Declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior a nivell acadèmic de doctor

21/03/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és l'equivalència?

Mitjançant la declaració d'equivalència, a nivell acadèmic universitari oficial de doctor o doctora, es reconeix oficialment que la formació superada per a obtenir un títol estranger d'educació superior és equivalent a l'exigida per a assolir el nivell acadèmic 4 de doctor en el marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).

 

Qui pot sol·licitar-la?

Qualsevol persona en possessió del grau de doctor en un país estranger. Queden exclosos els títols que no tinguen validesa acadèmica oficial al país d'origen, que es corresponguen a estudis realitzats, en tot o en part, a Espanya, si els centres no tenen la preceptiva autorització per a impartir aquests ensenyaments; o bé, si els ensenyaments sancionats pel títol estranger no estan efectivament implantats en la universitat o institució d'ensenyament superior estranger en el moment en què s'expedeix el títol, hagen estat ja homologats a Espanya, o quan els estudis superats per a la seua obtenció hagen estat objecte de convalidació per a continuar estudis a Espanya i els títols que hagen estat objecte a Espanya d'un procediment d'homologació o d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, en els quals haja recaigut resolució respecte a la mateixa sol·licitud.

L'equivalència es pot sol·licitar de manera simultània en més d'una universitat. El títol estranger que haja estat ja declarat equivalent no es pot sotmetre a un nou tràmit d'equivalència en una altra universitat. No obstant això, quan l'equivalència siga denegada, la persona interessada pot iniciar un nou expedient en una universitat espanyola diferent.

Important: Per a completar el procediment cal efectuar l'autoliquidació de la taxa establida per a aquest tràmit, d'acord amb el Decret anual del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris. El pagament d'aquesta taxa s'efectua durant el mateix procediment de sol·licitud. 

 

Com es tramita la sol·licitud?

El tràmit de la sol·licitud s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I (consulteu ací com accedir a la seu electrònica de la Universitat Jaume I).

 

 

Una vegada finalitzada la sol·licitud, rebreu un missatge electrònic per a pagar amb targeta bancària la taxa establerta per a aquest tràmit (139,70 euros), d'acord amb el Decret anual del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris. Després d'efectuar el pagament, el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants verificarà la sol·licitud i la documentació remesa. Posteriorment, la Comissió d'Homologació de l'Escola de Doctorat ha d'emetre un informe acadèmic sobre la sol·licitud. Aquest informe, que té caràcter preceptiu i vinculant, s'elevarà al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat per a l'emissió de la corresponent proposta de resolució. Finalment, el rector de la Universitat Jaume I, a la vista de la proposta elevada pel director de l'Escola de Doctorat, resoldrà la sol·licitud de declaració d'equivalència presentada.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'aquest procediment és de sis mesos des de la data en què es va presentar la sol·licitud de declaració d'equivalència en el Registre General de la Universitat Jaume I. La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions administratives i el seguiment del tràmit del procediment, cal efectuar-los per via electrònica.

 

Quins documents són necessaris per a emplenar la sol·licitud?

 La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb els 8 documents següents:

 1. Acreditació de la identitat i nacionalitat de la persona sol·licitant, mitjançant document expedit per les autoritats competents del país d'origen o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadans i ciutadanes espanyols, fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
 2. Còpia compulsada del títol previ al de doctor.
 3. Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l'obtenció del títol previ al de doctor. En aquesta ha de constar la durada oficial, en anys acadèmics, el pla d'estudis, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna i les qualificacions.
 4. Còpia compulsada del títol de doctor, l'equivalència del qual se sol·licita o de la certificació acreditativa de la seua expedició.
 5. Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l'obtenció del títol de doctorat. En aquesta ha de constar la durada oficial, en anys acadèmics, el pla d'estudis, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna i les qualificacions.
 6. Còpia compulsada de la certificació de l'acte de defensa de la tesi, en què conste expressament la qualificació obtinguda, els membres del tribunal i el director o la directora de la tesi.
 7. Un exemplar de la tesi realitzada.
 8. Una memòria explicativa de la tesi, signada per la persona interessada. S'hi han de fer constar les referències i publicacions a les quals que haja donat lloc la tesi doctoral.
 9. Acreditació del pagament de la taxa, d'acord amb el decret anual del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les taxes que s'han d'abonar per la prestació de serveis acadèmics universitaris.

En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, l'Escola de Doctorat pot efectuar les diligències necessaries per a la comprovació, així com dirigir-se a l'autoritat competent expedidora d'aquests per a validar les parts dubtoses.

La copia compulsada o legalizada de la documentación de los apartados a) hasta el f) estará expedida en español, valenciano o inglés. En caso contrario, obligatoriamente, la persona solicitante la presentará traducida, mediante una traducción jurada, en español o valenciano.
El ejemplar de la tesis y la memoria explicativa, apartados g) y h) (ambos en archivo PDF) se pueden presentar en español, valenciano o inglés. En caso contrario, obligatoriamente, la persona solicitante los presentará traducidos, mediante una traducción jurada, en español o valenciano.

 

Com s'han de presentar els documents expedits en l'estranger?

Els documents expedits en l'estranger s'han d'ajustar als requisits següents:

 1. Ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país del qual es tracte.
 2. Presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Aquest requisit no s'exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre l'espai econòmic europeu.

 

I una vegada aprovat el tràmit?

Una vegada aprovada la sol·licitud de declaració d'equivalència pels òrgans competents de la Universitat Jaume I, aquesta tramitarà davant del Ministeri l'obtenció de la certificació corresponent. Finalment, la persona interessada podrà recollir en la secció de títols del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I la certificació corresponent.

 

Podeu consultar la normativa completa d’aplicació (Reial Decret 889/2022, de 18 d'octubre)

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat