El programa de doctorat en Ciències és un programa de la Universitat Jaume I.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Eva Martí Altaba
Coordinació acadèmica: Dr. José Antonio López Ortí

[Pla d'estudis anterior]

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat correspon a titulats en els àmbits de la Física, Química, Matemàtiques, Biologia, Geologia, Agronomia i uns altres afins. Es considera recomanable un nivell mitjà d'anglès.

 

Complements formatius

Aquest programa de doctorat no contempla complements formatius en funció de la formació prèvia dels estudiants.


 

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic. Durant la resta de curs no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació a l’estudi.

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptant des de la data d’admissió al programa, és de un màxim de quatre anys per a estudiantat a temps complet i de un màxim de set anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb règim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de sis anys. Quan la doctoranda o el doctorand siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, la duració dels estudis de doctorat serà un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial. Quan el règim de dedicació incloga períodes a temps complet i a temps parcial el termini màxim serà de vuit anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD d'un any. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim de dos anys.

IMPORTANT: A les doctorandes i els doctorands que han iniciat els estudis de doctorat abans del curs 2023/2024, els seran aplicable les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment de l'inici dels seus estudis.

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

 

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 118/2023, de 4 d'agost del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2023/2024

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155.22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.78€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300.00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143.73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225.20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'Espai Europeu d'Educació Superior i Espai Europeu de Recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general aquestes competències inclouen:

 

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement

 

Capacitats i destreses personals

 • Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica
 • Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

En referència a aquest programa de doctorat aquestes competències s'aconsegueixen en aquestes línies de recerca.


Aquestes competències defineixen amb claredat la missió dels doctors en la nova societat del coneixement, la qual cosa redunda en el reconeixement professional i prestigi social, la idoneïtat en les perspectives laborals i en les seues aportacions en el nou model de societat basat en el coneixement.
 

 

Convenis

Tipus de conveni: Cotutela
Data: 11/12/2017
Institució/Empresa: Amirkabir University of Tehran​​

Tipus de conveni: Cotutela
Data: 2/5/2017
Institució/Empresa: Universidad Autónoma de Zacatecas​​

Tipus de conveni: Cotutela
Data: 27/3/2017
Institució/Empresa: Universiteit Antwerpen​​

Tipus de conveni: Cotutela
Data: 13/12/2016
Institució/Empresa: Universidade Federal de Sao Carlos​

Tipus de conveni: Cotutela
Data: 9/2/2016
Institució/Empresa: Universiteit Antwerpen​​

 

 

Criteris d'admissió al programa i places

 

En cas que les peticions excedisquen el nombre de places oferit l'admissió s'efectuarà mitjançant la classificació obtinguda amb l'aplicació del següent barem:

 • Expedient acadèmic 70%
 • Recerca relacionada amb el programa 20%
 • Coneixement acreditat d'Anglès 10%

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

Oferta de places

 • 45 places (35 a temps complet i 10 a temps parcial)

Serà possible el transvasament de places en cas de no cobrir-se una de les modalitats.

Professorat del programa

A l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN FÍSICA APLICADA I ÒPTICA

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN FISIOLOGIA VEGETAL I CIÈNCIA

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN MATEMÀTIQUES I LES SEVES APLICACIONS

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN PRODUCCIÓ VEGETAL


EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN QUÍMICA ANALÍTICA

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN QUÍMICA FÍSICA AVANÇADA


EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN QUÍMICA INORGÀNICA AVANÇADA

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN QUÍMICA ORGÀNICA AVANZADA

Direcció de tesi externa al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Ciències.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Alberto Urbaneja García (urbaneja@uji.es)

Ana Maria Sánchez Pérez (sanchean@uji.es)

Antonio Guerrero Castillejo (aguerrer@uji.es)

Elena Mas Marzá (emas@uji.es)

Ester Barrachina Albert (ebarrach@uji.es)

Eva Maria Barea Berzosa (barea@uji.es)

