Presentació del president

06/04/2022 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell Social és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat en la universitat i està format pel president, sis vocals en representació del Consell de Govern de la Universitat, entre els quals es troben la rectora, el secretari general i el gerent, i altres divuit vocals designats en representació dels interessos socials entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social.

La seua finalitat és fomentar i donar suport a la col·laboració entre la societat i la Universitat, especialment amb la promoció de les relacions entre aquesta i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l'activitat universitària; promoure l'adequació de l'oferta d'ensenyaments universitaris i de les activitats culturals, científiques i d'investigació a les necessitats de la societat; promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat; impulsar la cultura de l'emprenedoria en l'àmbit universitari amb la promoció de la vinculació dels ensenyaments, la investigació i la innovació, amb les capacitats creatives i emprenedores, per a enriquir el teixit social i productiu.

Li correspon entre altres funcions: d'índole econòmica, l'aprovació del pressupost anual de la Universitat a proposta del Consell de Govern i els comptes anuals d'aquesta; i d'índole acadèmica, proposar al Consell de la Generalitat, amb un informe previ del Consell de Govern, la creació, transformació i supressió de facultats, escoles tècniques superiors, escoles i instituts universitaris, així com la implantació, modificació i supressió d'ensenyaments universitaris.

En aquests moments en els quals és essencial la transmissió del coneixement entre la Universitat i la societat per a l'adequat desenvolupament econòmic i social, el Consell Social s'encarrega de que la Universitat i la societat coneguen millor les seues respectives necessitats i potencialitats,  perquè la invetigació i els coneixements que la Universitat genera puguen ser utilitzats, de manera ràpida i eficaç, per les empreses i per la societat en general.

Al'Europa del segle XXI l'estat del benestar està forçosament lligat a la investigació, desenvolupament i innovació, i el Consell Social de la universitat hi juga un paper fonamental.

 

Informació proporcionada per: Consell Social