Programa de doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional

02/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El present programa de doctorat pretén preparar experts en l'ús i desenvolupament de tècniques computacionals amb aplicacions en molt diversos camps que van des de la reactivitat química, l'espectroscòpia o la catàlisi, fins a la bioinformàtica, passant per la ciència de materials o els polímers. El caràcter fortament interdisciplinari del doctorat permet cobrir les àrees fonamentals de la química: orgànica, inorgànica, química de l'estat sòlid, espectroscòpia, cinètica, catàlisi, polímers, espectrometria de masses, disseny molecular, així com àrees fonamentals de la física: física atòmica i molecular, física de la matèria condensada i materials, i diverses àrees de la bioquímica, bioinformàtica, química biològica i química mèdica.

Programa de Doctorado con Mención hacia la Excelencia (Resolución de 6 de octubre de 2011 – BOE 20 de octubre de 2011)
Programa de doctorat amb menció cap a l'excel·lència (Resolució de 6 d'octubre de 2011 – BOE de 20 d'octubre de 2011

El programa de doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional és un programa de doctorat interuniversitari en el qual participa la Universitat Jaume I.

Contacte: 

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Natividad Cabedo Gomar
Coordinació acadèmica: Dra. Raquel Castillo Solsona

 

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

Es recomana que els estudiants que accedisquen al doctorat en el seu període de recerca, idealment, hagen cursat, i per tant adquirit, les capacitats, destreses i coneixements que atorga el màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Theoretical Chemistry and Computational). Els qui opten al doctorat i no hagen seguit el màster anterior però estiguen en possessió d'un títol oficial de màster universitari en Química, Física, Ciències dels Materials, Bioquímica, o algun altre del mateix nivell, que els proveïsca d'un coneixement adequat per a seguir el doctorat poden ser considerats com a candidats o candidates. Els que no provinguen del màster en Química Teòrica i Modelització Computacional (Theoretical Chemistry and Computational) i mostren deficiències en la seua formació en química teòrica i modelització computacional podran realitzar complements de formació segons el consell dels seus directors i, si escau, els seus codirectors o per sol·licitud de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

El llenguatge emprat en el màster en Química Teòrica i Modelització Computacional (Theoretical Chemistry and Computational), és l'anglès, de nivell B2. Per tant, en el període de recerca és molt recomanable posseir suficiència en aquesta llengua.

Complements formatius

La via d'accés recomanada per al programa de doctorat és la realització d'un grau en Química, Física o Ciència de Materials i la posterior realització d'un dels dos màsters oficials següents:

 • Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional

 • Màster en Química Teòrica i Computacional.

En aquells casos en què s'haja realitzat un grau o un màster diferent als indicats, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà establir complements de formació que seran en qualsevol cas, assignatures del primer any dels citats màsters fins a un màxim de 20 crèdits. Aquests complements de formació específica tindran, a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajudes a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat. El temps que es dedique a aquesta formació específica no es computarà a l'efecte del límit de tres anys que s’ha d’aplicar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa, fins a la presentació de la tesi doctoral, tal com estableix l'article 3.2 del RD 99/2011.

Els complements de formació cursats es registraran en el document d'activitats del doctorand o doctoranda.

En els casos en què la via d'accés siga un grau la durada del qual siga d'almenys 300 crèdits ECTS i no s'haja realitzat cap màster previ, la realització d'aquests complements formatius serà obligatòria, llevat que el corresponent pla d'estudis contemple crèdits de formació en recerca.

En els anteriors casos el director o directora de tesi estarà encarregat de suggerir els complements requerits i serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat la que finalment decidisca els complements de formació que ha de realitzar cada estudiant a la vista del seu historial acadèmic previ.

Com a complements de formació s'impartiran les assignatures obligatòries del primer any dels màsters esmentats, i no es podrà superar en cas un total de més de 20 crèdits ECTS. En particular es consideraran alguna de les següents assignatures:

 • Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica (5 crèdits ECTS)

 • Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació (5 crèdits ECTS)

 • Mètodes de la Química Teòrica I (5 crèdits ECTS)

 • Mètodes de la Química Teòrica II (5 crèdits ECTS)

Aquestes assignatures es realitzaran després de l'admissió i matriculació al programa de doctorat i es podran seguir amb caràcter local o en cursos intensius organitzats de forma conjunta per les universitats participants. Es disposarà, com a màxim, d'un curs acadèmic per a superar els complements de formació requerits. S'hauran de superar aquests per a continuar el programa de doctorat.

Independentment del grau realitzat prèviament, tots els alumnes que no hagen realitzat un màster que incloga l'aprenentatge de química teòrica o eines de simulació hauran de realitzar complements de formació.

A l'hora d'assignar els complements formatius s'estudiarà cada cas individualment. Es consideraran els següents perfils genèrics:

 • Alumnes provinents del grau en Química i de màsters en Química que no incloguen formació específica en tècniques de simulació o Química Teòrica: hauran de realitzar les quatre assignatures esmentades.

 • Alumnes provinents del grau en Física o Ciències de Materials i de màsters en Física: hauran de realitzar les assignatures: Mètodes de la Química Teòrica I i Mètodes de la Química Teòrica II (5 crèdits ECTS).

 • Alumnes provinents del grau i màsters en Matemàtiques: hauran de realitzar les assignatures: Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació, Mètodes de la Química Teòrica I i Mètodes de la Química Teòrica II (5 crèdits ECTS).

 • La resta d'alumnes provinents d'altres graus i màsters: hauran de cursar les quatre assignatures esmentades.

A la vista de la formació prèvia, el currículum i els cursos realitzats de cada estudiant analitzant tota la trajectòria formativa prèvia de l'estudiant (estudis de grau i màster realitzats i les assignatures cursades en aquests) la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà decidir que un estudiant faça menys cursos que els indicats anteriorment.

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic. Durant la resta de curs no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació a l’estudi.

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptant des de la data d’admissió al programa, és de un màxim de quatre anys per a estudiantat a temps complet i de un màxim de set anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb règim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de sis anys. Quan la doctoranda o el doctorand siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, la duració dels estudis de doctorat serà un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial. Quan el règim de dedicació incloga períodes a temps complet i a temps parcial el termini màxim serà de vuit anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD d'un any. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim de dos anys.

IMPORTANT: A les doctorandes i els doctorands que han iniciat els estudis de doctorat abans del curs 2023/2024, els seran aplicable les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment de l'inici dels seus estudis.

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

 

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 118/2023, de 4 d'agost del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2023/2024

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155.22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.78€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300.00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143.73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225.20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general, aquestes competències inclouen:

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement a través dels mitjans i en les llengües d'ús habituals en la seua comunitat científica internacional.

 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

 

Capacitats i destreses personals

 • Situar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

 • Treballar, tant en equip com de manera autònoma, en un context internacional o multidisciplinari.

 • Integrar coneixements, enfrontar-se amb la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Convenis

Tipus de conveni: Interuniversitari
Data: 25/1/2013
Institució/Empresa: Universidad de Extremadura / Universidad de las Illes Balears / Universidad de Barcelona / Universidad de Murcia / Universidad de Cantabria / Universitat de València (Estudi General) / Universidad de Vigo / Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad de Sevilla / Universidad de Oviedo / Universidad Complutense de Madrid

Criteris d'admissió al programa i places

Els estudiants que complisquen els requisits d'accés generals poden ser admesos en el programa de doctorat. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional/Theoretical Chemistry and Computational Modelling, analitzarà les sol·licituds d'admissió valorant els següents aspectes i mèrits. S'indica entre parèntesis el pes específic, en termes percentuals, de cadascun dels criteris d'admissió que s'utilitzarà per a avaluar el CV del candidat o candidata.

 • Les qualificacions obtingudes en el grau i/o màster que haja realitzat (55%)
 • Les publicacions en revistes i comunicacions a congressos realitzades, especialment les derivades de la tesi de màster (15%)
 • Certificat de nivell d'anglès, mínim recomanat B2 (10%)
 • Carta de referència de dos professors que no pertanyen al programa de doctorat i que hagen participat en la formació de l'estudiant (10%)
 • Altres mèrits rellevants al·legats en el seu CV (10%)

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

El programa de doctorat, i d'acord amb les normatives existents en les universitats participants, contempla la realització d'estudis de doctorat a temps parcial. Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants que opten per aquesta modalitat d'estudis seran exactament els mateixos que els dels estudiants a temps complet. L'alumnat podrà canviar de modalitat de temps parcial a complet o viceversa, prèvia sol·licitud i aprovació per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Es recomana que els estudiants que accedisquen al doctorat hagen cursat un grau en Química, Física, Ciències dels Materials o àrees afins i que hagen realitzat almenys 60 crèdits ECTS en el màster en Química Teòrica i Modelització Computacional, el màster en Química Teòrica i Computacional o màsters en les àrees de Química, Física, Ciències dels Materials amb un important contingut teòric i orientació investigadora. Els titulats dels dos màsters indicats constitueixen el percentatge més elevat d'estudiants de nou ingrés en aquest programa de doctorat. No obstant això, també hi ha estudiants provinents d'altres màsters d'orientació investigadora impartits en les universitats participants. En aquells casos en els quals la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat considere que la formació prèvia del candidat o candidata no és suficient o no és adequada per a l'accés al programa de doctorat, es podrà exigir que es realitzen complements de formació específica.

 

Oferta de places

 • 3 places

Professorat del programa

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands i doctorandes de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN ESTRUCTURA MOLECULAR I REACTIVITAT QUÍMICA

 • Dr. Vicent Sixte Safont Villarreal (Sixte.Safont@uji.es)
 • Dra. Mónica Oliva Domínguez (oliva@uji.es)
 • Dr. Manuel Yañez Montero (UAM)
 • Dra. Otilia Mó Romero (UAM)
 • Dr. Sergio Diaz Tendero (UAM)
 • Dr. Miguel González Pérez (UB)
 • Dr. Pedro Gómez Calzada (UCM)
 • Dr. José Carlos Corchado Martín Romo (UEX)
 • Dr. Jesús María Ugalde Uribe-Etxebarria (UPV/EUH)
 • Dr. Luis Ramón Domingo Asensi (UV)
 • Dr. Jose Manuel Hermida Ramón (Univ Vigo)
 • Dra. María Ángeles Peña Gallego (Univ Vigo)
 • Dr. Jesús R. Flores Rodríguez (Univ Vigo)
 • Dr. Carlos Silva López (Univ Vigo)
 • Dr. Ignacio Pérez Juste (Univ Vigo)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DESENVOLUPAMENT DE MÈTODES DE SIMULACIÓ EN QUÍMICA

 • Dr. Josep Hilari Planelles Fuster (planelle@uji.es)
 • Dr. Fernando Rajadell Viciano (rajadell@uji.es)
 • Dra. Cristina Díaz (UAM)
 • Dr. Francisco Javier Luque Garriga (UB)
 • Dr. Josep Maria Bofill Villà (UB)
 • Dr. Francisco Javier Junquera Quintana (UC)
 • Dr. Pablo García Fernández (UC)
 • Dra. Aurora Costales Castro (UOV)
 • Dr. Ángel Martín Pendás (UOV)
 • Dr. Evelio Francisco Miguélez (UOV)
 • Dr. Enrique Sánchez Marcos (US)
 • Dr. Jose Manuel Martínez Fernández (US)
 • Dr. Alfredo M.J. Sánchez De Merás (UV)
 • Dr. José Sánchez Marín (UV)
 • Dr. Ricardo A. Mosquera Castro (Univ Vigo)
 • Dra. Ana María Graña Rodríguez (Univ Vigo)
 • Dr. Marcos Mandano Alonso (Univ Vigo)
 • Dr. Inés Corral Pérez (UAM)

EQUIP D´INVESTIGACIÓ EN BIOQUÍMICA COMPUTACIONAL

 • Dr. Vicent Moliner Ibáñez (moliner@uji.es)
 • Dr. Sergio Martí Fores (smarti@uji.es)
 • Dra. Raquel Castillo Solsona (rcastill@uji.es)
 • Dr. Modesto Orozco (UB)
 • Dr. Jaime Rubio Martínez (UB)
 • Dr. Victor Guallar (UB)
 • Dra. Maria de Fatima Lucas (UB)
 • Dr. Francesc Mas Pujadas (UB)
 • Dr. Eudald Vilaseca Font (UB)
 • Dr. Sergio Madurga Díez (UB)
 • Dr. Antonio Rey Gayo (UCM)
 • Dr.Francisco Muñoz Izquierdo (UIB)
 • Dr. Juan Frau Munar (UIB)
 • Dra. Josefa Donoso Pardo (UIB)
 • Dr. Bartolomé Vilanova Canet (UIB)
 • Dra. Natalia Díaz Fernández (UOV)
 • Dr. Xabier López Pestaña (UPV/EHU)
 • Dr. Jon Mattin Matxain Beraza (UPV/EHU)
 • Dr. Ignacio Nilo Tuñon García de Vicuña (UV)
 • Dr. Francisco de Paula Torrens Zaragozá (UV)
 • Dr. Jesús Salgado Benito (UV)
 • Dr. Cristina Díaz (UAM)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN ESTUDI DE NOUS MATERIALS

 • Dr. Juan M. Andrés Bort (andres@uji.es)
 • Dr. Armando Beltrán Flors (beltran@uji.es)
 • Dr. Manuel Alcamí Pertejo (UAM)
 • Dr. Miguel Moreno Mas (UC)
 • Dr. José Antonio Aramburu-Zabala Higuera (UC)
 • Dra. Maria Teresa Barriuso Pérez (UC)
 • Dr. José Manuel Recio Muñiz (UOV)
 • Dr. Miguel Salvadó Sánchez (UOV)
 • Dra. Pilar Pertierra Castro (UOV)
 • Dra. Ruth Álvarez-Uría Franco ((UOV)
 • Dra. María Carmen Jiménez Calzado (US)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN PROCESSOS INDUÏTS PER LÀSERS 

 

 • Dr. Fernando Martín Garcia (UAM)
 • Dra. Alicia Palacios (UCM)
 • Dr. Luis Bañares Morcillo (UCM)
 • Dr. F. Javier Aoiz Moleres (UCM)
 • Dr. Ignacio Solá Reija (UCM)
 • Dr. Jesús Santamaría Antonio (UCM)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN QUÍMICA ORGANOMETÀL·LICA COMPUTACIONAL

 • Dr. Ramón Sayos Ortega (UB)
 • Dr. Rafael Rodríguez Pappalardo (US)
 • Dr. Dimas Suárez Rodríguez (UOV)
 • Dr. Pablo Gamallo Belmonte (UB)
 • Dr. Juan Carlos Paniagua Valle (UB)
 • Dr. Ramón López Rodríguez (UOV)
 • Dra. Mª Isabel Rodríguez Menéndez (UOV)
 • Dra. Olalla Nieto Faza (Univ Vigo)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN ESTATS EXCITATS I FOTOQUÍMICA

 • Dr. Albert Solé Sabaté (UB)
 • Dr. Manuel Ángel Aguilar Espinosa (UEX)
 • Dra. Maria Elena Martín Navarro (UEX)
 • Dr. Ignacio Fernández Galvan (UEX)
 • Dra. Aurora Muñoz Losa (UEX)
 • Dr. Alberto Requena Rodríguez (UM)
 • Dr. José Zuñiga Román (UM)
 • Dr. Adolfo Bastida Pascual (UM)
 • Dr. Enrique Ortí Guillén (UV)
 • Dr. Pedro M. Viruela Martín (UV)
 • Dr. Rafael Viruela Martín (UV)
 • Dra. Manuela María Merchán Bonete (UV)
 • Dra. Remedios González Luque (UV)


EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN SÒLIDS I SUPERFÍCIES

 • Dra. Zoila Barandiarán Piedra (UAM)
 • Dr. Luis Ignacio Seijo Loché (UAM)
 • Dr. Francesc Illas i Riera (UB)
 • Dr. Pere Alemany Cahner (UB)
 • Dra. Carmen Sousa Romero (UB)
 • Dr. Iberio de Pinho Ribeiro Moreira (UB)
 • Dr. Miquel Llunell Marí (UB)
 • Dr. Carlos Vega de las Heras ((UCM)
 • Dr. José Luis Fernández Abascal ((UCN)
 • Dr. Victor Luaña Cabal (UOV)
 • Dr. Javier Fernández Sanz (US)
 • Dr. Jaime Oviedo López (US)
 • Dr. Antonio Marcial Marquez Cruz (US)
 • Dr. Miguel Ángel San Miguel Barrera (US)
 • Dr. Juan J. Novoa Vide (UB)
 • Dr. Fernando Mota Valeri (UB)
 • Dra. Mercè Deumal Solè (UB)
 • Dr. Jordi Ribas Ariño (UB)
   

Directors de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

COORDINACIÓ UJI: Dra. Raquel Castillo Solsona (rcastill@uji.es)

 

Membres representants de les línies de recerca a l'UJI:

 ESTRUCTURA MOLECULAR I REACTIVITAT QUÍMICA

DESENVOLUPAMENT DE MÈTODES DE SIMULACIÓ EN QUÍMICA

BIOQUÍMICA COMPUTACIONAL

INVESTIGACIÓ EN ESTUDI DE NOUS MATERIALS

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes d'aquestes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Assistència a seminaris de recerca
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 20
 • Assistència a cursos especialitzats​
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 80
 • Presentació de treballs en congressos científics nacionals o internacionals
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Preparació i presentació de dos seminaris formals
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Assistència a la reunió anual del doctorat (Workshop Internacional) organitzat pel programa de doctorat
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 32
 • Elaboració de treballs publicables en revistes de difusió científica
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades d'investigació en centres estrangers
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 480
 • Formación transversal
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2. Consulteu  el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminaris i cursos científics (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Si el curs no presenta hores en el certificat, un dia: 8 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 20
 • Cursos especializados (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Si el curs no presenta hores en el certificat, un dia: 8 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 80
 • Congressos científics (optatiu)
  • Nacionals:
   • Assistència sense presentació: 10 hores
   • Assistència amb presentació: 25 hores
  • Internacionals: 
   • Assistència sense presentació: 20 hores
   • Assistència amb presentació: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Presentació en seminaris formals (optatiu)
  • Cada presentació. Certificat elaborat per la persona que coordina l'activitat: 25 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Workshop Internacional organitzada pel programa de doctorat (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Certificat elaborat per la persona que coordina l'activitat
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 32
 • Publicacions (optatiu)
  • Articles en revistes indexades en Scopus o JCR
   • Q1 o Q2: 200 hores
   • Q3: 150 hores
   • Q4: 100 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades en universitats o centres de recerca internacionals (optatiu)
  • Estada mínima avaluable d'un mes: 200 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 480
 • Formació transversal (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (VALENCIÀ), que va tindre lloc el dia 24 de maig de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (ANGLÈS), que va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (CASTELLÀ), que va tindre lloc el dia 18 d'octubre de 2022.

 

 

 

Doctors i doctores egressats

Podeu consultar el llistat de doctors i doctores egressats en aquest enllaç.

Menció de Doctorat internacional

Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (SOL·LICITUD A LA CAPD).
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

Totes les estades per a sol.licitar la menció de doctorat internacional han de ser aprovades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat abans de la seua realització (SOL·LICITUD A LA CAPD). Aquesta aprovació és requisit indispensable per a la validació de l'estada i cal tramitar-se amb l'antel.lació suficient, tenint en compte el calendari de reunions de la CAPD.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctorat internacional cal presentar, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent: 

 1. Certificació, expedida per la institució d’ensenyament superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el nom de la persona responsable de l’estada.
 2. Document que acredite la residència habitual del doctorand/a des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral (volant d'empadronament, contracte de lloguer o document similar).
 3. Resolució de la CAPD amb l'aprovació de l'estada sol.licitada. 

 

Article 45 del Reglament dels estudis de Doctorat, regulat pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i aprovat pel Consell de Govern num. 2 de 27 de febrer de 2024.

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement entre les universitats i l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 576/2023 pel qual es modifica el Reial Decret 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. Que la tesi haja desenvolupat un projecte d'investigació d'interés industrial, comercial, social o cultural d'una entitat, empresa pública o privada o administració pública. Queden excloses les universitats, els organismes públics d'investigació (nacionals o autonòmics) i els hospitals universitaris. De manera excepcional, es podrà realitzar aquesta menció en qualsevol d'aquestes institucions, excepte en les universitats, sempre que el contingut de la tesi siga eminentment aplicat. La relació directa entre la tesi doctoral i la labor desenvolupada per la doctoranda o el doctorand en l'entitat o empresa haurà de formalitzar-se en una memòria cientificotècnica que haurà de ser aprovada per la universitat.
 2. Que s'haja subscrit un conveni entre l'entitat, empresa o administració pública i la universitat per al desenvolupament acadèmic de la tesi doctoral, que establirà, com a mínim, les obligacions de les parts i els drets de propietat industrial que es puguen generar.
 3. Que la doctoranda o el doctorand haja estat contractada o contractat per l'entitat, empresa o administració pública on desenvolupe el projecte d'investigació almenys un any durant el desenvolupament de la tesi, sent necessari que una part substancial de la mateixa es desenvolupe en l'entitat, empresa o administració pública.

La doctoranda o el doctorand tindrà una persona tutora de la tesi designada per la universitat i una persona responsable designada per l'entitat, empresa o administració pública, que podrà ser, en el seu cas, Directora o Director de la tesi d'acord amb el que s'estableix en aquest reial decret. En cap cas el responsable designat per l'empresa podrà formar part del tribunal avaluador de la tesi.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP). L’empresa compta amb personal investigador doctorat que compleix els requisits per a poder dirigir la tesi doctoral.

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa. La tesi doctoral la dirigeix personal docent i investigador de la Universitat Jaume I.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Sí, serà necessària la signatura d'un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. Existeixen dues versions del conveni marc: una per a la Modalitat 1 i una altra per a la Modalitat 2.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" de l'Agència Estatal d'Investigació o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Confidencialitat de la recerca i els seus resultats

El marc regulador per als resultats de recerca fruit d’un projecte de Doctorat Industrial serà el conveni marc signat entre la Universitat Jaume I i l’empresa. En aquest conveni, les parts es comprometen a tractar de forma confidencial la informació compartida per al desenvolupament del projecte.

De la mateixa forma, es comprometen a tractar de forma confidencial els resultats derivats del projecte, sense perjudici de la seua utilització per part del doctorand o doctoranda, per a la realització i defensa de la seua tesi doctoral.

No obstant això, l’empresa i la Universitat Jaume I podran negociar i pactar noves clàusules relacionades amb la confidencialitat de la recerca i el seu resultat per al conveni, tenint en compte la durada del contracte laboral que l’empresa signe amb el doctorand o doctoranda i els recursos aportats per cada part al projecte d’R+D.

 

Confidencialitat de la tesi doctoral

La propietat intel·lectual de l’obra objecte de la tesi doctoral correspondrà al doctorand o doctoranda, sense perjudici de l’obligació de confidencialitat que haja de complir per la seua vinculació amb l’entorn empresarial. L’empresa i el doctorand o doctoranda podran pactar la cessió dels drets si ho consideren oportú.

També es podrà sol·licitar a l’Escola de Doctorat la no publicitat dels aspectes de la tesi doctoral que es consideren objecte de protecció, sempre que s’acredite que el secret és absolutament indispensable per a l’èxit del procés de protecció o transferència dels resultats a l’empresa. En conseqüència, la difusió dels arxius electrònics dels repositoris institucionals, així com el del Ministeri, haurà de ser inhibida durant el temps necessari per a la seua protecció.

Les condicions per a la publicació dels resultats assolits en la recerca es defineixen també en el conveni marc de col·laboració empresa-UJI. 

Durant el procés dels estudis de doctorat, en funció de les característiques de la recerca, es pot donar el cas de sol·licitar els drets de la protecció dels resultats mitjançant una patent o un model d’utilitat, així com registrar la propietat intel·lectual d’un codi o software. En aquests casos, la participació del doctorand o doctoranda en la gestió de la protecció dels resultats dels quals es autor, autora, coautor o coautora es convalidaran per  hores d’activitats formatives d’acord amb aquest document.

 

Procediment

PAS 1. Definició del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en el qual puga participar el doctorand o doctoranda.

PAS 2. Autorització per a la menció i signatura del conveni marc. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és l’òrgan que autoritza la menció de Doctorat Industrial de la tesi en base al tipus de projecte i la relació amb l’empresa o administració pública. 

PAS 3. Inclusió de la documentació a l’expedient acadèmic.

NOTA. Per a merèixer la menció de Doctorat Industrial en el moment de la defensa, és requisit haver obtingut l’autorització de la CAPD i tenir signat el conveni marc de DI com a mínim amb data d’un any abans del dipòsit de la tesi.

MÉS INFORMACIÓ: https://doctoratindustrial.uji.es/

ACCÈS A LA GRAVACIÓ DE LA SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE PER A ALUMNAT DE MÀSTER: Vídeo (només en castellà)

 


CONSULTES PERSONALITZADES SOBRE EL DOCTORAT INDUSTRIAL:

 doctoratindustrial@uji.es |  964 38 75 50 |  Núria Sánchez-Pantoja

 

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14122

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14122

Normativa reguladora dels estudis de doctorat