UJI

Navegació segons la llei de transparència

Última modificació: 08/07/2019 | Font: SG

9.1 Información económica, pressupostària i estadística

Contractes:

https://www.uji.es/transparencia/economica/contractacio/

Dades estadístiques de contractació:

https://www.uji.es/transparencia/economica/contractacio/

Convenis:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji05710

Encomanes de gestió:

 https://www.uji.es/transparencia/economica/contractacio/

 https://www.fue.uji.es/fundacion/portal-de-transparencia

Subvencions i ajudes públiques:

https://www.uji.es/transparencia/economica/subvencions/

Pressupostos:

https://www.uji.es/serveis/sge/base/pressupost/

Retribucions del personal:

https://www.uji.es/transparencia/economica/rrhh/retribucions/

Graus d'execució:

https://www.uji.es/transparencia/economica/pressupost/

Comptes anuals:

https://www.uji.es/serveis/sico/

Deute públic:

https://www.uji.es/transparencia/economica/deute/

Període mitjà de pagament.

https://www.uji.es/serveis/sico/base/comptes/2018/

Inventari.

https://www.uji.es/transparencia/economica/inventari/

Despeses de caixa fixa:

Cost de campanyes de publicitat.

Enquestes i estudis d'opinió:

https://www.uji.es/transparencia/docencia-investigacio/

Comptes bancaris:

https://www.uji.es/transparencia/economica/comptesoberts/

9.2 Informació de rellevància jurídica.

Normativa vigent:

https://www.uji.es/transparencia/normativa/

Memòries i informes dels expedients de regulació de normes

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/?pcategoria=7&pAccion=A prop

9.3 Informació institucional, organitzativa i de planificació:

Estructura organitzativa:

https://www.uji.es/transparencia/uji/organs/

Plantilla orgànica de places i llocs de treball:

https://www.uji.es/transparencia/economica/rrhh/rlt/

Relació de llocs de treball o places de personal eventual:

https://www.uji.es/transparencia/economica/rrhh/rlt/

Oferta anual d'ocupació pública:

https://www.uji.es/transparencia/economica/rrhh/oep/

Convocatòries d'ocupació pública:

https://www.uji.es/transparencia/economica/rrhh/oep/

Consultar ofertes: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/

Resolucions de compatibilitat:

https://www.uji.es/transparencia/economica/rrhh/compatibilitat/

Relació actualitzada de procediments administratius:

Planes i projectes institucionals:https://www.uji.es/transparencia/uji/estrategia/plans/

Seu electrònica: https://www.uji.es/seu/

Procediment per a queixes i reclamacions:

Bústia: https://www.uji.es/comu/forms/bustia/

Sindicatura de Greuges: https://www.uji.es/organs/sindic/

Cartera de serveis

Informació sobre òrgans i sindicats:

https://www.uji.es/transparencia/economica/rrhh/sindicatos/

Planes i programes anuals:

https://www.uji.es/transparencia/uji/estrategia/linies/documents/

Informes d'avaluació i qualitat:

Ránkings: https://www.uji.es/institucional/uji/presentacio/rankings/

Satisfacció amb els graus i professors: https://www.uji.es/transparencia/docencia-investigacio/

Informació proporcionada per: Secretaria General