Competències de les Direccions de departament

03/11/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 86 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que son funcions de la Direcció:

a) Convocar i presidir el consell de departament, la junta permanent, i executar i fer-ne complir els acords.

b) Elaborar una memòria anual sobre els plans d’activitats docents, d’investigació i acadèmiques dutes a terme pel departament.

c) Coordinar i supervisar les activitats docents i acadèmiques pròpies del departament.

d) Gestionar la investigació que es duga a terme en el marc del departament.

e) Representar el departament.

f) Vetlar pel compliment de les normes que afecten el departament i, en especial, les relatives al bon funcionament dels serveis i al manteniment de la disciplina acadèmica.

g) Participar en l’avaluació de l’activitat docent i dels serveis del departament.

h) Exercir la direcció corresponent del personal adscrit al departament.

i) Elevar als òrgans competents de la Universitat els acords del departament sobre les necessitats de professorat, d’acord amb els plans d’organització docent.

j) Procurar la formació permanent del professorat del departament.

k) Organitzar i dirigir els serveis administratius del departament i autoritzar la despesa de les partides pressupostàries corresponents.

l) Totes aquelles funcions relacionades amb el departament que no siguen atribuïdes al consell o a la junta permanent de departament.

 

Informació proporcionada per: Secretaria General