panoramica UJI

Consell Social

Última modificació: 15/10/2015 | Font: Consell Social

PRESENTACIÓ

 

José Luis Breva Ferrer

President del Consell Social de la Universitat Jaume I

 

El Consell Social és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat en la universitat i està format pel president, sis vocals en representació del Consell de Govern de la Universitat, entre els quals es troben el rector, el secretari general i el gerent, i altres divuit vocals designats en representació dels interessos socials entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social.

La seua finalitat és fomentar i donar suport a la col·laboració entre la societat i la Universitat, especialment amb la promoció de les relacions entre aquesta i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l'activitat universitària; promoure l'adequació de l'oferta d'ensenyaments universitaris i de les activitats culturals, científiques i d'investigació a les necessitats de la societat; promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat; impulsar la cultura de l'emprenedoria en l'àmbit universitari amb la promoció de la vinculació dels ensenyaments, de la investigació i la innovació, a les capacitats creatives i emprenedores que enriquisca el teixit social i productiu.

Li correspon entre altres funcions: d'índole econòmica, l'aprovació del pressupost anual de la Universitat a proposta del Consell de Govern i els comptes anuals d'aquesta; i d'índole acadèmica, proposar al Consell de la Generalitat, amb un informe previ del Consell de Govern, la creació, transformació i supressió de facultats, escoles tècniques superiors, escoles i instituts universitaris, així com la implantació, modificació i supressió d'ensenyaments universitaris.

En aquests moments en els quals és essencial la transmissió del coneixement entre la Universitat i la societat per a l'adequat desenvolupament econòmic i social, el Consell Social ha de preocupar-se especialment que la Universitat i la societat coneguen millor les seues respectives necessitats i potencialitats,  perquè la invetigació i els coneixements que la Universitat genera puguen ser utilitzats de manera ràpida i eficaç per les empreses i per la societat en general.

Al'Europa del segle XXI l'estat del benestar està forçosament lligat a la investigació, desenvolupament i innovació, i la universitat juga un paper fonamental, que el Consell Social ha d'impulsar.

 

Contacte

Universitat Jaume I. Edifici de Postgrau i Consell Social, 3ª planta. Campus Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana
Telf.: 964 38 72 52 - Adreça electrònica: consell-social@uji.es

Informació proporcionada per: Consell Social
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16