Investigació en Cervell i Conducta

18/04/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Benvinguts/des al Màster en Neurociències de la Universitat Jaume I!

 

En un món cada vegada més complex, la comprensió del funcionament del cervell humà i de la nostra conducta es torna fonamental. El nostre màster forma part de la Network of European Neuroscience Schools (NENS) i ofereix una oportunitat única per a l'estudiantat graduat i professionals en Ciències de la Salut i Ciències Biomèdiques (Psicologia, Medicina, Infermeria, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia…) d'endinsar-se en el fascinant camp d'estudi que abasta l'estructura, la funció, el desenvolupament, la patologia i alteracions del sistema nerviós.

El nostre programa combina una sòlida base teòrica amb una formació pràctica d'avantguarda, oferint a les persones participants l'oportunitat d'explorar els avanços més recents en neurociència i les seves aplicacions clíniques i tecnològiques. Amb un enfocament interdisciplinari, l'estudiantat té l'oportunitat de col·laborar amb professionals experts i expertes en diverses àrees de recerca, des de la neuropsicologia fins a la genètica, la neuroanatomía, la neurofarmacología o la neuroingeniería.

Al llarg del màster, l'estudiantat desenvoluparà habilitats clau en recerca, anàlisi de dades, comunicació científica i treball en equip, preparant-se per a enfrontar amb èxit els desafiaments actuals en el camp de les neurociències. Les classes teòriques del Màster s'ofereixen presencialment en horari de tarda. A més, tindran l'oportunitat de realitzar pràctiques en els nostres laboratoris de recerca, la qual cosa els permetrà aplicar els seus coneixements en entorns professionals reals i establir contactes importants amb la comunitat científica.

El nostre equip de professorat està compost per experts i expertes de renom internacional, compromesos i compromeses no sols amb l'excel·lència acadèmica, sinó també amb el desenvolupament integral de cada estudiant. Ens dediquem a proporcionar un ambient d'aprenentatge estimulant i de suport, on la creativitat, la curiositat i la innovació aflorin.

Gaudiràs de l'ambient del grup de recerca en el qual facis el teu Treball de Final de Màster i rebràs una formació teòrica i pràctica de qualitat, sempre adaptant-nos als teus interessos i coneixements previs.

 

Si vols embarcar-te en un viatge emocionant cap a l'enteniment del cervell humà i les seves implicacions en la salut i la tecnologia, el Màster en Neurociències és per a tu! El nombre de places està limitat a 25 estudiants. Uneix-te a nosaltres i sé part d'una comunitat apassionada per desentranyar els misteris de l'òrgan més complex i fascinant del cos humà.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els requisits específics establits per al Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta són els següents:

1. Titulacions d'accés: Psicologia, Medicina, Infermeria, Logopèdia, Lingüística, Informàtica, Matemàtiques, Biologia, Química, Física, Farmàcia, Bioquímica, Biotecnologia i altres titulacions de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut.

2. Requisits de formació prèvia: anglés (Nivell d'anglés B1 o equivalent). Si no es presenta un certificat d'acreditació oficial es realitzarà un examen avalat pel Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I que permeta a l'estudiant demostrar que ha aconseguit aquest nivell.

3. Amb la finalitat d'assegurar que l'alumnat és capaç de seguir totes les activitats formatives, s'exigirà, per a l'admissió de l'estudiantat procedent de països no hispanoparlants, l'acreditació d'un nivell equivalent a B2 d'espanyol, certificat per qualsevol dels organismes reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior a Espanya) o el Certificat de Coneixements de Valencià nivell B2. A més, a criteri de la Comissió de Titulació, es podrà establir alguna altra prova específica per a verificar l'adequació del nivell d'idioma de l'alumnat al de la titulació. Quedarà exempt d'aquesta acreditació l'alumnat que hagi cursat els seus estudis en sistemes educatius que emprin l'espanyol com a llengua vehicular.

La selecció d'estudiants per al màster es realitzarà mitjançant l'aplicació dels següents criteris de valoració de mèrits:

1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic en el títol al·legat per accedir al programa (50%).

2. Matèries de l'expedient acadèmic relacionades amb el present màster (25%).

3. Experiència investigadora rellevant en l'àmbit de continguts del màster (10%).

4. Altres títols i mèrits acreditats (5%).

5. Entrevista personal si es considera necessari (10%).

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Els graduats i les graduades de titulacions alienes a les Ciències de la vida i la salut (Lingüística, Física, Química, Matemàtiques i Informàtica) deuen cursar complements formatius. Aquests complements formatius tenen com a objectiu que els estudiants procedents de graus sense formació en fisiologia del sistema nerviós central i processos psicologics básics adquiriren aquesta formació basica. S'estableix com a complements formatius per a cursar el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta dues assignatures de formació bàsica impartida per el departament de Psicologia Basica, Clínica i Psicobiologia: PS1004 Fonaments de Neurociència I: Aspectes cel·lulars i PS1003 Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós.

Dits estudiants hauran d'assistir com a oïdors a aquestes assignatures. La Comissió Acadèmica de Màster establirà els mecanismes apropiats d'avaluació que garantisquen l'adquisició dels coneixements i les competències requerides.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la Normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Reconeixement de crèdits

L'obtenció de l'acreditació per al treball amb models animals establida i regulada pel Reial decret 53/2013; BOE 8 de febrer de 2013, podrà ser reconeguda pels crèdits corresponents a una assignatura optativa de l'itinerari en investigació experimental amb models animals.

Oferta de places

25 places.

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (30 ECTS)

 • Anàlisi Avançada de Dades (6 crèdits ECTS)
 • Tècniques Experimentals Avançades en Neurociència (12 crèdits ECTS)
 • Comunicació Científica en les Ciències del Cervell i la Conducta (4 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la Investigació Clínica i Epidemiològica (4 crèdits ECTS)
 • Genètica i Epigenètica (4 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OPTATIVES (15 ECTS)

L'estudiantat ha de cursar 5 assignatures optatives al llarg dels dos semestres, podent triar centrar-se en un itinerari o matricular-se en assignatures de tots dos.

ITINERARI EN INVESTIGACIÓ HUMANA

 • Música, Cervell i Emoció: Neurobiologia i Aplicacions Clíniques (3 crèdits ECTS)
 • Avanços en Neurociència Cognitiva (3 crèdits ECTS)
 • Factors Biopsicosocials de les Conductes Addictives (3 crèdits ECTS)
 • Neurociència de la Regulació Emocional (3 crèdits ECTS)
 • Psicopatia: Concepte i Bases Neurobiològiques (3 crèdits ECTS)
 • Neurociència del Llenguatge (3 crèdits  ECTS)

ITINERARI EN INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL AMB MODELS ANIMALS

 • Neurobiologia de la Motivació Normal i Patològica (3 crèdits ECTS)
 • Bases Moleculars i Genètiques de les Malalties Neurodegeneratives i Neuromusculars (3 crèdits ECTS)
 • Neurofarmacologia de l'Alcohol (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria i els seus Trastorns (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiologia Experimental del Comportament Maternal (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiotecnologia de la Memòria i l'Emoció (3 crèdits ECTS)

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (15 ECTS)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest màster és habilitar als estudiants com a investigadors competents en l'àmbit de la investigació sobre cervell i la conducta. Aquesta preparació està inspirada en un enfocament científic. S'assumeix que l'adquisició de coneixements i de competències metodològiques sobre neurociències de la conducta facilitarà la comprensió de la funció mental i de les seves alteracions o patologies, contribuint així a una millora de les competències professionals dels estudiants de ciències de la salut. Igualment, el màster constitueix una aproximació a la metodologia en la recerca científica, necessària per a l'inici d'una carrera professional acadèmic-investigadora.

Per a això es persegueix que els estudiants adquirisquen els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a la realització de recerques sobre el comportament de les persones i els seus correlats cerebrals, partint de les tècniques, estratègies i metodologies de recerca més actuals per a l'anàlisi del cervell i la conducta en animals d'experimentació i en humans.

De forma més específica, es persegueix que l'alumne adquirisca els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a:

 1. La utilització d'instruments i tècniques de recerca per observar, registrar i avaluar la conducta humana i animal en relació amb l'estructura i funció del cervell. Això permetrà abordar les preguntes més actuals sobre neurociències de la conducta.
 2. La identificació de llacunes en el coneixement de les relacions cervell-conducta, l'elaboració de preguntes concretes i la formulació d'hipòtesis plausibles sobre les mateixes contrastables mitjançant la recerca científica.
 3. Determinar la metodologia i disseny experimental més adequats per al contrast de les hipòtesis formulades sobre la conducta humana i animal i del seu substrat neurològic.
 4. Desenvolupament de programes de prevenció i tractaments més eficaços en diferents àmbits professionals basats en els avanços recents de la recerca en cervell i conducta.
 5. Aplicar estratègies i metodologies avançades per a l'anàlisi de dades i interpretar correctament els resultats obtinguts, per ser capaç de redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la neurociència de la conducta.
 6. El desenvolupament de judici crític sobre la qualitat de la recerca en projectes i publicacions científiques des de l'ètica professional de l'investigador.

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques contemplades en cadascuna de les matèries del pla d'estudi.

En resum, es pretén proporcionar als estudiants una preparació sòlida i actualitzada en la investigació sobre la conducta i el cervell.

Resultats d'aprenentatge

En el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat dels resultats d'aprenentatge arreplegats en l'Art. 7 Nivell de Màster del RD1027/2011. Són els següents:

a) haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d'investigació científica i tecnològica o altament especialitzat, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en un o més camps d'estudi;

b) saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d'aquests, la seua fonamentació científica i les seues capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera imprecisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats;

c) saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d'estudi per a formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada incloent, quan calga i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es propose en cada cas;

d) ser capaces de predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic/investigador, tecnològic o professional concret, en general multidisciplinari, en el qual es desenvolupe la seua activitat;

e) saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l'àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten;

f) haver desenvolupat l'autonomia suficient per a participar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, en el seu cas, amb una alta component de transferència del coneixement;

g) ser capaços d'assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seua especialització en un o més camps d'estudi.

Aquests resultats d'aprenentatge es concreten en els següents coneixements o continguts, habilitats o destreses i competències avaluables i que corresponen als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

CONEIXEMENTS O CONTINGUTS

CG01 - Aplicar el codi deontològic, els fonaments de la bioètica i el mètode deliberatiu per a la investigació en cervell i conducta en la pràctica professional.
CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.
CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

HABILITATS O DESTRESES

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment responsable de l'activitat investigadora.
CE02 - Precisar i delimitar problemes d'investigació de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinari, formulant hipòtesi d'investigació a nivell conductual i cerebral que permeten contrastar l'experiència aplicada i avançar en la investigació bàsica.
CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.
CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

COMPETÈNCIES

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.
CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriuen.
CG06 - Explicar el coneixement sobre les ciències de la conducta i el cervell i les seues implicacions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CE04 - Dissenyar experiments per a obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic, creant i planejant solucions noves i originals.
CE05 - Aplicar i crear les eines i instruments bàsics necessaris per a dissenyar i desenvolupar experiments en l'estudi del cervell i la conducta.
CE06 - Usar les tècniques d'anàlisis sobre dades arreplegades mitjançant mesures de la conducta i el cervell per a obtenir resultats, interpretar-los i traure conclusions justificades en el coneixement científic previ.
CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre  / setembre ).
Docència presencial: octubre  / maig.

 

Horaris

La docència del màster s’imparteix de vesprada, de 15 a 19 hores, durant els dos semestres. De manera puntual hi ha activitats de matí, com ara conferències i docència de professorat extern, que es comunicaran amb suficient antelació.

Horaris Curs 2022-2023

Coordinació del màster

Coordinació acadèmica: Alfonso Barrós Loscertales | 964 387661 | barros@uji.es

Altres membres de la Comissió de Titulació:

Segarra Cabedo, Pilar (Secretària)

Barrós Loscertales, Alfonso
Castillo Gómez, Esther
Martínez Cadenas, Conrado
Martínez García, Ferran
Miquel Salgado-Araujo, Marta
Poy Gil, Roser

Ibáñez Sempere, Neus (Representant de l'estudiantat)

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

El màster en Investigació en Cervell i Conducta a causa de la seva orientació investigadora no inclou pràctiques externes. L'entrenament en continguts i competències pràctiques es realitzaran tutoritzats pels professors adscrits al màster.

Coordinació del treball final de màster

A l'inici del curs, es publicarà una llista a l'aula virtual del Treball Fi de Grau amb els professors i les línies d'investigació oferides per a desenvolupar TFM. La coordinació del màster ajudarà a l'estudiantat del màster amb la selecció de la tutora o el tutor. L'adscripció tindrà en compte l'ordre de preferència de l'estudiant, i en cas que hi haja una sola plaça vinculada a un/a tutor/a, però més d'un estudiant, l'adscripció es farà en funció de l'expedient acadèmic.

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Activitats d'ensenyament-aprenentatge

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en el Màster s'especifiquen a continuació.

- Ensenyament teòric (hores presencials): Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Els materials i lectures estan disponibles a l'Aula Virtual.

- Ensenyament pràctic (problemes i laboratori; hores presencials): Classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en la teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Els exercicis i material complementari estan disponibles a l'Aula Virtual.

- Seminaris (hores presencials): Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.).

- Tutories (hores presencials): Treball personalitzat amb un estudiant o grup, a l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d'ús obligatori" per l'estudiant per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "asistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc. A més de les tutories presencials, la Universitat disposa de la tecnologia més avançada per facilitar la participació de l'estudiant mitjançant l'ús de tutories virtuals, i fòrums habilitats a l'aula virtual.

- Avaluació (hores presencials): Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen l'elaboració de treballs acadèmics i la resolució d'exercicis i problemes. Addicionalment, en algunes assignatures s'inclou com a activitats d'avaluació presentacions orals i observació/execució de tasques i pràctiques.

- Treball personal (hores NO PRESENCIALS): Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques.

- Estudi per als exàmens (hores NO PRESENCIALS): la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Proves d'avaluació:

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) en les seves diferents versions: (a) Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), de tipus test (prova escrita estructurada amb diversos ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex. emplenar buits) o d'exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment), o (b) Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai. Els exàmens es realitzen de manera presencial a un aula de la Facultat de Ciències de la Salut reservada amb antelació per a tal fi.

- Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Aquests treballs acadèmics es lliuren en paper i en format, hora i temps establerts al responsable de l'assignatura. En el cas del Treball de Final de Màster es requereix a més una defensa pública del treball davant un tribunal.

- Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències. Aquesta exposició es durà a terme de manera presencial en seminaris o aules de la Facultat de Ciències de la Salut habilitades per a tal fi.

- Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

- Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Aquestes memòries i informes de pràctiques es lliuren en paper i en format, hora i temps establerts al responsable de l'assignatura.

- Resolució d'exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

- Diaris i/o quaderns de notes: Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Els estudis de màster en Investigació en Cervell i Conducta qualifiquen a l'estudiant per accedir als estudis de doctorat.

Eixides professionals

L’aproximació neurocientífica és la que ha tingut més èxit en els últims anys per a comprendre i tractar la conducta normal i patològica. La transferència des dels centres acadèmics d’investigació a les empreses biotecnològiques o de desenvolupament mèdic és una tendència predominant i cada vegada més creixent en països desenvolupats. La percepció social en tot el món és que, durant els pròxims anys, es generaran descobriments específics sobre el funcionament del cervell que poden millorar el tractament de malalties ara intractables. Aquest aspecte també comença a valorar-se en altres camps com ara l’educació, l’economia o el màrqueting. Un pas necessari per a tindre la capacitat de respondre a aquestes demandes creixents és afavorir la investigació en aquests camps. La neurociència pot jugar un paper clau en aquest desafiament. Molts dels trastorns del sistema nerviós central interfereixen tant amb l’educació com amb la salut, i tenen conseqüències per al desenvolupament econòmic i social d’un país.

Els estudis de màster en Investigació en Cervell i Conducta permeten adquirir les competències inicials que es requereixen per a la formació com a futur investigador o investigadora en neurociència de la conducta i, d’aquesta manera, accedir als estudis de doctorat o vincular-se amb algunes activitats professionals citades anteriorment.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.