Direccions i Secretaries de departament

03/11/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 84 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que la directora o el director d'un departament coordina i dirigix les activitats pròpies i n'executa els acords. El seu nomenament l'ha de fer el Rectorat, a proposta del Consell de Departament.

La Direcció, després de comunicar-ho al Consell de Departament, ha de designar la persona que s'ha de fer càrrec de la Secretaria del Departament entre el professorat a temps complet adscrit al departament.

 

La Secretaria ha d'auxiliar la Direcció en l'exercici del seu càrrec i ha de realitzar les funcions que li siguen encomanades per la legislació vigent, especialment la redacció i custòdia de les actes de les reunions del Consell i de la Junta Permanent de Departament i l'expedició de certificats dels acords que el departament haja adoptat.

 

Membres de les Secretaries de Departament

 

Informació proporcionada per: Secretaria General