Procediment de cotutela de tesi doctoral

03/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és la cotutela?

La cotutela internacional és una modalitat de realització del doctorat que permet l’obtenció del títol de doctor per dues universitats radicades en dos països diferents sobre la base d’una única defensa de la tesi doctoral en una de les dues institucions i al principi de reciprocitat mútua.

L’alumnat efectua el seu treball de tesi doctoral als dos països de la cotutela, amb una permanència mínima de sis mesos en cada institució, sota la supervisió d’un director o directora de tesi en cadascuna de les dues universitats corresponents i en el marc d’un conveni específic que vincula a les dues institucions.

Qui pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I pot sol·licitar autorització per a la realització de la seua tesi doctoral en règim de cotutela internacional.

També poden efectuar la sol·licitud l’estudiantat internacional matriculat en un programa de doctorat en una universitat estrangera. Addicionalment, i en el moment de la sol·licitud, aquest estudiantat ha d’acreditar que reuneix els requisits d’accés al doctorat d’acord amb la legislació espanyola vigent.

Com es tramita la sol·licitud?

Les persones interessades han de sol·licitar-ho mitjançant escrit dirigit a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat presentat a la seu electrònica de la Universitat Jaume I (consulta com accedir a la seu electrònica de la Universitat Jaume I)

Per a completar la sol·licitud cal adjuntar el següent DOCUMENT NORMALITZAT.

La signatura del director o directora de tesi en cadascuna de les institucions és obligatòria per a la tramitació de la sol·licitud.

Correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat resoldre les sol·licituds d’autorització de cotutela internacional. Si la sol·licitud és aprovada, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat iniciarà els tràmits per la signatura del conveni específic que regula l’activitat segons el model propi de l’UJI o equivalent de la universitat estrangera.

MODEL CONVENI

Quines dades són necessàries per omplir la sol·licitud?

A l’efectuar la sol·licitud cal indicar el nom dels codirectors en les dues institucions, obtenir la seua autorització, detallar el període de temps per a la realització de la tesis doctoral i la planificació de les estades d’investigació, la institució en la que es defensarà la tesi així com les llengües oficials que s’empraran per a la redacció i la defensa.

I una vegada aprovada la sol·licitud?

L’alumnat que realitze la seua tesi doctoral en la modalitat de cotutela internacional ha de formalitzar la matrícula de tutela acadèmica i sotmetre’s a l’avaluació continuada de la tesi doctoral en ambdues universitats d’acord amb les respectives legislacions nacionals vigents. El conveni de cotutela pot contemplar la dispensa de l’abonament del cost econòmic de l’import dels drets de matrícula en concepte de tutela acadèmica en una de les dues universitats. No obstant això, la Universitat Jaume I podrà exigir el pagament d’altres taxes (estudis d’equivalència de títols estrangers, obertura d’expedient, expedició de títol, etc.), d’acord amb l’establert en la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.

 Per a estudiantat UJI, aquest fet implica la matrícula en la universitat estrangera. L’estudiantat internacional ha de matricular-se en el corresponent programa de l’UJI. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat vetllarà per l’assignació d’un tutor o tutora d’entre el professorat del programa. Correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat efectuar el seguiment i el control de la formació doctoral. Les activitats formatives realitzades pel doctorand o doctoranda en el marc del programa de doctorat estranger podran ser reconegudes per les pròpies del programa de doctorat de la Universitat Jaume I.

Què he de saber de les estades d’investigació?

El període per a la realització de la tesi no serà superior ni inferior al que defineixen les dues universitats en el conveni i es repartirà entre ambdues institucions mitjançant la realització d’estades d’investigació. En cap cas el temps mínim d’estada total a cada universitat podrà ser inferior a sis mesos, i es completarà el temps restant a l’altra universitat. Aquesta estada podrà realitzar-se d’una sola vegada o per períodes fraccionats. El període de còmput de l’estada es computarà a partir de l’admissió al programa de doctorat a la universitat d’origen.

On es defensa la tesi?

La tesi serà objecte d’una única defensa, que serà reconeguda per les dues institucions, en qualsevol de les dues universitats. La tesi podrà redactar-se en l’idioma habitual per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement o en una de les llengües oficials de les universitats participants. En tot cas, s’haurà d’incloure dins de l’enquadernació un resum extens en alguna de les llengües oficials de la Universitat Jaume I.

La tesi serà objecte de les actuacions de dipòsit en ambdues institucions que requereixen les normatives respectives aplicables a l’efecte de la seua publicitat. A la Universitat Jaume I, el dipòsit ha d’acompanyar-se de certificació realitzada per la universitat estrangera acreditant el període d’estada del doctorand o doctoranda.

I el tribunal de la tesi?

El tribunal davant el qual es defensarà la tesi serà nomenat de comú acord entre les universitats. La composició del tribunal haurà d’atendre la normativa vigent a la universitat on s’efectue la defensa. La universitat en la qual s’efectue la defensa farà arribar a l’altra universitat un certificat que acredita la data de lectura, la qualificació obtinguda i el tribunal que ha jutjat la tesi doctoral.

Expedició del títol

Superada la defensa de la tesi, la persona interessada pot sol·licitar l’expedició del títol de doctorat en les universitats participants, d’acord amb les normes respectives que siguen d’aplicació

Pots consultar la normativa completa d’aplicació aprovada pel Consell de Govern núm. 11/2015 de 24 de novembre de 2015.

CONVENIS INTERNACIONALS 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat