Programa de doctorat en Ciències de la Comunicació

13/01/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Aquest doctorat es proposa oferir la formació necessària per al desenvolupament d’investigacions en el camp de la comunicació, que implica àmbits com ara l’entreteniment i la ficció, la informació, la comunicació publicitària o la comunicació empresarial, fent èmfasi en l’estudi de les noves tendències d’innovació en el camp de la comunicació, és a dir, en l’anàlisi de les transformacions i canvis que ha suposat i suposa la irrupció de les noves tecnologies digitals en el camp de la comunicació. En aquest sentit, el programa de doctorat en Ciències de la Comunicació guarda una estreta relació amb el màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació, que en el curs 2013/14 ha iniciat la setena edició.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Laura Segarra Alegre
Coordinació acadèmica: Dr. José Javier Marzal Felici

Aquest pla d'estudis está en extinció. Consultar pla actual

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

A més de complir amb els requisits legals d'accés previstos en l'article 6 del RD 99/2011, tindran prioritat els estudiants i estudiantes amb formació prèvia de grau i màster universitari, preferiblement de les branques de Ciències Socials i Jurídiques, i Art i Humanitats.

Es valorarà el potencial dels candidats i candidates com a investigadors, especialment, aspectes com la motivació de l'estudiantat per aprofundir en el coneixement científic, la seua capacitat d'argumentació, capacitat de treball, esperit crític, habilitat per a treballar en equip i iniciativa. Així mateix, es prevaldrà les persones que tinguen un perfil investigador, per haver cursat programes de postgrau relacionats amb metodologies de recerca, amb una nota alta en els estudis de grau i postgrau amb els quals accedeixen al programa de doctorat, així com coneixements avançats de llengües estrangeres, prioritàriament anglès.

Tindran prioritat en l'accés al programa de doctorat en Ciències de la Comunicació els estudiants que acrediten haver realitzat estudis de grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques, i tinguen formació de postgrau en aquests camps, especialment en màsters universitaris que tinguen una orientació cap a la recerca.


Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Ciències de la Comunicació analitzarà cas per cas la necessitat de realització de complements formatius, així com el tipus de cursos que es poden considerar equivalents a les matèries anteriorment citades.

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic. Durant la resta de curs no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació a l’estudi.

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptant des de la data d’admissió al programa, és de quatre anys per a estudiantat a temps complet i de set anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de sis anys.      Quan la doctoranda o el doctorand siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, la duració dels estudis de doctorat serà un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.      Quan el règim de dedicació incloga períodes a temps complet i a temps parcial el temini màxim serà de vuit anys.    No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD d'un any .   A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim de dos anys.

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 123/2022, de 23 de setembre del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2022/2023

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155.22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.78€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300.00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143.73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225.20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general aquestes competències inclouen:


Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


Capacitats i destreses personals

 • Reeixir en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


 

 

Convenis

Tipus de conveni: Col·laboració
Data: 30/8/2013
Institució/Empresa: Universidade de Santiago de Compostela​​

Tipus de conveni: Col·laboració
Data: 4/2/2014
Institució/Empresa: Universitat Autònoma de Barcelona​

Tipus de conveni: Col·laboració
Data: 4/2/2014
Institució/Empresa: Universitat Autònoma de Barcelona​

Criteris d'admissió al programa i places

Criteris específics

Una vegada comprovat que els estudiants compleixen els requisits legals d'accés, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciències de la Comunicació valorarà l'aptitud dels candidats i candidates atenent els següents aspectes:

 • Formació acadèmica i expedient acadèmic: es valoraran les titulacions i coneixements relacionats directament amb les àrees d'especialització del programa de doctorat ("Comunicació, publicitat i cultura digital", "Narratives dels relats audiovisuals contemporanis" i "Periodisme, indústries culturals i comunicació política"). Aquest apartat puntuarà el 70% de la valoració global.
 • Curriculum Vitae, que inclourà els següents aspectes: experiència investigadora (publicacions científiques, participació en congressos, etc.), experiència professional (relacionada amb l'àmbit de la comunicació, preferentment), coneixement d'idiomes (amb certificació acadèmica en la qual s'indicarà el nivell d'acord amb el Marc Comú de Referència de Llengües) i formació complementària (assistència a congressos, tallers, seminaris, cursos de formació, etc.). Es valorarà especialment que la recerca i experiència professional estiguen relacionades amb les àrees d'especialització del programa de doctorat. Es valorarà l'acreditació que certifique coneixements de llengua anglesa i llengua castellana i/o valencià/català (aquestes dues llengües són oficials en la Universitat Jaume I), que permeta seguir el programa sense dificultats. Aquest apartat puntuarà el 15% de la valoració global.
 • Entrevista personal. Es valorarà la proposta del projecte de tesi que s'exigeix als candidats i candidates per a l'admissió, on expressarà el seu interès per cursar el programa de doctorat, així com la temàtica específica que es proposa investigar, de forma raonada i argumentada. Així mateix, es valorarà la presentació d'una carta de presentació de professionals acreditats en el camp científic i/o professional relacionat amb el programa de doctorat. A més, es valorarà l'entrevista que els candidats tindran amb un membre de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. Aquest apartat puntuarà el 15% de la valoració global.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Les llengües del programa de doctorat són el castellà i el valencià/català, llengües cooficials de la Universitat Jaume I, per la qual cosa s'exigeix un coneixement suficient d'un dels dos idiomes (nivell C1, segons el Marc Comú Europeu de Referència de Llengües). Amb la finalitat d'afavorir la internacionalització del programa de doctorat, els estudiants estrangers que no parlen aquestes llengües podran accedir al programa si acrediten un nivell C1 d'anglès.

 

Valoració de la necessitat de complements de formació

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, o màsters oficials del camp de les ciències de la comunicació donen accés directe a aquest programa de doctorat.

En cas que la formació i experiència del candidat o candidata estiga allunyat dels temes i l'enfocament del programa de doctorat, es podrà admetre amb la prèvia superació dels complements de formació que la Comissió Acadèmica del programa li indique, amb la finalitat que adquirisca les competències necessàries per a seguir el programa de doctorat.

Els estudiants procedents de titulacions de grau i postgrau no relacionades directament amb estudis de comunicació hauran de cursar com a complements de formació fins a 10 crèdits, entre les matèries obligatòries i optatives del Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, que relacionem a continuació:

 • Metodologies de recerca en comunicació (5 ECTS)
 • Gestió de mitjans socials i comunitats en línia (5 ECTS) 
 • Anàlisi de textos audiovisuals (5 ECTS)
 • Anàlisi i recerca de la informació periodística (5 ECTS)

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en ciències de la comunicació analitzarà cas per cas la necessitat de realització de complements formatius, així com el tipus de cursos que es poden considerar equivalents a les matèries anteriorment citades.

 

Revisió i difusió dels criteris d'admissió

Els criteris d'admissió, així com l'anunci de l'inici, desenvolupament i fi del procés d'admissió seran publicats en els taulers d'anuncis oficials i en la pàgina web de la Universitat Jaume I.

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques, derivades de discapacitat, s'avaluarà la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. En la Universitat Jaume I, la Unitat de Suport Educatiu (USE) és el servei encarregat de donar suport a l'estudiantat amb necessitats educatives especials. La informació sobre l’USE està disponible en l'enllaç https://www.uji.es/serveis/use/base/pad/accionsdesuportp/suportest/enee/.

 

Oferta de places

 • 10 places

Directors de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tinguen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en compte els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis: Dr. José Javier Marzal Felici  (marzal@uji.es)

Secretaria: Dr. Andreu Casero Ripollés


Membres representants de les línies de recerca:

COMUNICACIÓ, PUBLICITAT I CULTURA DIGITAL

 • Dr. Carlos Fanjul Peyró
 • Dr. Javier Marzal Felici

NARRATIVES DELS RELATS AUDIOVISUALS CONTEMPORÀNIS

 • Dr. José Antonio Palao Errando
 • Dra. Cristina González Oñate

PERIODISME, ESTRUCTURES DE LA COMUNICACIÓ I COMUNICACIÓ POLÍTICA

 • Dr. Andreu Casero Ripollés
 • Dr. Hugo Doménech Fabregat

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes d'aquestes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Seminari de metodologia de recerca
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 30
 • Assistència i participació en seminaris, cursos d'especialització, col·loquis i congressos
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 150
 • Preparació d'una publicació científica per a revista indexada o llibre col·lectiu publicat per editorial de prestigi 
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 200
 • Seminari d'avanç de resultats 
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 30
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics 
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 500
 • Seguiment de projectes de R+D competitius i/o recerques desenvolupades en el Programa de Doctorat
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 0
  • Hores Màxim: 100
1. Consulta l'oferta per aquest curs acadèmic.
2. Consulta el programa de formació transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminari de metodologia de recerca (optativa)
  • Cada seminari: 30 hores
  • Tres blocs (10 hores/bloc)
  • (exemple: “IV Seminari de metodologia de recerca en comunicació. Edició 2018-19”. Consta de 3 blocs)
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
 • Assistència i participació en seminaris, cursos d'especialització, col·loquis, congressos i activitats de caràcter transversal de l'Escola de Doctorat de l'UJI (optativa)
  • Formació transversal: es reconeixeran les hores que constin en el certificat
  • Cursos específics que no presentin certificat:
   • Per dia: 8 hores
   • Tres dies o més: 24 hores
  • Assistència a congressos sense presentació de comunicacions (sense especificació d'hores):
   • Per dia: 8 hores
   • Tres dies o més: 24 hores
  • Comunicació presentada i acceptada en un congrés internacional, amb publicació en actes (per exemple, AE-*IC, SLCS-Llatina, AEHC, ULEPICC, etc.): 100 hores
  • Comunicació presentada i acceptada en un congrés nacional, amb publicació en actes (per exemple, congressos ComLoc): 50 hores
  • Jornades de Foment Facultat Ciències Humanes i Socials UJI: 25 hores
  • Comunicació presentada i acceptada sense publicació prevista: 25 hores
  • Col·laboració en un comitè organitzador o científic: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150
 • Preparació d'una publicació científica per a revista indexada o llibre col·lectiu publicat per editorial de prestigi (optativa)
  • Memòria de l'IV Taller “Com escriure un article científic”: 20 hores
  • Capítol de llibre en obra col·lectiva publicada per editorial de prestigi: 200 hores
  • Llibre complet publicat en una editorial de prestigi: 200 hores
  • Article científic en una revista indexada pel JCRo Scopus: 200 hores
  • Article científic en una revista indexada en ESCI, AHCI, FECYT, ERIH+: 200 hores
  • Article científic indexat per Latindex, Resh, In-*Recs, Google Academics Index, etc.: 150 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Seminari d'avanç de resultats (optativa)
  • Cada seminari (Exemple: “IV Seminari d'avanç de resultats, Edició 2018-19”): 10 hores
  • Jornades de Foment Facultat Ciències Humanes i Socials UJI: 25 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics (optativa)
  • Per mes: 160 hores
  • Tres mesos: 500 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 500
 • Seguiment de projectes d'I+D competitius i/o recerques desenvolupades en el programa de doctorat (optativa)
  • Es reconeixeran les hores que constin en el certificat (per exemple, per participació en Projectes de Recerca vinculats al Programa Doctorat Comunicació): 10 hores
  • Memòria del “IV Edició - Seguiment de Projectes I+D dels Grups de Recerca del PD en CC. de la Comunicació, Edició 2018-19”
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (VALENCIÀ), que va tindre lloc el dia 24 de maig de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (ANGLÈS), que va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (CASTELLÀ), que va tindre lloc el dia 18 d'octubre de 2022.

 

 

 

Doctors i doctores egressats

Podeu consultar el llistat de doctors i doctores egressats en aquest enllaç.

Menció de Doctorat internacional

Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (SOL·LICITUD A LA CAPD).
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

 

Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctorat internacional cal presentar, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent: 

 1. Certificació, expedida per la institució d’ensenyament superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el nom de la persona responsable de l’estada.
 2. Document que acredite la residència habitual del doctorand/a des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral (volant d'empadronament, contracte de lloguer o document similar).
 3. Resolució de la CAPD amb l'aprovació de l'estada sol.licitada.

 

Article 44 del Reglament dels estudis de Doctorat, regulat pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i aprovat pel Consell de Govern num. 8 de 2 d'octubre de 2020.

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement entre les universitats i l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 576/2023 pel qual es modifica el Reial Decret 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. Que la tesi haja desenvolupat un projecte d'investigació d'interés industrial, comercial, social o cultural d'una entitat, empresa pública o privada o administració pública. Queden excloses les universitats, els organismes públics d'investigació (nacionals o autonòmics) i els hospitals universitaris. De manera excepcional, es podrà realitzar aquesta menció en qualsevol d'aquestes institucions, excepte en les universitats, sempre que el contingut de la tesi siga eminentment aplicat. La relació directa entre la tesi doctoral i la labor desenvolupada per la doctoranda o el doctorand en l'entitat o empresa haurà de formalitzar-se en una memòria cientificotècnica que haurà de ser aprovada per la universitat.
 2. Que s'haja subscrit un conveni entre l'entitat, empresa o administració pública i la universitat per al desenvolupament acadèmic de la tesi doctoral, que establirà, com a mínim, les obligacions de les parts i els drets de propietat industrial que es puguen generar.
 3. Que la doctoranda o el doctorand haja estat contractada o contractat per l'entitat, empresa o administració pública on desenvolupe el projecte d'investigació almenys un any durant el desenvolupament de la tesi, sent necessari que una part substancial de la mateixa es desenvolupe en l'entitat, empresa o administració pública.

La doctoranda o el doctorand tindrà una persona tutora de la tesi designada per la universitat i una persona responsable designada per l'entitat, empresa o administració pública, que podrà ser, en el seu cas, Directora o Director de la tesi d'acord amb el que s'estableix en aquest reial decret. En cap cas el responsable designat per l'empresa podrà formar part del tribunal avaluador de la tesi.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP). L’empresa compta amb personal investigador doctorat que compleix els requisits per a poder dirigir la tesi doctoral.

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa. La tesi doctoral la dirigeix personal docent i investigador de la Universitat Jaume I.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Sí, serà necessària la signatura d'un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. Existeixen dues versions del conveni marc: una per a la Modalitat 1 i una altra per a la Modalitat 2.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" de l'Agència Estatal d'Investigació o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Confidencialitat de la recerca i els seus resultats

El marc regulador per als resultats de recerca fruit d’un projecte de Doctorat Industrial serà el conveni marc signat entre la Universitat Jaume I i l’empresa. En aquest conveni, les parts es comprometen a tractar de forma confidencial la informació compartida per al desenvolupament del projecte.

De la mateixa forma, es comprometen a tractar de forma confidencial els resultats derivats del projecte, sense perjudici de la seua utilització per part del doctorand o doctoranda, per a la realització i defensa de la seua tesi doctoral.

No obstant això, l’empresa i la Universitat Jaume I podran negociar i pactar noves clàusules relacionades amb la confidencialitat de la recerca i el seu resultat per al conveni, tenint en compte la durada del contracte laboral que l’empresa signe amb el doctorand o doctoranda i els recursos aportats per cada part al projecte d’R+D.

 

Confidencialitat de la tesi doctoral

La propietat intel·lectual de l’obra objecte de la tesi doctoral correspondrà al doctorand o doctoranda, sense perjudici de l’obligació de confidencialitat que haja de complir per la seua vinculació amb l’entorn empresarial. L’empresa i el doctorand o doctoranda podran pactar la cessió dels drets si ho consideren oportú.

També es podrà sol·licitar a l’Escola de Doctorat la no publicitat dels aspectes de la tesi doctoral que es consideren objecte de protecció, sempre que s’acredite que el secret és absolutament indispensable per a l’èxit del procés de protecció o transferència dels resultats a l’empresa. En conseqüència, la difusió dels arxius electrònics dels repositoris institucionals, així com el del Ministeri, haurà de ser inhibida durant el temps necessari per a la seua protecció.

Les condicions per a la publicació dels resultats assolits en la recerca es defineixen també en el conveni marc de col·laboració empresa-UJI. 

Durant el procés dels estudis de doctorat, en funció de les característiques de la recerca, es pot donar el cas de sol·licitar els drets de la protecció dels resultats mitjançant una patent o un model d’utilitat, així com registrar la propietat intel·lectual d’un codi o software. En aquests casos, la participació del doctorand o doctoranda en la gestió de la protecció dels resultats dels quals es autor, autora, coautor o coautora es convalidaran per  hores d’activitats formatives d’acord amb aquest document.

 

Procediment

PAS 1. Definició del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en el qual puga participar el doctorand o doctoranda.

PAS 2. Autorització per a la menció i signatura del conveni marc. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és l’òrgan que autoritza la menció de Doctorat Industrial de la tesi en base al tipus de projecte i la relació amb l’empresa o administració pública. 

PAS 3. Inclusió de la documentació a l’expedient acadèmic.

NOTA. Per a merèixer la menció de Doctorat Industrial en el moment de la defensa, és requisit haver obtingut l’autorització de la CAPD i tenir signat el conveni marc de DI com a mínim amb data d’un any abans del dipòsit de la tesi.

MÉS INFORMACIÓ: https://doctoratindustrial.uji.es/

ACCÈS A LA GRAVACIÓ DE LA SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE PER A ALUMNAT DE MÀSTER: Vídeo (només en castellà)

 


CONSULTES PERSONALITZADES SOBRE EL DOCTORAT INSDUSTRIAL:

 doctoratindustrial@uji.es |  964 38 75 50 |  Núria Sánchez-Pantoja

 

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14111

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14111

Normativa reguladora dels estudis de doctorat