Francisco Eliseo Olucha Bordonau (folucha@uji.es)

Gemma Camañes Querol (camanes@uji.es)

Gregorio Guisado Barrios (guisado@uji.es)

Iván Sorribes Terrés (isorribe@uji.es)

Juan Ignacio Climente Plasencia (climente@uji.es)

Juan Peris Vicente (vicentej@uji.es)

Lourdes Gracia Edo (lgracia@uji.es)

Lubertus Bijlsma (bijlsma@uji.es)

Luis Martínez León (lmartine@uji.es)

María Ibáñez Martínez (ibanezm@uji.es)

María Mercedes Valcárcel Germes (valcarce@uji.es)

María Muriach Sauri (muriach@uji.es)

Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo (miquel@uji.es)

Omel Mendoza Yero (omendoza@uji.es)

Pablo Baliño Remiro (balino@uji.es)

Paloma Sánchez Bel (pbel@uji.es)

Rafael Sánchez Sánchez (rasanche@uji.es)

Sara Izquierdo Zandalinas (sizquier@uji.es)

Sergio Meseguer Costa (smesegue@uji.es)

Tania Portolés Nicolau (tportole@uji.es)

Teodora Stoyanova Lyubenova (stoyanov@uji.es)

Vicent Gimeno Garcia (gimenov@uji.es)

Vicente Andrés Durán Bosch (vduran@uji.es)

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

Adrian Covaci (Universiteit Antwerpen, Bèlgica)

Alejandro Tena Barreda (IVIA)

Arianna Renau Pruñonosa (IUPA)

Emilio Porcu (University of Newcastle. UK)

Francisco José Monserrat Delpalillo (Universitat Politècnica de València)

Isaac Nebot Díaz (Escola Superior Ceràmica Alcora)

Jaime Cebolla Cornejo (Universitat Politècnica de València)

Jaume Pérez Sánchez (Institut d’Acuicultura Torre la Sal)

Joel González Cabrera (IVIA)

Jose Manuel Gracia Budria (Instituto de Nanociencia de Aragón)

María José Felipe Román (Universitat Politècnica de València)

Meritxell Pérez Hedo (IVIA)

Ute Christine Friederike Hahn (Aarhus Universitet, Dinamarca)

Vicent Anfós Yusà Pelechà (Universitat de València)

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.
 
 

Coordinació i contacte dels estudis:  

Secretaria:

 • Dr. Pedro Miguel Carda Usó.

 

Membres representants de les línies de recerca:

FISICA APLICADA I ÒPTICA

 • Dr. Vicente Aguilella Fernández

FISIOLOGIA VEGETAL I CIÈNCIA

 • Dr. Víctor Flors Herrero

MATEMÀTIQUES

 • Dr. Salvador Hernández Muñoz

PRODUCCIÓ VEGETAL

 • Dr. Salvador Antonio Roselló Ripollés

QUÍMICA ANALÍTICA

 • Dra Mª Elena Pitarch Arquimbau

QUÍMICA FÍSICA

 • Dr Vicente Moliner Ibáñez

QUÍMICA INORGÀNICA

 • Dr Guillermo Monrós Tomás

QUÍMICA ORGÀNICA

 • Dr. Pedro Miguel Carda Usó

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tindre present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Publicacions indexades i patents
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 500
 • Formació específica1,2
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 300
 • Congressos cinetífics especialitzats
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 180
 • Mobilitat 
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 480
 • Formació transversal 
  • Caràcter: obligatori
  • Hores mínim: 30
  • Hores màxim: 150
1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2 Consulta el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

1. PUBLICACIONS I PATENTS (OBLIGATORI)

DESCRIPCIÓ

Es tracta de valorar la capacitat de l’estudiantat quant a la redacció i publicació d’articles científics en revistes indexades i en la producció de patents. Aquesta activitat desenvolupa les competències CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06 i CO01. La llengua serà l’oficial en els mitjans en què realitze la corresponent publicació o patent.

