Navegació segons la llei de transparència

08/02/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

9.1 Informació econòmica, pressupostària i estadística

9.1.a. Contractes

9.1.b. Dades estadístiques de contractació

9.1.c. Convenis

9.1.d. Encàrrecs de gestió

9.1.e. Subvencions i ajudes públiques

9.1.f. Pressupostos i graus d'execució

9.1.g. Retribucions del personal

9.1.h. Comptes anuals

9.1.j. Deute públic

9.1.k. Període mitjà de pagament

9.1.l. Inventari

9.1.m. Despeses de caixa fixa

9.1.n. Cost de campanyes de publicitat

9.1.o. Enquestes i estudis d'opinió

9.1.p. Comptes bancaris

9.2 Informació de rellevància jurídica

9.2.1.a. Normativa vigent

9.2.1.c. Projectes de reglaments

9.2.1.d. Memòries i informes dels expedients de regulació de normes

9.2.2.a. Directrius, instruccions, acords, circulars i respostes a consultes

9.3 Informació institucional, organitzativa i de planificació

9.3.a. Estructura organitzativa

9.3.b. Plantilla orgànica de places i llocs de treball

9.3.c. Relació de llocs de treball o places de personal eventual

9.3.d. Oferta anual d'ocupació pública i convocatòria

9.3.e. Convocatòries de selecció temporal

9.3.f. Resolucions de compatibilitat

9.3.g. Relació actualitzada de procediments administratius

9.3.g.1. Planes i projectes institucionals

9.3.g.2. Seu electrònica

9.3.g.3.Procediment per a queixes i reclamacions

Bústia

Sindicatura de Greuges

9.3.h. Cartes de serveis

9.3.i. Informació sobre òrgans i sindicats

9.3.j. Plans i programes anuals

9.3.k. Informes d'avaluació i qualitat

9.3.k.1. Ránkings

9.3.k.2. Satisfacció amb els graus i professors

Informació proporcionada per: Secretaria General