Accés a estudis de màster universitari

12/07/2021 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Requisits d’accés obligatoris

A) Requisits generals d’accés a màsters universitaris

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, regulen amb caràcter general els requisits d’accés i admissió als ensenyaments oficials de màster.

Les persones sol·licitants han d’estar en possessió d’algun dels títols següents:

Títol universitari oficial espanyol de:

  • Grau
  • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura
  • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica

Títol universitari expedit per una institució d’educació superior estrangera pertanyent a un país de l’espai europeu d’educació superior (EEES)

  • Títol universitari estranger, que faculte en el país d’expedició per a accedir als ensenyaments de màster universitari

Títol universitari expedit en un sistema educatiu estranger no pertanyent a l’EEES:

a) Títol homologat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional espanyol

  • Credencial d’homologació del títol estranger, expedida pel Ministeri d’Educació i Formació Professional espanyol

b) Títol no homologat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional espanyol

  • Títol universitari estranger d’una institució d’educació superior

En aquest supòsit, l’accés estarà condicionat a la comprovació que els estudis cursats corresponen a un nivell de formació equivalent al dels títols universitaris oficials espanyols i que faculten per a l’accés a estudis de màster oficial en el país en el qual s’ha expedit el títol.

Aquest tràmit no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement per a una altra finalitat que no siga la d’accedir als estudis de màster. A aquest efecte, en el moment de realitzar la preinscripció, les persones que sol·liciten l’accés a màster han d’abonar obligatòriament la taxa de 155,22 € per l’estudi d’equivalència del títol. Aquest tràmit és indispensable per a completar el procés de preinscripció. La forma de pagament és mitjançant VISA o MasterCard. La taxa es genera una única vegada per a totes les sol·licituds de preinscripció realitzades i en cap cas es torna l’import.

B) Requisits d’accés a màsters universitaris que habiliten per a professions regulades

Per accedir als següents màsters amb atribucions professionals és necessari complir les condicions d’accés establertes en l’annex I del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

L’accés a professions regulades requereix estar en possessió d’un títol concret.

Títol de l’UJI que habilita: Màster en Advocacia.
Títol previ: Llicenciatura o grau en Dret
Professió: Advocat o advocada
Regulació: RD 775/2011, de 3 de juny

Títol de l’UJI que habilita: Màster en Psicologia General Sanitària
Títol previ: Llicenciatura o grau en Psicologia
Professió: Psicòleg general sanitari o psicòloga general sanitària
Regulació: Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny

Títol de l’UJI que habilita: Màster en Enginyeria Industrial
Títol previ: Enllaç web
Professió: Enginyer o enginyera industrial
Regulació: Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer i Ordre 351/2009

Títol de l’UJI que habilita: Màster en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Títol previ: Enllaç web
Professió: Professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes
Regulació: Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre i Ordre EDU/3498/2011, de 16 desembre

Les persones titulades d’acord a sistemes educatius estrangers, tant de l’espai europeu d’educació superior com aliens a aquest, han de tenir homologat el títol previ, de conformitat amb el RD 967/214. Una vegada obtinguda l’homologació, l’estudiantat podrà sol·licitar l’accés en els terminis establerts.

C) Requisits específics d’admissió

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar al web de cada màster. Consulteu l’apartat Màsters universitaris. Criteris d’admissió.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants