Secretaria General

11/03/2019 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cristina Pauner Chulvi (CV)

Funcions

 • Secretaria del Claustre, Consell de Govern i Consell de Direcció.
 • Coordinar la fe pública dels acords dels òrgans col·legiats, la formació i la custòdia de les actes.
 • Promoure sistemes per a supervisar, organitzar i agilitar els procediments administratius.
 • Coordinar l'Arxiu General i del Registre General de l'UJI.
 • Dirigir i assegurar els processos de fe pública i de registre oficial.
 • Elaborar i organitzar els processos d'informació sobre acords, normatives, etc.
 • Elaborar la memòria anual general de l'UJI incorporant criteris i indicadors d’RSU.
 • Gestionar el sistema de delegacions de competències i de signatura de la rectora.
 • Gestionar i supervisar el registre d'associacions, representacions, etc.
 • Gestionar la subscripció de convenis institucionals.
 • Desenvolupar la normativa.
 • Coordinar les polítiques de transparència de l'UJI.
 • Realitzar qualsevol altra competència que li delegue la rectora o li conferisquen la legislació vigent, els presents estatuts i els reglaments universitaris.

Tauler de reunions

Comissions

Serveis dependents

Documents oficials

Secretaria General
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9424
Adreça electrònica: secgen@uji.es
Persones de contacte: María Dolores Ángel Luis / María José Ferre Domènech

Informació proporcionada per: Secretaria General