PROCEDIMENT DE CONTROL

Dins d’aquestes activitats s’estableixen dues categories: d’una banda, les publicacions que estiguen indexades segons el JCR i les patents i, d’una altra, les publicacions científiques no indexades en el JCR.

S’estableix que l’alumnat ha de realitzar amb caràcter obligatori 200 hores en la primera categoria, i podrà computar en aquesta un màxim 500 hores.

S’estableix que cada article publicat en revistes indexades en el JCR o patent pot ser valorat fins amb 200 hores. El procediment de control consistirà en la presentació de l’article o bé d’una prova de la seua acceptació (DOI). En el cas de patents, el justificant de sol·licitud de patent.

Respecte a la segona categoria, publicacions no indexades, es consideren com a tals publicacions revisades per experts i expertes i no incloses en el JCR.

Com a procediment general de control s’estableix l’equivalència màxima de 40 h/publicació. El nombre d’hores màxim que es podrà acreditar mitjançant aquesta segona modalitat és de 120 hores. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 40 hores. El procediment de control consistirà en la presentació de l’article o bé d’una prova de l’acceptació (DOI o similar).

ACTUACIONS DE MOBILITAT

S’entén que per a realitzar aquesta activitat no es requereix mobilitat.
 

2. FORMACIÓ ESPECÍFICA (OPTATIU)

DESCRIPCIÓ

L’alumnat pot cursar com a activitat formativa una sèrie d’hores en cursos reglats, en seminaris impartits i en conferències rebudes.

L’alumnat pot realitzar cursos específics reglats que han de ser afins a la temàtica del programa, organitzats per la mateixa universitat o altres universitats. També es considera d’interès per a la formació del doctorand o doctoranda la impartició de seminaris relatius a la seua especialitat, així com l’assistència a una sèrie de conferències relatives a temes relacionats amb la seua especialitat.

Aquesta activitat desenvolupa les competències CB11, CB14, CB15, CB16, CA01, CA02, CA04, CA05, CA06 i CO01. La llengua serà una de les oficials de la Universitat o centre d’investigació en què es desenvolupe el curs.

PROCEDIMENT DE CONTROL

 • Cursos: s’estableix l’equivalència natural d’una hora cursada igual a una hora reconeguda. El màxim d’hores acreditable en aquesta activitat és de 200. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 20 hores. Serà el tutor o tutora, d’acord amb el programa, qui establisca quins cursos ha de realitzar. El procediment de control consistirà en la presentació del certificat d’assistència i superació de les proves d’avaluació del curs.
 • Seminaris: s’estableix l’equivalència de 10 h/seminari. El nombre d’hores màxim que es podrà acreditar mitjançant aquesta activitat és de 60 hores. En cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 10 hores. El procediment de control consistirà en la presentació de la corresponent certificació del director o directora de la institució on s’impartisca.
 • Conferències: s’estableix l’equivalència d’una hora acreditada per cada conferència. El nombre d’hores màxim que es pot acreditar mitjançant aquesta activitat és de 40 hores. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 5 hores. El procediment de control consistirà en la presentació del certificat d’assistència.

  En aquesta activitat no s’estableix un mínim d’hores que ha de realitzar l’estudiantat. El màxim d’hores acreditable és de 300 hores segons el desglossament anterior.

  ACTUACIONS DE MOBILITAT

  En el cas de realitzar cursos, seminaris o assistir a conferències en altres institucions es procurarà facilitar els mitjans a l’estudiantat segons la normativa general de la Universitat

 

3. CONGRESSOS CIENTÍFICS ESPECIALITZATS (OPTATIU)

DESCRIPCIÓ

Es considera important per a la formació de l’estudiantat la participació activa en congressos especialitzats relacionats amb l’àmbit de la seua investigació, tant de caràcter internacional com nacional. Aquesta activitat desenvolupa les competències CB11, CB15, CB16, CA01, CA04, CA05, CA06 i CO01. La llengua serà l’oficial del congrés.

