Secretària general

14/12/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cristina Pauner Chulvi (CV)

Competències

 • Secretaria del Claustre, Consell de Govern i Consell de Direcció.
 • Coordinar la fe pública dels acords dels òrgans col·legiats, la formació i la custòdia de les actes.
 • Promoure sistemes per a supervisar, organitzar i agilitar els procediments administratius.
 • Coordinar l'Arxiu General i del Registre General de l'UJI.
 • Dirigir i assegurar els processos de fe pública i de registre oficial.
 • Elaborar i organitzar els processos d'informació sobre acords, normatives, etc.
 • Elaborar la memòria anual general de l'UJI incorporant criteris i indicadors d’RSU.
 • Gestionar el sistema de delegacions de competències i de signatura de la rectora.
 • Gestionar i supervisar el registre d'associacions, representacions, etc.
 • Gestionar la subscripció de convenis institucionals.
 • Desenvolupar la normativa i impulsar el pla de simplificació
 • Coordinar les polítiques de transparència de l'UJI.
 • Realitzar qualsevol altra competència que li delegue la rectora o li conferisquen la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments universitaris.

Serveis dependents

 • Junta Electoral.
 • Arxiu General.
 • Registre General de l'UJI.
 • Infocampus.
 • Assessoria Jurídica.

Comissions

 

Secretaria General
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat
12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Adreça electrònica:  secgen@uji.es
Tels. i persones de contacte:
964 729 424 María Dolores Ángel Luis 
964 729 426 Marcos Fernández Pallarés 

Informació proporcionada per: Secretaria General