PROCEDIMENT DE CONTROL

Pel que fa a congressos internacionals, s’estableix l’equivalència de fins a 40 h/congrés.  El nombre màxim d’hores que es pot acreditar per aquesta activitat mitjançant la participació activa en congressos internacionals és de 120 hores.

Pel que fa a congressos nacionals, s’estableix l’equivalència de fins a 20 h/congrés. El nombre d’hores que es pot acreditar com a màxim per aquesta activitat mitjançant la participació activa en congressos nacionals és de 60 hores.

El procediment de control consistirà en la presentació del certificat de l’assistència i la presentació de comunicació emès pel comitè organitzador del congrés.

Aquesta activitat no es considera de caràcter obligatori. Es pot aconseguir en aquesta un màxim de 160 hores segons el desglossament anterior. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 40 hores.

ACTUACIONS DE MOBILITAT

Es procurarà  facilitar els mitjans necessaris a l’estudiantat  segons la normativa de la Universitat.

 

 4. MOBILITAT (OPTATIU)

DESCRIPCIÓ

Si es consideren les estades a temps complet, s’estableix l’equivalència de 40 h/setmana. Si les estades són a temps parcial, es consideraran les hores totals dedicades. El nombre d’hores màxim que es pot acreditar mitjançant aquesta activitat és de 480 hores. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 80 hores. La planificació de l’estada es concretarà amb la presentació d’un pla detallat del treball a desenvolupar que ha de ser aprovat tant pel centre receptor com per la comissió competent del programa de doctorat.

PROCEDIMENT DE CONTROL

El procediment de control consistirà en la presentació d’un certificat del responsable del grup receptor en el qual s’especifique la duració de l’estada, el pla de treball desenvolupat i l’aprofitament d’aquesta.

ACTUACIONS DE MOBILITAT:

Amb caràcter general la que estableix la normativa de mobilitat de la Universitat. 

 

5. FORMACIÓ TRANSVERSAL (OBLIGATORI)

Aquesta activitat té caràcter obligatori i requereix un mínim de 30 hores i com a màxim 150 hores.

 • CURSOS / SEMINARIS
 • CONFERÈNCIES

Hores segons conste en el certificat expedit per l’ED-UJI.

El doctorand o doctoranda ha d’adquirir formació transversal per a millorar les seues capacitats científiques i tècniques mitjançant cursos de formació per a fomentar les competències bàsiques CB11 (comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp), CB12 (concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació) i CA05 (integració de coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada).

Aquesta activitat hauria de realitzar-se durant els primers anys de formació del doctorand o doctoranda. L’estudiantat a temps complet hauria de cursar aquesta activitat durant el primer any de formació. Respecte a l’estudiantat  a temps parcial, hauria de realitzar-la durant els dos primers anys

 

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (VALENCIÀ), que va tindre lloc el dia 24 de maig de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (ANGLÈS), que va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (CASTELLÀ), que va tindre lloc el dia 18 d'octubre de 2022.

 

 

 

Menció de Doctorat internacional

Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (SOL·LICITUD A LA CAPD).
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

Totes les estades per a sol.licitar la menció de doctorat internacional han de ser aprovades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat abans de la seua realització (SOL·LICITUD A LA CAPD). Aquesta aprovació és requisit indispensable per a la validació de l'estada i cal tramitar-se amb l'antel.lació suficient, tenint en compte el calendari de reunions de la CAPD.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctorat internacional cal presentar, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent: 

 1. Certificació, expedida per la institució d’ensenyament superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el nom de la persona responsable de l’estada.
 2. Document que acredite la residència habitual del doctorand/a des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral (volant d'empadronament, contracte de lloguer o document similar).
 3. Resolució de la CAPD amb l'aprovació de l'estada sol.licitada. 

 

Article 44 del Reglament dels estudis de Doctorat, regulat pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i aprovat pel Consell de Govern num. 8 de 2 d'octubre de 2020.

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement entre les universitats i l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 576/2023 pel qual es modifica el Reial Decret 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. Que la tesi haja desenvolupat un projecte d'investigació d'interés industrial, comercial, social o cultural d'una entitat, empresa pública o privada o administració pública. Queden excloses les universitats, els organismes públics d'investigació (nacionals o autonòmics) i els hospitals universitaris. De manera excepcional, es podrà realitzar aquesta menció en qualsevol d'aquestes institucions, excepte en les universitats, sempre que el contingut de la tesi siga eminentment aplicat. La relació directa entre la tesi doctoral i la labor desenvolupada per la doctoranda o el doctorand en l'entitat o empresa haurà de formalitzar-se en una memòria cientificotècnica que haurà de ser aprovada per la universitat.
 2. Que s'haja subscrit un conveni entre l'entitat, empresa o administració pública i la universitat per al desenvolupament acadèmic de la tesi doctoral, que establirà, com a mínim, les obligacions de les parts i els drets de propietat industrial que es puguen generar.
 3. Que la doctoranda o el doctorand haja estat contractada o contractat per l'entitat, empresa o administració pública on desenvolupe el projecte d'investigació almenys un any durant el desenvolupament de la tesi, sent necessari que una part substancial de la mateixa es desenvolupe en l'entitat, empresa o administració pública.

La doctoranda o el doctorand tindrà una persona tutora de la tesi designada per la universitat i una persona responsable designada per l'entitat, empresa o administració pública, que podrà ser, en el seu cas, Directora o Director de la tesi d'acord amb el que s'estableix en aquest reial decret. En cap cas el responsable designat per l'empresa podrà formar part del tribunal avaluador de la tesi.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP). L’empresa compta amb personal investigador doctorat que compleix els requisits per a poder dirigir la tesi doctoral.

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa. La tesi doctoral la dirigeix personal docent i investigador de la Universitat Jaume I.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Sí, serà necessària la signatura d'un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. Existeixen dues versions del conveni marc: una per a la Modalitat 1 i una altra per a la Modalitat 2.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" de l'Agència Estatal d'Investigació o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Confidencialitat de la recerca i els seus resultats

El marc regulador per als resultats de recerca fruit d’un projecte de Doctorat Industrial serà el conveni marc signat entre la Universitat Jaume I i l’empresa. En aquest conveni, les parts es comprometen a tractar de forma confidencial la informació compartida per al desenvolupament del projecte.

De la mateixa forma, es comprometen a tractar de forma confidencial els resultats derivats del projecte, sense perjudici de la seua utilització per part del doctorand o doctoranda, per a la realització i defensa de la seua tesi doctoral.

No obstant això, l’empresa i la Universitat Jaume I podran negociar i pactar noves clàusules relacionades amb la confidencialitat de la recerca i el seu resultat per al conveni, tenint en compte la durada del contracte laboral que l’empresa signe amb el doctorand o doctoranda i els recursos aportats per cada part al projecte d’R+D.

 

Confidencialitat de la tesi doctoral

La propietat intel·lectual de l’obra objecte de la tesi doctoral correspondrà al doctorand o doctoranda, sense perjudici de l’obligació de confidencialitat que haja de complir per la seua vinculació amb l’entorn empresarial. L’empresa i el doctorand o doctoranda podran pactar la cessió dels drets si ho consideren oportú.

També es podrà sol·licitar a l’Escola de Doctorat la no publicitat dels aspectes de la tesi doctoral que es consideren objecte de protecció, sempre que s’acredite que el secret és absolutament indispensable per a l’èxit del procés de protecció o transferència dels resultats a l’empresa. En conseqüència, la difusió dels arxius electrònics dels repositoris institucionals, així com el del Ministeri, haurà de ser inhibida durant el temps necessari per a la seua protecció.

Les condicions per a la publicació dels resultats assolits en la recerca es defineixen també en el conveni marc de col·laboració empresa-UJI. 

Durant el procés dels estudis de doctorat, en funció de les característiques de la recerca, es pot donar el cas de sol·licitar els drets de la protecció dels resultats mitjançant una patent o un model d’utilitat, així com registrar la propietat intel·lectual d’un codi o software. En aquests casos, la participació del doctorand o doctoranda en la gestió de la protecció dels resultats dels quals es autor, autora, coautor o coautora es convalidaran per  hores d’activitats formatives d’acord amb aquest document.

 

Procediment

PAS 1. Definició del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en el qual puga participar el doctorand o doctoranda.

PAS 2. Autorització per a la menció i signatura del conveni marc. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és l’òrgan que autoritza la menció de Doctorat Industrial de la tesi en base al tipus de projecte i la relació amb l’empresa o administració pública. 

PAS 3. Inclusió de la documentació a l’expedient acadèmic.

NOTA. Per a merèixer la menció de Doctorat Industrial en el moment de la defensa, és requisit haver obtingut l’autorització de la CAPD i tenir signat el conveni marc de DI com a mínim amb data d’un any abans del dipòsit de la tesi.

MÉS INFORMACIÓ: https://doctoratindustrial.uji.es/

ACCÈS A LA GRAVACIÓ DE LA SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE PER A ALUMNAT DE MÀSTER: Vídeo (només en castellà)

 


CONSULTES PERSONALITZADES SOBRE EL DOCTORAT INDUSTRIAL:

 doctoratindustrial@uji.es |  964 38 75 50 |  Núria Sánchez-Pantoja

 

Visat i treball

VISAT

Els estudiants i estudiantes i investigadors i investigadores internacionals no comunitaris que decidisquen estudiar o investigar a Espanya han d'estar en possessió d'un visat per a poder residir legalment en el país. Aquest document s'ha de sol·licitar en el consolat espanyol en el país d'origen o residència legal.

 • Estada inferior a tres mesos: no requereix visat, excepte si la persona interessada és nacional d'un país que sí que ho requereix.
 • Estada entre tres i sis mesos: sí que s'exigeix visat, però no és necessari realitzar cap altre tràmit a Espanya.
 • Estada de més de sis mesos: a més del visat, ha de sol·licitar a Espanya la targeta de residència per a estudiantat. Aquest tràmit s'ha de realitzar en el termini d'un mes des de l'entrada a Espanya i es gestiona en les oficines d'estrangeria de la Policia Nacional.

El tràmit del visat es realitza directament en els consolats generals d'Espanya preferentment, encara que ara es possible entrar a Espanya amb un visat de turista i posteriorment sol·licitar un visat d'estudis.

Una vegada a Espanya, l'estudiantat i el personal investigador han de tenir el segell d'entrada en el seu passaport o certificar la seua entrada (el bitllet d'avió és vàlid) en territori espanyol, en les comissaries de la policia o les oficines d'estrangeria de la ciutat on es vaja a residir.

Per a sol·licitar la targeta d'residència és necessari presentar-se en la comissaria de policia o l'oficina d'estrangeria, sempre abans dels trenta primers dies des de l'entrada a Espanya. La vigència de la targeta d'estudis és d'un any o es limita a la durada dels estudis o recerca. Es pot renovar sempre que es continuen reunint els requisits o condicions exigits.

Més informació: study@uji.es

TREBALL

El visat d'estudis de ciutadans i ciutadanes d'Estats no membres de la Unió Europea permet treballar fins a trenta hores setmanals sempre que la jornada de treball siga compatible amb la realització dels estudis. Amb la targeta d'estudis es pot treballar a temps parcial o en treballs de curta durada, sempre que l'activitat que es vaja a realitzar no siga imprescindible per a la subsistència a Espanya.

Més informació ací

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14104

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14104

Normativa reguladora dels estudis de doctorat